SFS 2014:895 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2014:895 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
140895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels att 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 3 och 6 §§, 10 kap. 2 § och 11 kap. 2 § ska ha

följande lydelse,

dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ⬝Tillstånd och auktorisation⬝,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 6 a, 17 och 18 §§,

och 6 kap. 3 c §, samt närmast före 2 kap. 17 § och 6 kap. 3 c § nya rubriker
av följande lydelse.

1 a kap.

7 §

2

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra

separata register över

1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd

att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt
personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har till-
delats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna

lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna
(vapenregistret),

3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag

att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett betydande infly-
tande över en sådan juridisk person som har tillstånd att driva handel med
skjutvapen, personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare
svara för sådan verksamhet samt personer och organisationer som har medde-
lats tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn eller repara-
tion (vapenhandlarregistret), och

4. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (registret över

auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte).

Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som Försvars-

makten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal. Registret får inte
användas för att göra automatiserade sammanställningar över personer som
tillhör hemvärnets personal.

1 Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.

2 Senaste lydelse 2014:591.

SFS 2014:895

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:895

2 kap.

1 §

3

Tillstånd krävs för att

a) inneha skjutvapen eller ammunition,
b) driva handel med skjutvapen,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
d) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.
Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har en begrän-

sad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade
vapen) och vapnet är

1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande

utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller

2. ett harpunvapen.
Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt bestäm-

melserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.

Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt 3

eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

3 §

4

Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

1. enskilda personer,
2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga krav på

säkerhet i fråga om handhavande av vapen och

a) har auktoriserats enligt 17 §, eller
b) är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil organi-

sation och kontinuerlig skytteverksamhet,

3. huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt särskilda före-

skrifter eller om museet ägs av en kommun, ett landsting eller en stiftelse som
står under länsstyrelsens tillsyn: för vapen som ska ingå i samlingarna, och

4. auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som har med-

delats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen.

6 §

5

Tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen får med-

delas endast om det finns synnerliga skäl. Detta gäller dock inte för start- eller
signalvapen.

6 a §

Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller

enhandsvapen för flerskott ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om
inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.

Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra veckor innan giltig-

hetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess att beslut i
fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft.

Auktorisation och tillsyn av sammanslutningar för jakt- eller målskytte

17 §

En sammanslutning för jakt- eller målskytte får auktoriseras om den

har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för
säker vapenhantering.

Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation.

3 Senaste lydelse 2006:386.

4 Senaste lydelse 2000:147.

5 Senaste lydelse 2000:147.

background image

3

SFS 2014:895

18 §

Polismyndigheten utövar tillsyn över auktoriserade sammanslutningar

för jakt- eller målskytte.

Vid tillsynen ska Polismyndigheten kontrollera att förutsättningarna för

auktorisation som anges i 17 § fortfarande är uppfyllda.

En auktoriserad sammanslutning ska på begäran lämna Polismyndigheten

de upplysningar om verksamheten som myndigheten behöver för sin tillsyn.

6 kap.

�&terkallelse av auktorisation

3 c §

En auktorisation enligt 2 kap. 17 § ska återkallas av Polismyndigheten

om förutsättningarna för auktorisationen inte längre finns.

10 kap.

2 §

6

Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna lag ska gälla

omedelbart, om inte annat förordnas. Polismyndighetens beslut om återkal-
lelse av handelstillstånd eller återkallelse av auktorisation ska dock gälla
omedelbart endast i de fall det har förordnats i beslutet. Ett sådant förord-
nande får meddelas om det finns särskilda skäl.

11 kap.

2 §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt

som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,

c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och

vad som i övrigt ska gälla vid sådan handel,

d) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och

reparation av skjutvapen,

e) krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av

andra vapen än effektbegränsade vapen och på sammanslutningars förvaring
av ammunition,

f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt

denna lag,

g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att

inneha skjutvapen i Sverige,

h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer

bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,

i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt i

ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet,

j) kraven för auktorisation enligt 2 kap. 17 §, och
k) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga om transport

av skjutvapen och ammunition.

6 Senaste lydelse 2014:591.

7 Senaste lydelse 2014:591.

background image

4

SFS 2014:895

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.
2. De sammanslutningar som av Rikspolisstyrelsen vid utgången av 2014

har bedömts uppfylla kraven i tidigare 2 kap. 3 § b för att kunna meddelas till-
stånd till innehav av skjutvapen, ska anses vara auktoriserade enligt den nya
bestämmelsen i 2 kap. 17 § och tas upp i registret över auktoriserade samman-
slutningar för jakt- eller målskytte enligt 1 a kap. 7 § första stycket 4.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.