SFS 1978:303

780303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:303

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utfärdad den 25 maj 1978.

Utkom från trycket

den 12juni 1978

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om vapeniagen (1973:1176)

dels att i 36 , 42, 45 och 48 §§ orden "K ungl. Maj;t" skall bytas mot "re­

geringen",

dels att 4, 8, 9, 12, 16 och 38 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Med undantag fö r bestämmelserna i 32, 33 och 40 §§ gäller lagen ej

1. hagel eller annan massiv k ula,
2. projektil, avsedd för luft- eller fjädervapen,

3. hagelpatron eller tändhatt därtill,

4. kolsyrepatron,
5. patron- eller laddningshylsa utan tändhatt, avsedd för handvapen på

vilket lagen äger tillämpning och

6. kulammunition med cen tralantändning, som är avsedd för jaktstudsa-

re.

8 § Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

1. enskild pe rson,
2. skytteförbund, skyttekrets eller skytteförening som tillhör det frivilli­

ga, statskontrollerade skytteväsendet och

3. annan sammanslutning beträffande vilken regeringen förordnat där­

om.

Auktoriserat bevakningsföretag får meddelas tillstånd att inneha vapen

för utlåning till företagets väktare i samband med b evakningsuppdrag som

kräver beväpning. Sådan utlåning får ske endast till den som har meddelats
särskilt tillstånd att som lån inneha motsvarande vapen med ammunition.

9 § Enskild person får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen endast
om han har behov av vapnet och det skäligen kan antagas att han ej kom­
mer att missbruka det. I fråga om skjutvap en som huvudsakligen har affek-
tions- eller prydn adsvärde eller jaktvapen som förvärvats på grund av gif­

torätt eller genom arv eller testamente får tillstånd dock meddelas även för

den som vill inneha v apnet för annat ändamål än skjutning.

Tillstånd att inneha pistol eller annat fickvapen, kulsprutepistol eller an­

nat automatvapen får meddelas endast om synnerliga skäl föreligger.

12 § Tillstånd att förvärva ammunition får meddelas enskild person eller
sammanslutning och bevakningsföretag som avses i 8 §.

Tillstånd som avses i första stycket får meddelas den som är i behov av

ammunitionen och skäligen kan an tagas ej komma att missbruka den. Till­
stånd får beviljas enskild person endast om denne har tillstånd att inneha

sådant vapen för vilket am munitonen är avsedd.

Om ej annat förordnas i särskilt fall, gäller tillstånd till förvärv av a mmu­

nition ett år från dagen för tillståndets meddelande.

' Prop. 1977/78:158, JuU 37, rskr 283.

513

33-SFS 1978

¬

background image

SFS 1978:303

16 §2 Införsel av skjutvapen eller ammunition får ske utan särskilt till­

stånd i följande fall, nämligen

1. Enskild person får införa skjutvapen, som han är berättigad att här i

riket inneha för personligt bruk, samt ammunition som behörigen förvär­
vats här i riket. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning beträffande
sammanslutning och bevakningsföretag som avses i 8 §.

2. För tillfällig användning vid jakt eller tävling här i riket får svensk,

dansk, finsk eller norsk medborgare från Danmark, Finland eller Norge in­
föra jakt- eller tävlingsskjutvapen med tillhörande ammunition. Vapnet

och ammunitionen får i sådan t fall utan tillstånd innehas här i riket av den

som har infört egendo men under högst tre månader från införseldagen.

3. Skjutvapen och ammunition få r ej tagas om hand på sätt som avses i

3 § andra stycket tullagen (197 3: 670) av annan än den som har tillstånd att
införa sådana varor och ej heller utan medgivande av läns styrelse förvaras

på tullager eller i fr ihamn. 1 övrigt gäller lagen (1973:980) om transport,

förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

38 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåt-

ligen eller av oakt samhet

1. missbrukar rätt att inneha skjutvapen genom att använda det för an­

nat ändamål än han är berättigad till,

2. bryter mot föreskrift om förvaring av vapen som meddelats enligt 10,

14, 19 elle r 27 §.

3. i fråga om skjutvapen och ammunition, vilka innehaves av samman­

slutning eller bevakningsföretag som avses i 8 §, eller sk jutvapen, som in­
nehaves av vapenhandlare, bryter mot förvaringsbestämmelsema i 2 6 §,

4. förvärvar ammunition utan att vara berättigad därtill eller underlåter

att efterkomma anmaning enligt 35 § att avlämna ammunition,

5. överlåter ammunition till den som ej är berättigad att förvärva ammu­

nitionen,

6. idkar handel med skjutvapen utan tillstånd.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

514

2 Senaste lydelse 1973:1179.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.