SFS 2015:448 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2015:448 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
150448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a kap. 14 § och 6 kap. 7 § vapen-

lagen (1996:67) ska ha följande lydelse.

1 a kap.

14 §

2

Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får medges direkt-

åtkomst till vapenregister.

En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att tillgången

till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.

6 kap.

7 §

3

Om Polismyndigheten får kännedom om omständigheter som kan med-

föra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha
skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om
dessa omständigheter. Om Säkerhetspolisen får kännedom om sådana om-
ständigheter ska myndigheten i så stor utsträckning som dess verksamhet
medger det underrätta Försvarsmakten om dessa.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 2014:591.

3 Senaste lydelse 2014:591.

SFS 2015:448

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet