SFS 1980:584

800584.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1980:584

Lag

Utkom från trycket

den 8juli 1980

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utfärdad den 12 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs att 32 och 41 §§ vapenlagen

(1973; 1176) skall ha nedan angivna lydelse.

32 § Föreligger risk för missbruk av skjutvapen, kan polismyndighet be­

sluta att vapnet och därtill hörande ammunition skall omhändertagas. �r

faran för missbruk överhängande, får polisman även utan sådant beslut
omhändertaga vapnet och ammunitionen. I så dant fall skall polismannen
skyndsamt anmäla åtgärden hos polismyndigheten, som omedelbart skall

pröva om o mhändertagandet skall bestå.

Vad som i första stycket sägs. om polisman gäller även av länsstyrelsen

förordnad jakttillsynsman samt personal vid domänverket, tullverket eller

rennäringsavdelning vid lantbruksnämnd.

Finns någon som har tillstånd att inneha den omhändertagna egendomen

och återkallas ej tillståndet, skall egendomen återlämnas till innehavaren
så snart det skäligen kan antagas att det ej längre föreligger någon risk för

missbruk.

41 § Angående beslag av egendom, som kan a ntagas vara förverkad en­
ligt 40 §, gäller bestämmelserna om beslag i rätteg ångsbalken med följande
avvikelser.

1. Av länsstyrelsen förordnad jakttillsynsman samt personal vid domän­

verket, tullverket eller rennäringsavdelning vid lantbruksnämnd äger sam­
ma rätt att taga egendom i beslag som tillkommer polisman.

2. Bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid gäller ej i annat fall

än då rätten utsatt sådan tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. Vad som enligt 32 och 41 §§ i

deras nya lydelse föreskrivs om jakttillsynsman skall intill utgången av år

1982 tillämpas även i fråga om den som före ikraftträdandet har förordnats

att vara ordningsvakt för jaktbevakning så länge förordnandet gäller.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

1196

' Prop. 1979/80; 122, JuU 44, rskr 391.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.