SFS 1981:1360

811360.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1360 Lag

Utkom från trycket

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

den 7 januari 1982

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs i fråga om vapenlagen (1973:1176)

delsaXX 1,2,4-6,8-10, 12, 13, 16, 2 2,23,26, 29, 32-35, 38, 42, 48 och

49 §§ samt rubriken närmast före 26 § skall ha nedan angivna lydelse

dels att rubriken närmast före 24 § skall lyda "�ndring, reparation och

skrotning av skjutvapen",

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 25 a, 28 a, 28 b och

38 a §§, av nedan angivna lydelse.

Till följd hä rav kommer lagen att ha följande lydelse.

2608

' Prop. 1981/82:1, JuU 15, rskr55.

¬

background image

Inledande bestämmelser

SFS 1981:1360

1 § Med skjutvapen förstås i denna lag

1. vapen med vilket kula, hagel, harpun eller annan projektil kan skjutas

ut med hjälp a v krutladdning, kolsyreladdning, komprimerad luft eller an­
nat liknande utskjutningsmedel,

2. apparat eller anordning som beträffande verkan och ändamål är jäm­

förlig med vape n som avses under 1.

Vad som sägs om skjutvapen gäller även
a. obrukbart vapen, som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,

b. löst slutstycke, ljuddämpare, eldrör, pipa till skjutvapen eller trumma

till revolver och

c. annan anordning som möjliggör att till ett skjutvapen användes annan

ammunition än vapnet är avsett för.

2 § Lagen gäller ej

1. skjutvapen som har tillverkats före år 1890, om i nte vapnet är avsett

för gastäta enhetspatroner,

2. bultpistol, som är avsedd för byggnadsarbete, eller annat arbetsverk­

tyg, som är avsett för industriellt eller därmed jämförligt bruk,

3. skjutapparat för slakt, signalgivning, livräddning eller annat därmed

jämförligt ändamål och

4. startvapen, om inte vapnet har ändrats i s yfte att en projektil skall

kunna skjutas ut ur vapnet på ett sådant sätt som anges i 1 § första styc­
ket 1.

3 § Med ammunition förstås i denna lag patron eller projektil till handva­

pen på vilket lagen äger tillämpning samt tändhatt eller annat tändmedel till

sådan patron eller projektil.

Om ammunition som är att hänföra till explosiv vara eller som innehåller

gift finns bestämmelser även i förordningen (1949: 341) om explosiva varor
och i lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor.

4

Med undantag för bestämmelserna i 26, 32, 33 och 40 §§ gäller lagen

ej

1. hagel eller annan massiv kula,
2. projektil, avsedd för luft-, fläder- eller harpunvapen,

3. hagelpatron eller tändhatt därtill,
4. kolsyrepatron,

5. patronhylsa utan tändhatt, avsedd för handvapen på vilket lagen är

tillämplig och

6. kulpatroner och tändhattar som är avsedda för gevär, i den mån inte

regeringen för viss typ av ammunition har föreskrivit annorlunda.

^Senaste lydelse 1978:303.

164-SFS 1981

2609

¬

background image

SFS 1981; 1360

Allmänna bestämmelser

5 § Utan tillstånd enligt denna lag får ej någon

1. inneha skjutvapen,

2. förvärva ammunition,

3. införa skjutvapen eller ammunition till riket eller

4. driva handel med skjutvapen.

Om luft- eller Qädervapen, som är avsett för målskjutning, eller harpun-

vapen har en i förhållande till andra jämförliga skjutvapen begränsad effekt

skall första stycket ej tillämpas på vapnet. Enskild person får dock icke
utan tillstånd inneha, införa till riket eller driva handel med sådana vapen,

om han inte har fyllt aderton år.

Om undantag i viss a fall från skyldigheten att inhämta tillstånd finns be­

stämmelser i 13, 16, 21, 22, 25, 25 a , 26 och 45 §§.

6 § Skjutvapen eller ammunition får ej överlåtas eller upplåtas till annan

än den som är berättigad att inneha vapnet eller att förvärva ammunitio­

nen, om ej annat följer av 13, 22, 25, 25 a , 26 eller 45 §.

7 §

lag.

Polismyndigheten prövar fråga om tillstånd eller inlösen enligt denna

Tillstånd att inneha skjutvapen m. m.

8

Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

1. enskild person,

2. skytteförbund, skyttekrets eller skytteförening som tillhör det frivilli­

ga, statskontrollerade skytteväsendet,

3. annan sammanslutning beträffande vilken regeringen förordnat där­

om och

4. huvudman för museum för vapen som skall ingå i mu seets samlingar,

om museet åtnjuter statsbidrag enligt särskilda föreskrifter därom eller om
museet ägs av en kommun eller en landstingskommun eller av en stiftelse
som står under länsstyrelsens tillsyn.

Auktoriserat bevakningsföretag får meddelas tillstånd att inneha vapen

for utlåning till företagets väktare i samband med b evakningsuppdrag som
kräver beväpning. Sådan utlåning får ske endast till den som har meddelats
särskilt tillstånd att som lån inneha motsvarande vapen med ammunition.

9 §⬢' Enskild pe rson får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen endast om

han har behov av vapnet och det skäligen kan antagas att han ej kommer

att missbruka det. I fråga om skjutvapen som huvudsakligen har prydnads­

värde får tillstånd dock meddelas även för den som vill inneha vapnet för

annat ändamål än skjutning. Detsamma gäller i fråga om vapen som har

särskilt affektionsvärde för den sökande.

2610

^ Senaste lydelse 1978: 303.

Senaste lydelse 1978:303.

¬

background image

Tillstånd att inneha pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol

eller annat helautomatiskt vapen får meddelas endast om det finns synner­

liga skäl.

10 § Tillstånd att inneha skjutvapen meddelas för särskilt angivet ända­

mål. Tillståndet får förenas med villkor att vapnet skall göras varaktigt
obrukbart eller med närmare foreskrifter om hur vapnet skall förvaras.

Tillståndet får tidsbegränsas om det med hänsyn till särskilda omständig­

heter kan förutses att behovet av vapnet inte kommer att bli va raktigt.

11 § Meddelas tillstånd till innehav av skjutvapen för någon som ännu ej
förvärvat ett sådant vapen som tillståndet avser, är dettas giltighet beroen­
de av att förvärv sker inom sex månader från dagen för tillståndets medde­
lande eller den längre tid tillståndsmyndigheten i särski lt fall föreskriver.

SFS 1981:1360

Tillstånd till förvärv av ammunition

12 § ® Tillstånd att förvärva ammunition får meddelas enskilda personer
samt sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag
som avses i 8 §.

Tillstånd som avses i första stycket får meddelas den som är i beh ov av

ammunition och skäligen kan antagas ej komma att missbruka den. Till­
stånd får beviljas enskild person endast om denne har tillstånd att inneha
sådant vapen för vilket ammunitionen är avsedd.

Om ej annat förordnas i särskilt fall, gäller tillstånd till förvärv av ammu­

nition ett år från dagen för tillståndets meddelande.

13 § Ammunition får överlåtas även till den som saknar tillstånd som av­

ses i 1 2 § i följande f all, nämligen

1. Deltagare i jakt får för förbrukning under jakten till an nan deltagare

överlåta ammunition till vape n som denne är berättigad att inneha.

2. Vid tillfällig upp låtelse av skjutvapen enligt 22 § får upplåtaren även

överlåta den ammunition till vapnet som låntagaren i vaij e särskilt fall kan
antagas behöva.

3. Kulammunition får även i annat fall än som anges i 4 § 6 överlåtas till

sådan sammanslutning som avses i 8 § .

4. Sammanslutning som avses i 8 § får till egna medlemmar eller till

medlemmar av andra sammanslutningar av detta slag överlåta ammunition
att förbrukas vid övning eller tävlingsskjutning som äger rum under en så­

dan sammanslutnings kontroll.

Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition

14 § I fråga om tillstånd till inför sel av skjutvapen eller ammunition gäl­
ler i tillämpliga delar 8- 10 och 12 §§.

Senaste lydelse 1978:303.

2611

¬

background image

SFS 1581:1360

15 § Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition medför rätt att

under tid och för ändamål som särskilt anges i tillståndet här i riket inneha

den egendom som inforts hit med stöd av tillståndet.

Tillstånd till in försel, som ej utnyttjats inom sex månader från dagen för

tillståndets meddelande eller den längre tid tillståndsmyndigheten i särskilt

fall föreskriver, är ogiltigt.

16

Införsel av skjutvapen eller ammunition får ske utan särskilt till­

stånd i följande fall, nämligen

1. Enskild person får införa skjutvapen, som han är berättigad att här i

riket inneha för personligt bruk, samt ammunition som behörigen har for-
värvats här i riket. Vad som har sagts nu skall också tillämpas på sam­
manslutningar, huvudmän för museer och bevakningsforetag som avses i

8 §.

2. För tillfällig användning vid jakt eller tävling här i rike t får svenska,

danska, finska eller norska medborgare, som inte har hemvist här i rike t,
från Danmark. Finland eller Norge införa jakt- eller tävlingsskjutvapen

med tillhörande ammunition. Vapnet och ammunitionen får i sådant fall
utan tillstånd innehas här i ri ket av den som har infort egendomen under

högst tre månader från införseldagen.

3. Skjutvapen och ammunition får ej tagas om hand på sätt som avses i

3 § andra stycket tullagen (1973:670) av annan än den som har tillstånd att

införa sådana varor och ej heller utan medgivande av länsstyrelse förvaras
på tullager eller i f rihamn. I ö vrigt gäller lagen (1973:980) om transport,

förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

17 § Skjutvapen och ammunition, som resande medfört till riket f�r per­
sonligt bruk men ej varit berättigad att införa, får åter utföras, om egendo­

men i b ehörig ordning anmälts f�r tullmyndighet. �&terutföres ej egendo­

men inom fyra månader efter sådan anmälan eller den längre tid därefter

som generaltullstyrelsen eller efter styrelsens bemyndigande annan tull­

myndighet i s ärskilt fall bestämmer, tillfaller egendomen staten. I sådant

fall skall eg endomen behandlas som om den hade förklarats förverkad.

Handel med skjutvapen

18 § Tillstånd att driva handel med skjutvapen får meddelas den som är

berättigad att idka handel i a llmänhet och som har gjort sig känd f�r or­
dentlighet och pålitlighet.

19 § Tillstånd som avses i 18 § medför rätt att innehava skjutvapen. I till­

ståndet får dock föreskrivas att denna rätt skall omfatta endast vissa typer

av skjutvapen eller endast ett visst antal skjutvapen åt gången. Tillståndet
får även förenas med närmare föreskrifter om hur vapnen skall förvaras.

20 § Utan hinder av 14 § får tillstån d meddelas den som är berättigad att
idka handel med skjutvapen att till riket införa sådana skjutvapen som om­
fattas av hans handelstillstånd.

26)2

" Senaste lydelse 1978:303.

¬

background image

Vapen i dödsbo och konkursbo

SFS 1981:1360

21 § Skjutvapen som ingår i dödsbo eller konkursbo får utan särskilt till­
stånd innehas av den som har omhändertagit boet intill dess

1. vapnet har överlåtits till någon s om är berättigad att inneha det,
2. skyldighet att avlämna vapnet har inträtt enligt 28 el ler, i f råga om

dödsbo, 35 §, eller

3. ifråga om konkursbo, konkursen har avslutats.

Utlåning av skjutvapen

22 § Den som är berättigad att inneha skjutvapen får tillfälligt låna ut
vapnet till anna n under följande villkor, nämligen

1. Utlåning får ske endast för kortare tid, högst två veckor.

2. Vapnet får lånas ut endast för samma ändamål som innehavarens till­

stånd avser.

3. Låntagaren skall ha fyllt a derton år. Vapen får dock utlånas till den

som är under aderton år, om

a) v apnet skall användas vid övning eller tävling som äger rum under

kontroll av en sådan sammanslutning som avses i 8 §,

b) vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt och det

är fråga om annat vapen än enhandsvapen eller helautomatiskt vapen samt
låntagaren har fyllt femton år, eller

c) utlåningen avser sådant luft- eller Qädervapen som avses i 5 § andra

stycket och vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt.

4. Utlåning av pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol eller

annat helautomatiskt vapen får ske endast för användning i upplåtarens

närvaro eller för övning eller tävling som äger rum under kontroll av en så­

dan sammanslutning som avses i 8 §, om inte låntagaren själv är berättigad
att inneha ett vapen av samma typ.

5. Om det för att en enskild skall få tillstånd att inneha ett visst slag av

skjutvapen enligt särskilda föreskrifter krävs att han skall ha avlagt skyt­
teprov eller genomgått viss utbildning eller på annat sätt visat att han är
lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut endast till den som
uppfyller samma krav. Vad nu sagts gäller dock ej när vapnet skall använ­

das enbart för provskjutning, övning eller tävling på skjutbana.

6. Vapenhandlare får till spekulant, som fyllt aderton år, för provskjut­

ning på skjutbana utlåna vapen under de förutsättningar som anges i 4.
Vapenhandlare får därvid anlita annan person som godkänts av polismyn­

digheten att närvara vid provskjutning.

Den som med stöd av denna paragraf lånar ut skjutvapen till någon som

har sitt hemvist i en s tat som har tillträtt den europeiska konventionen den

28 juni 1978 om kontroll av enskilda personers införskaffande och innehav
av skjutvapen (den europeiska vapenkonventionen), skall omedelbart an­
mäla det till pol ismyndigheten, om inte vapnet skall innehas och användas
av låntagaren endast inom Sverige. Regeringen kan föreskriva undantag

från anmälningsskyldigheten för vissa typer av vapen.

2613

¬

background image

SFS 1981:1360

23 § Utlåning av skjutvapen enligt 22 § får ej ske till d en som har fått
skjutvapen förklarat förverkat eller tillstånd till innehav av skjutvapen

återkallat enligt 29 § första stycket, om inte låntagaren är berättigad att in­

neha ett vapen av den typ som lånet avser. Vad som har sagts nu hindrar

dock inte att ett vapen efter särskilt tillstånd av polismyndigheten lånas ut

för övning eller tävling som äger rum under kontroll av sådan sammanslut­

ning som avses i 8 §.

Ett skjutvapen får inte lånas ut till de n som kan antas komma att miss­

bruka vapnet.

�ndring, reparation och skrotning av skjutvapen

24 § Den som är berättigad att inneha ett skjutvapen får inte utan nytt

tillstånd till innehav vidtaga åtgärder med vapnet som innebär att det där­

efter till funktions- eller verkningsgrad kommer att vara fråga om ett vä­
sentligt annorlunda vapen. Vad nu sagts gäller ej den som har tillstånd att
driva handel med vapen i den mån det ändrade vapnet omfattas av detta

tillstånd.

Vid reparation av skjutvapen får försliten eller eljest otjänlig vapendel

av det slag som avses i 1 § andra stycket utbytas mot ny likadan vapendel
utan särskilt tillstånd.

25 § För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt

innehas av

1. den som är berättigad att idka handel med sådant vapen,
2. den som med tillämpning av 22 § 3 och 4 samt 23 § skulle vara berätti­

gad att låna och självständigt handha vapnet eller

3. den som av polismyndighet har godkänts att mottaga vapen för repa­

ration eller översyn.

25 a § För skrotning får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av

1. den som är berättigad att driva handel med sådana vapen,

2. den som av polismyndighet har godkänts att ta emot vapen för repa­

ration eller översyn eller

3. den som av polismyndighet har godkänts att ta emot vapen för skrot­

ning.

Den som enligt första stycket har lämnat ett vapen för skrotning skall se­

nast inom en månad därefter anmäla detta till polismyndigheten. Till an­

mälan skall fogas tillståndsbeviset, om det finns i behåll, och intyg av mot­
tagaren om att han mottagit vapnet för skrotning.

2614

Förvaring och transport av skjutvapen och ammunition m. m.

26 § Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta vård

om egendomen på ett sådant sätt att det inte är fara for att någon obehörig

kommer åt den.

Skjutvapen eller en för vapnets funktion vital del samt ammunition skall

¬

background image

f�fvaras u nder lås. Ammunitionen skall förvaras i e tt annat utrymme än

vapnet eller vapendelen, om inte förvaringen sker i et t säkerhetsskåp eller
på något annat lika betryggande sätt.

Om innehavaren av skjutvapen eller ammunition är förhindrad att ta

vård om egendomen, får han överlämna vapnet eller ammunitionen till an­
nan för förvaring under högst ett år, sedan detta anmälts skriftligt hos po­
lismyndigheten. Förvaring får dock ej ske hos en person som är under

aderton år eller som kan antas komma att missbruka vapnet eller ammuni­

tionen.

Den hos vilken vapnet förvaras enligt tredje stycket får inte använda

vapnet, om han inte har tillstånd att inneha det enligt 8 §.

27 § När särskild anledning föreligger därtill får polismyndighet även i
annat fall än som avses i 10, 14 eller 19 § meddela närmare föreskrifter om

hur den som är berättigad att inneha skjutvapen skall förvara dessa.

28 § Ingår skjutvapen bland tillgångarna i d ödsbo eller konkursbo, får

polismyndigheten, när särskild anledning föreligger, förordna att vapnet
tills vidare skall förvaras av myndigheten eller annan som myndigheten an­
visar. Den som omhänderhar boets egendom är i s å fall skyldig att efter

särskild anmaning och inom därvid föreskriven tid avlämna egendomen till
den som sålunda skall förvara egendomen.

28 a § Skickas skjutvapen med posten, skall försändelsen vara assure-

rad.

Den som åtar sig att transportera skjutvapen eller ammunition bör vidta

betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer åt vap­
nen eller ammunitionen.

SFS 1981:1360

28 b § Den som avser att för personligt bruk föra ut skjutvapen ur riket

till en stat, som har tillträtt den europeiska vapenkonventionen, skall före
utförseln anmäla detta till po lismyndigheten, om vistelsen i den främman­

de staten skall vara i me r än tre månader. Regeringen kan föreskriva un­
dantag från anmälningsskyldigheten för vissa typer av \ apen.

�&terkallelse av tillstånd m. m.

29 § Har innehavare av skjutvapen genom missbruk av vapnet eller
oaktsamhet därmed eller på annat sätt visat att han är olämplig att inneha
vapen eller föreligger eljest skälig anledning därtill, får tillstånd att inneha

eller införa skjutvapen återkallas.

Tillstånd till innehav av vapen som avses i 9 § andra stycket får återkal­

las, om sådana skäl som där anges inte längre föreligger. Tillstånd skall
dock inte återkallas om det skulle framstå som oskäligt med hänsyn till att

vapnet har affektionsvärde för innehavaren eller av annan orsak och om

det inte finns någon anledning att räkna med att vapnet skall komma att

missbrukas.

2615

¬

background image

SFS 1981:1360

30 § Meddelas beslut som avses i 29 §, skall tillstånd som har meddelats

vapeninnehavaren att förvärva ammunition till vapnet också återkallas.

Tillstånd att förvärva ammunition får även återkallas, om tillståndshava-

re har missbrukat ammunition som han har förvärvat på grund av tillstån­

det eller om skälig anledning därtill eljest föreligger.

31 § Tillstånd att idka handel med skjutvapen får återkallas, om till-
ståndshavaren har åsidosatt bestämmelse i denna lag eller med stöd därav

utfärdad foreskrift eller om förutsättningar for tillståndet eljest ej längre

föreligger.

32

Föreligger risk för missbruk av skjutvapen, kan polismyndighet be­

sluta att vapnet och därtill hörande ammunition skall omhändertagas. �r

faran för missbruk överhängande, får polisman även utan sådant beslut

omhändertaga vapnet och ammunitionen. I s ådant fall skall polismannen
skyndsamt anmäla åtgärden hos polismyndigheten, som omedelbart skall

pröva om omhändertagandet skall bestå.

Vad som i för sta stycket sägs om polisman gäller även av länsstyrelsen

förordnad jakttillsynsman samt personal vid domänverket, tullverket eller

rennäringsenhet vid lan tbruksnämnd.

Finns någon som har tillstånd att inneha den omhändertagna egendomen

och återkallas ej tillståndet, skall egendomen återlämnas till innehavaren
så snart det skäligen kan antagas att det ej längre föreligger någon risk för

missbruk. Detsamma gäller, om den omhändertagna egendomen får inne­
has utan tillstånd enligt denna lag.

Inlösen

33 §
om

Skjutvapen och därtill hörande ammunition skall inlösas av staten

1. tillstånd som medför rätt att inneha vapnet har återkallats utan att

egendomen har förklarats förverkad eller är tagen i beslag,

2. vapeninnehavaren har avlidit,
3. ansökan om tillstånd till innehav av vapen som förvärvats genom arv,

testamente eller på grund av giftorätt har avslagits,

4. domstol har funnit att vapen, som innehas av någon som ej är berätti­

gad därtill, ej skall förklaras förverkat eller åklagaren i et t sådant fall har

beslutat att ej föra talan om förverkande.

34 § Inlösen enligt 33 § äger ej rum, om egendomen lämnas för skrotning

enligt 25 a § eller överlåtes till någon, som är berättigad att inneha den,

inom ett år från det att vapeninnehavaren avled eller tre månader från det

att beslut som avses i 33 § me ddelades eller, om egendomen då var tagen i

beslag, beslaget hävdes.

Inlösen enligt 33 § äger ej heller rum, om ansökan om tillstånd att inneha

vapnet göres inom tid som anges i första stycket. Avslås ansökningen skall

egendomen inlösas, om den ej inom tre månader från dagen för beslutet i

tillståndsärendet överlåtits till någon som är berättigad att inneha den.

2616

^ Senaste lydelse 1980:584.

¬

background image

Polismyndigheten får medge förlängning av tid som avses i för sta eller

SFS 1981:1360

andra stycket, varje gång med högst sex månader.

35 § Skall vapen och ammunition inlösas enligt 33 §, är innehavaren
skyldig att efter särskild anmaning och inom därvid föreskriven tid avläm­

na e gendomen till polismyndigheten eller den myndigheten bestämmer.

Om det finns tillståndsbevis eller annan motsvarande handling, skall även

handlingen avlämnas.

36 § För vapen och ammunition som inlöses skall betalas löseskilling

med belopp som motsvarar egendomens marknadsvärde. Normer för be­
räkning av ersättningen får fastställas av regeringen.

Ansvarsbestämmelser m. m.

37 § Till fängelse i högst två år dömes den som uppsåtligen

1. innehar skjutvapen utan att vara berättigad därtill,

2. överlåter eller upplåter skjutvapen till den som ej är berättigad att in­

neha vapnet.

Har gärningen begåtts av oaktsamhet eller är brottet ringa, dömes till bö­

ter eller fängelse i högst s ex månader.

38 § ® Till böter eller fängelse i hö gst sex månader dömes den som upp­
såtligen eller av oaktsamhet

1. missbrukar rätt att inneha skjutvapen genom att använda det för an­

nat ändamål än han är berättigad till,

2. bryter mot 26 § Qärde stycket eller 28 a § första stycket eller mot fö­

reskrift om förvaring av vapen som meddelats enligt 10, 14, 19 eller 27 §,

3. bryter mot förvaringsbestämmelsema i 26 § i fråga om skjutvapen

och ammunition, vilka innehas av sammanslutning, huvudman för mu­
seum eller bev akningsföretag som avses i 8 §, eller i fråga om skjutvapen,

som innehas av vapenhandlare,

4. förvärvar ammunition utan att vara berättigad därtill eller underlåter

att efterkomma anmaning enligt 35 § att avlämna ammunition,

5. överlåter ammunition till den som ej är berättigad att förvärva ammu­

nitionen,

6. idkar handel med skjutvapen utan tillstånd.

38 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 22 § a ndra

stycket eller 28 b § döms till bö ter. Detsamma gäller den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet bryter mot 25 a § andra stycket.

39 § Om ansvar för olovlig införsel av vapen eller ammunition och för
försök till så dant brott finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för

varusmuggling.

40 § Egendom med vilken tagits befattning eller förfarits på sätt som ut­
gör brott enligt 37 § eller 38 § 1,4 eller 5 skall förklaras förverkad, om det

® Senaste lydelse 1978:303.

2617

¬

background image

SFS 1981:1360

ej är uppenbart obilligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras

förverkat. Förklaras vapen förverkat, får även därtill hörande ammunition
förklaras förverkad.

41 § Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad en­
ligt 40 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande

avvikelser.

1. Av länsstyrelsen förordnad jakttillsynsman samt personal vid domän­

verket, tullverket eller rennäringsavdelning vid lantbruksnämnd äger sam­

ma rätt att taga egendom i beslag so m tillkommer polisman.

2. Bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid gäller ej i annat fall

än då rätten utsatt sådan tid.

Besvär

42 §" Polismyndighets beslut enligt denna lag får överklagas hos länssty­

relsen genom besvär.

Länsstyrelsens beslut enligt 18 eller 31 § får överklagas hos regeringen

genom besvär. Länsstyrelsens beslut enligt 29 eller 30 § eller i fråga om in­

lösen av skjutvapen eller ammunition får överklagas hos kammarrätten ge­
nom besvär.

Länsstyrelsens beslut i annat ärende än som avses i andra stycket får ej

överklagas.

43 § Polismyndighets, länsstyrelses och kammarrätts beslut enligt denna
lag länder till o medelbar efterrättelse, om ej annorlunda förordnas. Polis­

myndighets beslut om återkallelse av handelstjllstånd länder dock till ome­

delbar efterrättelse endast i fall då fö rordnande därom har meddelats i be­
slutet. Sådant förordnande får meddelas om särskilda skäl föreligger.

Särskilda bestämmelser

44 § Denna lag äger ej tillämpning på staten.

45 § Bestämmelserna i 5 § gäller ej i nnehav av skjutvapen som överläm­
nats från staten till

1. statlig tjänsteman eller person som tillhör försvars-, civilförsvars- el­

ler polisväsendet om denne är skyldig att inneha vapnet för tjänsten,

2. sammanslutning, beträffande vilken regeringen förordnat därom,
3. den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel.

Utan hinder av 5 och 6 §§ får skjutvapen vidare överlämnas för verk-

skyddsändamål till den som är krigsplacerad i verk skyddets ordnings- och

bevakningstjänst med skyldighet enligt gällande specialplan att vara utrus­
tad med skjutvapen.

Den till vilken vapen överlämnats med stöd av första eller andra stycket

är även berättigad att utan tillstånd från staten förvärva behövlig ammuni­

tion till v apnet.

2618

° Senaste lydelse 1978:303.

¬

background image

4^ § Utan hinder av 8 eller 12 § får tillstånd att inneha skjutvapen eller

SFS 1981:1360

att förvärva ammunition meddelas den som är skyldig att anordna verk­
skydd, i de n mån skjutvapen enligt gällande specialplan för verkskyddet
skall ingå i utrustningen för någon som är krigsplacerad i verkskyddets
ordnings- eller bevakningstjänst. Vid sådant tillstånd får knytas särskilda

villkor.

Den som fått tillstånd enligt första stycket får överlåta ammunition till

den som är krigsplacerad i verkskyddets ordnings- och bevakningstjänst

och som enligt gä llande specialplan för verkskyddet är skyldig att vara ut­

rustad med vapen.

47 § Polismyndighet skall föra register över tillståndspliktiga vapeninne­

hav och beslut enligt denna lag.

48

Närmare föreskrifter om de krav i fråga om skjutskicklighet eller

utbildning samt de villkor i övrig t som skall vara uppfyllda för tillstånd en­

ligt denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen be­
stämmer.

49 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. vilka luft-, Qäder- och harpunvapen som ej omfattas av undantags­

bestämmelsen i 5 § an dra stycket,

2. vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av andra

vapen än sådana som avses i 5 § andra stycket samt sammanslutningars

förvaring av ammunition,

3. handel med samt reparation och skrotning av skjutvapen,
4. registerföringen hos polismyndighet.

�vergångsbestämmelser^ ^

2. Den som vid lagens ikraftträdande är berättigad att förvärva, inneha,

införa eller h andla med skjutvapen eller ammunition på grund av tillstånd
som beviljats enligt kungörelsen (1927:338) med vissa bestämmelser angå­
ende skjutvapen och ammunition, vapenkungörelsen (1934:315) eller va­

penförordningen (1949:340) skall anses ha erhållit tillstånd därtill enligt

denna lag. Detta gäller också den som mottagit föreskrivet bevis om att

han deklarerat innehav av vapen enligt någon av nämnda kungörelser (de­
klarationsbevis).

3. Skjutvapen som innehas med stöd av deklarationsbevis får utlånas

endast for jakt eller övnings- eller tävlingsskjutning.

1. Denna lag'^ träder i kra ft, såvitt avser 22 § andra stycket, 28 b § och

38 a § första meningen, den dag regeringen bestämmer och i övr igt den 1
april 1982.

Senaste lydelse 1978: 303.

" Till 1973:1176.

'^981:1360.

2619

¬

background image

SFS 1981:1360

2. Innehar någon vid lagens ikraftträdande ett skjutvapen eller en del till

ett sådant vapen, som enligt äldre bestämmelser fick innehas utan tillstånd

men som inte får det enligt de nya bestämmelserna, får han fortfarande in­
neha vapnet utan tillstånd, om tiden för rätten att inneha vapnet enligt äld­

re bestämmelser varit begränsad, under den återstående tiden och annars

till de n 1 janua ri 1984 eller, om ansökan om tillstånd har gjorts före sist­
nämnda tidpunkt, till dess ansökningen har blivit slutligt prövad.

3. Har länsstyrelse fore den nya lagens ikraftträdande meddelat beslut

enligt 29 eller 30 §, skall äldre bestämmelser gälla beträffande fullföljd av

talan mot beslutet.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.