SFS 2015:335 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

150335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels att 2 a kap. 7 § och 11 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 19 §, och närmast före 2 kap.

19 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Avgifter

19 §

2

Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt

denna lag eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag.

2 a kap.

7 §

3

Den som för in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ till

Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska senast inom en månad ef-
ter införseln se till att föremålet har en unik märkning med identifikations-
nummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera det. Märk-
ningen ska också visa att föremålet har förts in till Sverige och året för inför-
seln.

Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst tre månader från

dagen för införseln, för in vapen eller vapendelar till Sverige för

1. användning vid jakt eller tävlingsskytte,
2. reparation, översyn, service eller värdering,
3. utställning eller mässa,
4. resa genom landet, eller
5. användning av företrädare för en annan stats myndighet vid tillfällig

tjänstgöring i landet.

11 kap.

1 §

4

Regeringen får meddela föreskrifter om

a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga om

andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är sär-

1 Prop. 2014/15:108, bet. 2014/15:JuU26, rskr. 2014/15:204.

2 Tidigare 2 kap. 19 § upphävd genom 2014:591.

3 Senaste lydelse 2011:467.

4 Senaste lydelse 2014:591.

SFS 2015:335

Utkom från trycket
den 9 juni 2015

background image

2

SFS 2015:335

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

skilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga
säkerhet,

b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett

skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat
på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,

c) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla innehav av

skjutvapen som lämnats över från staten till

– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, rädd-

ningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
– frivilliga försvarsorganisationer,
d) att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition

från Sverige till ett annat land,

e) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett

skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska använda
vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,

f) att denna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som

en företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i
Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige, och

g) storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.