SFS 1981:1360

811360.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1360 Lag

Utkom från trycket

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

den 7 januari 1982

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs i fråga om vapenlagen (1973:1176)

delsaXX 1,2,4-6,8-10, 12, 13, 16, 2 2,23,26, 29, 32-35, 38, 42, 48 och

49 §§ samt rubriken närmast före 26 § skall ha nedan angivna lydelse

dels att rubriken närmast före 24 § skall lyda "�ndring, reparation och

skrotning av skjutvapen",

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 25 a, 28 a, 28 b och

38 a §§, av nedan angivna lydelse.

Till följd hä rav kommer lagen att ha följande lydelse.

2608

' Prop. 1981/82:1, JuU 15, rskr55.

¬

background image

Inledande bestämmelser

SFS 1981:1360

1 § Med skjutvapen förstås i denna lag

1. vapen med vilket kula, hagel, harpun eller annan projektil kan skjutas

ut med hjälp a v krutladdning, kolsyreladdning, komprimerad luft eller an­
nat liknande utskjutningsmedel,

2. apparat eller anordning som beträffande verkan och ändamål är jäm­

förlig med vape n som avses under 1.

Vad som sägs om skjutvapen gäller även
a. obrukbart vapen, som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,

b. löst slutstycke, ljuddämpare, eldrör, pipa till skjutvapen eller trumma

till revolver och

c. annan anordning som möjliggör att till ett skjutvapen användes annan

ammunition än vapnet är avsett för.

2 § Lagen gäller ej

1. skjutvapen som har tillverkats före år 1890, om i nte vapnet är avsett

för gastäta enhetspatroner,

2. bultpistol, som är avsedd för byggnadsarbete, eller annat arbetsverk­

tyg, som är avsett för industriellt eller därmed jämförligt bruk,

3. skjutapparat för slakt, signalgivning, livräddning eller annat därmed

jämförligt ändamål och

4. startvapen, om inte vapnet har ändrats i s yfte att en projektil skall

kunna skjutas ut ur vapnet på ett sådant sätt som anges i 1 § första styc­
ket 1.

3 § Med ammunition förstås i denna lag patron eller projektil till handva­

pen på vilket lagen äger tillämpning samt tändhatt eller annat tändmedel till

sådan patron eller projektil.

Om ammunition som är att hänföra till explosiv vara eller som innehåller

gift finns bestämmelser även i förordningen (1949: 341) om explosiva varor
och i lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor.

4

Med undantag för bestämmelserna i 26, 32, 33 och 40 §§ gäller lagen

ej

1. hagel eller annan massiv kula,
2. projektil, avsedd för luft-, fläder- eller harpunvapen,

3. hagelpatron eller tändhatt därtill,
4. kolsyrepatron,

5. patronhylsa utan tändhatt, avsedd för handvapen på vilket lagen är

tillämplig och

6. kulpatroner och tändhattar som är avsedda för gevär, i den mån inte

regeringen för viss typ av ammunition har föreskrivit annorlunda.

^Senaste lydelse 1978:303.

164-SFS 1981

2609

¬

background image

SFS 1981; 1360

Allmänna bestämmelser

5 § Utan tillstånd enligt denna lag får ej någon

1. inneha skjutvapen,

2. förvärva ammunition,

3. införa skjutvapen eller ammunition till riket eller

4. driva handel med skjutvapen.

Om luft- eller Qädervapen, som är avsett för målskjutning, eller harpun-

vapen har en i förhållande till andra jämförliga skjutvapen begränsad effekt

skall första stycket ej tillämpas på vapnet. Enskild person får dock icke
utan tillstånd inneha, införa till riket eller driva handel med sådana vapen,

om han inte har fyllt aderton år.

Om undantag i viss a fall från skyldigheten att inhämta tillstånd finns be­

stämmelser i 13, 16, 21, 22, 25, 25 a , 26 och 45 §§.

6 § Skjutvapen eller ammunition får ej överlåtas eller upplåtas till annan

än den som är berättigad att inneha vapnet eller att förvärva ammunitio­

nen, om ej annat följer av 13, 22, 25, 25 a , 26 eller 45 §.

7 §

lag.

Polismyndigheten prövar fråga om tillstånd eller inlösen enligt denna

Tillstånd att inneha skjutvapen m. m.

8

Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

1. enskild person,

2. skytteförbund, skyttekrets eller skytteförening som tillhör det frivilli­

ga, statskontrollerade skytteväsendet,

3. annan sammanslutning beträffande vilken regeringen förordnat där­

om och

4. huvudman för museum för vapen som skall ingå i mu seets samlingar,

om museet åtnjuter statsbidrag enligt särskilda föreskrifter därom eller om
museet ägs av en kommun eller en landstingskommun eller av en stiftelse
som står under länsstyrelsens tillsyn.

Auktoriserat bevakningsföretag får meddelas tillstånd att inneha vapen

for utlåning till företagets väktare i samband med b evakningsuppdrag som
kräver beväpning. Sådan utlåning får ske endast till den som har meddelats
särskilt tillstånd att som lån inneha motsvarande vapen med ammunition.

9 §⬢' Enskild pe rson får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen endast om

han har behov av vapnet och det skäligen kan antagas att han ej kommer

att missbruka det. I fråga om skjutvapen som huvudsakligen har prydnads­

värde får tillstånd dock meddelas även för den som vill inneha vapnet för

annat ändamål än skjutning. Detsamma gäller i fråga om vapen som har

särskilt affektionsvärde för den sökande.

2610

^ Senaste lydelse 1978: 303.

Senaste lydelse 1978:303.

¬

background image

Tillstånd att inneha pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol

eller annat helautomatiskt vapen får meddelas endast om det finns synner­

liga skäl.

10 § Tillstånd att inneha skjutvapen meddelas för särskilt angivet ända­

mål. Tillståndet får förenas med villkor att vapnet skall göras varaktigt
obrukbart eller med närmare foreskrifter om hur vapnet skall förvaras.

Tillståndet får tidsbegränsas om det med hänsyn till särskilda omständig­

heter kan förutses att behovet av vapnet inte kommer att bli va raktigt.

11 § Meddelas tillstånd till innehav av skjutvapen för någon som ännu ej
förvärvat ett sådant vapen som tillståndet avser, är dettas giltighet beroen­
de av att förvärv sker inom sex månader från dagen för tillståndets medde­
lande eller den längre tid tillståndsmyndigheten i särski lt fall föreskriver.

SFS 1981:1360

Tillstånd till förvärv av ammunition

12 § ® Tillstånd att förvärva ammunition får meddelas enskilda personer
samt sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag
som avses i 8 §.

Tillstånd som avses i första stycket får meddelas den som är i beh ov av

ammunition och skäligen kan antagas ej komma att missbruka den. Till­
stånd får beviljas enskild person endast om denne har tillstånd att inneha
sådant vapen för vilket ammunitionen är avsedd.

Om ej annat förordnas i särskilt fall, gäller tillstånd till förvärv av ammu­

nition ett år från dagen för tillståndets meddelande.

13 § Ammunition får överlåtas även till den som saknar tillstånd som av­

ses i 1 2 § i följande f all, nämligen

1. Deltagare i jakt får för förbrukning under jakten till an nan deltagare

överlåta ammunition till vape n som denne är berättigad att inneha.

2. Vid tillfällig upp låtelse av skjutvapen enligt 22 § får upplåtaren även

överlåta den ammunition till vapnet som låntagaren i vaij e särskilt fall kan
antagas behöva.

3. Kulammunition får även i annat fall än som anges i 4 § 6 överlåtas till

sådan sammanslutning som avses i 8 § .

4. Sammanslutning som avses i 8 § får till egna medlemmar eller till

medlemmar av andra sammanslutningar av detta slag överlåta ammunition
att förbrukas vid övning eller tävlingsskjutning som äger rum under en så­

dan sammanslutnings kontroll.

Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition

14 § I fråga om tillstånd till inför sel av skjutvapen eller ammunition gäl­
ler i tillämpliga delar 8- 10 och 12 §§.

Senaste lydelse 1978:303.

2611

¬

background image

SFS 1581:1360

15 § Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition medför rätt att

under tid och för ändamål som särskilt anges i tillståndet här i riket inneha

den egendom som inforts hit med stöd av tillståndet.

Tillstånd till in försel, som ej utnyttjats inom sex månader från dagen för

tillståndets meddelande eller den längre tid tillståndsmyndigheten i särskilt

fall föreskriver, är ogiltigt.

16

Införsel av skjutvapen eller ammunition får ske utan särskilt till­

stånd i följande fall, nämligen

1. Enskild person får införa skjutvapen, som han är berättigad att här i

riket inneha för personligt bruk, samt ammunition som behörigen har for-
värvats här i riket. Vad som har sagts nu skall också tillämpas på sam­
manslutningar, huvudmän för museer och bevakningsforetag som avses i

8 §.

2. För tillfällig användning vid jakt eller tävling här i rike t får svenska,

danska, finska eller norska medborgare, som inte har hemvist här i rike t,
från Danmark. Finland eller Norge införa jakt- eller tävlingsskjutvapen

med tillhörande ammunition. Vapnet och ammunitionen får i sådant fall
utan tillstånd innehas här i ri ket av den som har infort egendomen under

högst tre månader från införseldagen.

3. Skjutvapen och ammunition får ej tagas om hand på sätt som avses i

3 § andra stycket tullagen (1973:670) av annan än den som har tillstånd att

införa sådana varor och ej heller utan medgivande av länsstyrelse förvaras
på tullager eller i f rihamn. I ö vrigt gäller lagen (1973:980) om transport,

förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

17 § Skjutvapen och ammunition, som resande medfört till riket f�r per­
sonligt bruk men ej varit berättigad att införa, får åter utföras, om egendo­

men i b ehörig ordning anmälts f�r tullmyndighet. �&terutföres ej egendo­

men inom fyra månader efter sådan anmälan eller den längre tid därefter

som generaltullstyrelsen eller efter styrelsens bemyndigande annan tull­

myndighet i s ärskilt fall bestämmer, tillfaller egendomen staten. I sådant

fall skall eg endomen behandlas som om den hade förklarats förverkad.

Handel med skjutvapen

18 § Tillstånd att driva handel med skjutvapen får meddelas den som är

berättigad att idka handel i a llmänhet och som har gjort sig känd f�r or­
dentlighet och pålitlighet.

19 § Tillstånd som avses i 18 § medför rätt att innehava skjutvapen. I till­

ståndet får dock föreskrivas att denna rätt skall omfatta endast vissa typer

av skjutvapen eller endast ett visst antal skjutvapen åt gången. Tillståndet
får även förenas med närmare föreskrifter om hur vapnen skall förvaras.

20 § Utan hinder av 14 § får tillstån d meddelas den som är berättigad att
idka handel med skjutvapen att till riket införa sådana skjutvapen som om­
fattas av hans handelstillstånd.

26)2

" Senaste lydelse 1978:303.

¬

background image

Vapen i dödsbo och konkursbo

SFS 1981:1360

21 § Skjutvapen som ingår i dödsbo eller konkursbo får utan särskilt till­
stånd innehas av den som har omhändertagit boet intill dess

1. vapnet har överlåtits till någon s om är berättigad att inneha det,
2. skyldighet att avlämna vapnet har inträtt enligt 28 el ler, i f råga om

dödsbo, 35 §, eller

3. ifråga om konkursbo, konkursen har avslutats.

Utlåning av skjutvapen

22 § Den som är berättigad att inneha skjutvapen får tillfälligt låna ut
vapnet till anna n under följande villkor, nämligen

1. Utlåning får ske endast för kortare tid, högst två veckor.

2. Vapnet får lånas ut endast för samma ändamål som innehavarens till­

stånd avser.

3. Låntagaren skall ha fyllt a derton år. Vapen får dock utlånas till den

som är under aderton år, om

a) v apnet skall användas vid övning eller tävling som äger rum under

kontroll av en sådan sammanslutning som avses i 8 §,

b) vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt och det

är fråga om annat vapen än enhandsvapen eller helautomatiskt vapen samt
låntagaren har fyllt femton år, eller

c) utlåningen avser sådant luft- eller Qädervapen som avses i 5 § andra

stycket och vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt.

4. Utlåning av pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol eller

annat helautomatiskt vapen får ske endast för användning i upplåtarens

närvaro eller för övning eller tävling som äger rum under kontroll av en så­

dan sammanslutning som avses i 8 §, om inte låntagaren själv är berättigad
att inneha ett vapen av samma typ.

5. Om det för att en enskild skall få tillstånd att inneha ett visst slag av

skjutvapen enligt särskilda föreskrifter krävs att han skall ha avlagt skyt­
teprov eller genomgått viss utbildning eller på annat sätt visat att han är
lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut endast till den som
uppfyller samma krav. Vad nu sagts gäller dock ej när vapnet skall använ­

das enbart för provskjutning, övning eller tävling på skjutbana.

6. Vapenhandlare får till spekulant, som fyllt aderton år, för provskjut­

ning på skjutbana utlåna vapen under de förutsättningar som anges i 4.
Vapenhandlare får därvid anlita annan person som godkänts av polismyn­

digheten att närvara vid provskjutning.

Den som med stöd av denna paragraf lånar ut skjutvapen till någon som

har sitt hemvist i en s tat som har tillträtt den europeiska konventionen den

28 juni 1978 om kontroll av enskilda personers införskaffande och innehav
av skjutvapen (den europeiska vapenkonventionen), skall omedelbart an­
mäla det till pol ismyndigheten, om inte vapnet skall innehas och användas
av låntagaren endast inom Sverige. Regeringen kan föreskriva undantag

från anmälningsskyldigheten för vissa typer av vapen.

2613

¬

background image

SFS 1981:1360

23 § Utlåning av skjutvapen enligt 22 § får ej ske till d en som har fått
skjutvapen förklarat förverkat eller tillstånd till innehav av skjutvapen

återkallat enligt 29 § första stycket, om inte låntagaren är berättigad att in­

neha ett vapen av den typ som lånet avser. Vad som har sagts nu hindrar

dock inte att ett vapen efter särskilt tillstånd av polismyndigheten lånas ut

för övning eller tävling som äger rum under kontroll av sådan sammanslut­

ning som avses i 8 §.

Ett skjutvapen får inte lånas ut till de n som kan antas komma att miss­

bruka vapnet.

�ndring, reparation och skrotning av skjutvapen

24 § Den som är berättigad att inneha ett skjutvapen får inte utan nytt

tillstånd till innehav vidtaga åtgärder med vapnet som innebär att det där­

efter till funktions- eller verkningsgrad kommer att vara fråga om ett vä­
sentligt annorlunda vapen. Vad nu sagts gäller ej den som har tillstånd att
driva handel med vapen i den mån det ändrade vapnet omfattas av detta

tillstånd.

Vid reparation av skjutvapen får försliten eller eljest otjänlig vapendel

av det slag som avses i 1 § andra stycket utbytas mot ny likadan vapendel
utan särskilt tillstånd.

25 § För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt

innehas av

1. den som är berättigad att idka handel med sådant vapen,
2. den som med tillämpning av 22 § 3 och 4 samt 23 § skulle vara berätti­

gad att låna och självständigt handha vapnet eller

3. den som av polismyndighet har godkänts att mottaga vapen för repa­

ration eller översyn.

25 a § För skrotning får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av

1. den som är berättigad att driva handel med sådana vapen,

2. den som av polismyndighet har godkänts att ta emot vapen för repa­

ration eller översyn eller

3. den som av polismyndighet har godkänts att ta emot vapen för skrot­

ning.

Den som enligt första stycket har lämnat ett vapen för skrotning skall se­

nast inom en månad därefter anmäla detta till polismyndigheten. Till an­

mälan skall fogas tillståndsbeviset, om det finns i behåll, och intyg av mot­
tagaren om att han mottagit vapnet för skrotning.

2614

Förvaring och transport av skjutvapen och ammunition m. m.

26 § Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta vård

om egendomen på ett sådant sätt att det inte är fara for att någon obehörig

kommer åt den.

Skjutvapen eller en för vapnets funktion vital del samt ammunition skall

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.