SFS 2014:894 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2014:894 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
140894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ELHBKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ELHBKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ELHBLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:ELHBKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ELHBKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ELHBKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ELHBKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ELHBKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ELHBKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i vapenlagen (1996:67);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om vapenlagen (1996:67)</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att nuvarande 9 kap. 1 a � ska betecknas 1 b �,<br/><i>dels</i> att den nya 9 kap. 1 b � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att 9 kap. 1, 2 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 1 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som upps�tligen innehar ett skjutvapen utan att ha r�tt till det eller</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">�verl�ter eller l�nar ut ett skjutvapen till n�gon som inte har r�tt att inneha<br/>vapnet d�ms f�r <i>vapenbrott</i> till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om g�rningen har beg�tts av oaktsamhet eller om brottet �r ringa, d�ms till</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r grovt, d�ms f�r <i>grovt</i></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>vapenbrott</i> till f�ngelse i l�gst ett och h�gst fyra �r. Vid bed�mningen av om<br/>brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vapnet har innehafts p� allm�n plats eller p� en annan plats d�r m�nnis-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon p� en s�dan plats,</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. vapnet har varit av s�rskilt farlig beskaffenhet,<br/>3. innehavet, �verl�telsen eller utl�ningen har avsett flera vapen, eller<br/>4. g�rningen annars har varit av s�rskilt farlig art.<br/>Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r synnerligen grovt, d�ms f�r</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>synnerligen grovt vapenbrott</i> till f�ngelse i l�gst tre och h�gst sex �r. Vid be-<br/>d�mningen av om brottet �r synnerligen grovt ska det s�rskilt beaktas om<br/>innehavet, �verl�telsen eller utl�ningen har avsett ett stort antal vapen.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">bryter mot best�mmelserna om m�rkning i 2 a kap. 24 eller 7 �. Detsamma<br/>g�ller den som upps�tligen f�rfalskar eller utan lov utpl�nar, avl�gsnar eller<br/>�ndrar s�dan m�rkning.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Till ansvar f�r brott mot best�mmelserna om m�rkning i 2 a kap. 7 � d�ms</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det inte om g�rningen �r belagd med straff enligt 1 eller 1 a �.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2012:306.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse av tidigare 1 a � 2011:467.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:894</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:894</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som upps�tligen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller av oaktsamhet</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">a) missbrukar r�tten att inneha ett skjutvapen genom att anv�nda det f�r</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">n�got annat �ndam�l �n det som han eller hon �r ber�ttigad till,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) bryter mot best�mmelserna om �verl�mnande till f�rvaring hos n�gon</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">annan i 5 kap. 3 � f�rsta stycket eller om transport i 5 kap. 4 � eller mot vill-<br/>kor i fr�ga om f�rvaring av vapen som meddelats med st�d av denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">c) bryter mot best�mmelserna om f�rvaring i 5 kap. 13 �� i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">skjutvapen eller ammunition som innehas av sammanslutningar, huvudm�n<br/>f�r museer eller auktoriserade bevakningsf�retag eller i fr�ga om skjutvapen<br/>som innehas av vapenhandlare,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">d) innehar ammunition utan att ha r�tt till det eller inte f�ljer ett beslut att</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mna �ver ammunition f�r inl�sen,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">e) �verl�ter ammunition till n�gon som inte har r�tt att inneha ammunitio-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nen,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">f) driver handel med skjutvapen utan tillst�nd,<br/>g) medf�r skjutvapen i strid med best�mmelserna i 5 kap. 6 �,<br/>h) bryter mot f�reskrifter som har meddelats med st�d av 11 kap. 1 � d</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">genom att olovligen �verf�ra vapen eller ammunition till ett annat land, eller</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">i) f�rvarar ett skjutvapen �t n�gon annan utan att f�reskrivet tillst�nd till</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rvaringen finns eller bryter mot best�mmelserna om anv�ndning vid f�rva-<br/>ring i 5 kap. 3 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I ringa fall ska inte d�mas till ansvar f�r otill�tet innehav av ammunition</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller �vertr�delse av best�mmelserna i 5 kap. 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Till ansvar f�r otill�ten f�rvaring av skjutvapen �t n�gon annan d�ms det</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inte om g�rningen �r belagd med straff enligt 1 eller 1 a �.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett vapen som har varit f�rem�l f�r brott som avses i 1 �, 1 a �, 1 b �</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">eller 2 � f�rsta stycket a ska f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart<br/>osk�ligt. Detsamma g�ller ammunition som har varit f�rem�l f�r brott som<br/>avses i 2 � f�rsta stycket d eller e. I st�llet f�r vapnet eller ammunitionen kan<br/>dess v�rde f�rklaras f�rverkat. Om ett vapen f�rklaras f�rverkat f�r �ven<br/>ammunition som h�r till vapnet f�rklaras f�rverkad.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som f�reskrivs i f�rsta stycket om ett vapen ska ocks� g�lla en vapen-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">del.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Utbyte av brott enligt denna lag ska f�rklaras f�rverkat, om det inte �r</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">uppenbart osk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2014.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ELISABETH SVANTESSON</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Karin Erlingsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2012:306.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2011:467.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i vapenlagen (1996:67);

utf�rdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om vapenlagen (1996:67)

dels att nuvarande 9 kap. 1 a � ska betecknas 1 b �,
dels att den nya 9 kap. 1 b � ska ha f�ljande lydelse,
dels att 9 kap. 1, 2 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 1 a �, av f�ljande lydelse.

9 kap.

1 �

2

Den som upps�tligen innehar ett skjutvapen utan att ha r�tt till det eller

�verl�ter eller l�nar ut ett skjutvapen till n�gon som inte har r�tt att inneha
vapnet d�ms f�r vapenbrott till f�ngelse i h�gst tv� �r.

Om g�rningen har beg�tts av oaktsamhet eller om brottet �r ringa, d�ms till

b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

1 a �

Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r grovt, d�ms f�r grovt

vapenbrott till f�ngelse i l�gst ett och h�gst fyra �r. Vid bed�mningen av om
brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om

1. vapnet har innehafts p� allm�n plats eller p� en annan plats d�r m�nnis-

kor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon p� en s�dan plats,

2. vapnet har varit av s�rskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, �verl�telsen eller utl�ningen har avsett flera vapen, eller
4. g�rningen annars har varit av s�rskilt farlig art.
Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r synnerligen grovt, d�ms f�r

synnerligen grovt vapenbrott till f�ngelse i l�gst tre och h�gst sex �r. Vid be-
d�mningen av om brottet �r synnerligen grovt ska det s�rskilt beaktas om
innehavet, �verl�telsen eller utl�ningen har avsett ett stort antal vapen.

1 b �

3

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen

bryter mot best�mmelserna om m�rkning i 2 a kap. 24 eller 7 �. Detsamma
g�ller den som upps�tligen f�rfalskar eller utan lov utpl�nar, avl�gsnar eller
�ndrar s�dan m�rkning.

Till ansvar f�r brott mot best�mmelserna om m�rkning i 2 a kap. 7 � d�ms

det inte om g�rningen �r belagd med straff enligt 1 eller 1 a �.

1 Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.

2 Senaste lydelse 2012:306.

3 Senaste lydelse av tidigare 1 a � 2011:467.

SFS 2014:894

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:894

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

2 �

4

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som upps�tligen

eller av oaktsamhet

a) missbrukar r�tten att inneha ett skjutvapen genom att anv�nda det f�r

n�got annat �ndam�l �n det som han eller hon �r ber�ttigad till,

b) bryter mot best�mmelserna om �verl�mnande till f�rvaring hos n�gon

annan i 5 kap. 3 � f�rsta stycket eller om transport i 5 kap. 4 � eller mot vill-
kor i fr�ga om f�rvaring av vapen som meddelats med st�d av denna lag,

c) bryter mot best�mmelserna om f�rvaring i 5 kap. 13 �� i fr�ga om

skjutvapen eller ammunition som innehas av sammanslutningar, huvudm�n
f�r museer eller auktoriserade bevakningsf�retag eller i fr�ga om skjutvapen
som innehas av vapenhandlare,

d) innehar ammunition utan att ha r�tt till det eller inte f�ljer ett beslut att

l�mna �ver ammunition f�r inl�sen,

e) �verl�ter ammunition till n�gon som inte har r�tt att inneha ammunitio-

nen,

f) driver handel med skjutvapen utan tillst�nd,
g) medf�r skjutvapen i strid med best�mmelserna i 5 kap. 6 �,
h) bryter mot f�reskrifter som har meddelats med st�d av 11 kap. 1 � d

genom att olovligen �verf�ra vapen eller ammunition till ett annat land, eller

i) f�rvarar ett skjutvapen �t n�gon annan utan att f�reskrivet tillst�nd till

f�rvaringen finns eller bryter mot best�mmelserna om anv�ndning vid f�rva-
ring i 5 kap. 3 � andra stycket.

I ringa fall ska inte d�mas till ansvar f�r otill�tet innehav av ammunition

eller �vertr�delse av best�mmelserna i 5 kap. 6 �.

Till ansvar f�r otill�ten f�rvaring av skjutvapen �t n�gon annan d�ms det

inte om g�rningen �r belagd med straff enligt 1 eller 1 a �.

5 �

5

Ett vapen som har varit f�rem�l f�r brott som avses i 1 �, 1 a �, 1 b �

eller 2 � f�rsta stycket a ska f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart
osk�ligt. Detsamma g�ller ammunition som har varit f�rem�l f�r brott som
avses i 2 � f�rsta stycket d eller e. I st�llet f�r vapnet eller ammunitionen kan
dess v�rde f�rklaras f�rverkat. Om ett vapen f�rklaras f�rverkat f�r �ven
ammunition som h�r till vapnet f�rklaras f�rverkad.

Det som f�reskrivs i f�rsta stycket om ett vapen ska ocks� g�lla en vapen-

del.

Utbyte av brott enligt denna lag ska f�rklaras f�rverkat, om det inte �r

uppenbart osk�ligt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2014.

P� regeringens v�gnar

ELISABETH SVANTESSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:306.

5 Senaste lydelse 2011:467.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.