SFS 2015:448 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2015:448 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
150448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a kap. 14 § och 6 kap. 7 § vapen-

lagen (1996:67) ska ha följande lydelse.

1 a kap.

14 §

2

Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får medges direkt-

åtkomst till vapenregister.

En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att tillgången

till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.

6 kap.

7 §

3

Om Polismyndigheten får kännedom om omständigheter som kan med-

föra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha
skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om
dessa omständigheter. Om Säkerhetspolisen får kännedom om sådana om-
ständigheter ska myndigheten i så stor utsträckning som dess verksamhet
medger det underrätta Försvarsmakten om dessa.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 2014:591.

3 Senaste lydelse 2014:591.

SFS 2015:448

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.