SFS 1973:1179

731179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1179 Lag

Utkom från tr ycket '

ändring 1 Vapenlagen (1973:1176);

Utfärdad den 14 december 1973.

den 7 januari 1974

2454

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 16 § vapenlagen (1973;

1176) skall ha nedan angivna lydelse.

16 § Införsel av skjutvapen och ammunition får ske utan särskilt till­

stånd i följande fall.

1. Enskild person får införa skjutvapen, som han är berättigad att

här i riket inneha för personligt bruk, samt ammunition som behörigen
förvärvats här i riket. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning be­
träffande sammanslutning som avses i 8 §.

2. För tillfällig användning vid jakt eller tävling här i riket får svensk,

dansk, finsk eller norsk medborgare från Danmark, Finland eller Norge

införa jakt- och tävlingsskjutvapen med tillhörande ammunition. Vapnet
och ammunitionen får i sådant fall utan tillstånd innehas här i riket av
den som har infört egendomen under högst tre månader från införsel­
dagen.

3. Skjutvapen och ammunition får ej tagas om hand på sätt som av­

ses i 3 § andra stycket tullagen (1973: 670) av annan än den som har

tillstånd att införa sådana varor och ej heller utan medgivande av läns­

styrelse förvaras på tullager eller i frihamn. I övrigt gäller lagen (1973:

980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor,

m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1973: 187, SkU 69, rsk r 358.

'M!

h

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.