SFS 2014:894 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2014:894 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
140894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels att nuvarande 9 kap. 1 a § ska betecknas 1 b §,
dels att den nya 9 kap. 1 b § ska ha följande lydelse,
dels att 9 kap. 1, 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 1 a §, av följande lydelse.

9 kap.

1 §

2

Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller

överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha
vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst två år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till

böter eller fängelse i högst sex månader.

1 a §

Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt

vapenbrott till fängelse i lägst ett och högst fyra år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där männis-

kor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,

2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller
4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för

synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst tre och högst sex år. Vid be-
dömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om
innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen.

1 b §

3

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen

bryter mot bestämmelserna om märkning i 2 a kap. 2�4 eller 7 §. Detsamma
gäller den som uppsåtligen förfalskar eller utan lov utplånar, avlägsnar eller
ändrar sådan märkning.

Till ansvar för brott mot bestämmelserna om märkning i 2 a kap. 7 § döms

det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §.

1 Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.

2 Senaste lydelse 2012:306.

3 Senaste lydelse av tidigare 1 a § 2011:467.

SFS 2014:894

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:894

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

2 §

4

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet

a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för

något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,

b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon

annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport i 5 kap. 4 § eller mot vill-
kor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna lag,

c) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap. 1�3 §§ i fråga om

skjutvapen eller ammunition som innehas av sammanslutningar, huvudmän
för museer eller auktoriserade bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen
som innehas av vapenhandlare,

d) innehar ammunition utan att ha rätt till det eller inte följer ett beslut att

lämna över ammunition för inlösen,

e) överlåter ammunition till någon som inte har rätt att inneha ammunitio-

nen,

f) driver handel med skjutvapen utan tillstånd,
g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §,
h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d

genom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land, eller

i) förvarar ett skjutvapen åt någon annan utan att föreskrivet tillstånd till

förvaringen finns eller bryter mot bestämmelserna om användning vid förva-
ring i 5 kap. 3 § andra stycket.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar för otillåtet innehav av ammunition

eller överträdelse av bestämmelserna i 5 kap. 6 §.

Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan döms det

inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §.

5 §

5

Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 1 §, 1 a §, 1 b §

eller 2 § första stycket a ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart
oskäligt. Detsamma gäller ammunition som har varit föremål för brott som
avses i 2 § första stycket d eller e. I stället för vapnet eller ammunitionen kan
dess värde förklaras förverkat. Om ett vapen förklaras förverkat får även
ammunition som hör till vapnet förklaras förverkad.

Det som föreskrivs i första stycket om ett vapen ska också gälla en vapen-

del.

Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är

uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:306.

5 Senaste lydelse 2011:467.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.