SFS 1983:1035

831035.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

, SFS 1983:10 35

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utkom från trycket

den 28 december 1983

utfärdad den 15 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § vapenlagen (1973: 1176)^ skall

ha nedan angivna lydelse.

5 § Utan tillstånd enligt denna lag får ej någon

1. inneha skjutvapen,
2. förvärva ammunition,

3. införa skjutvapen eller ammunition till riket eller

4. driva handel med sk jutvapen.
Om luft- eller fjädervapen, som är avsett för målskjutning, eller harpun-

vapen har en i förhållande till andra jämförliga skjutvapen begränsad effekt

skall första stycket ej tillämpas på vapnet. Enskild person får dock icke

utan tillstånd inneha, införa till riket eller driva handel med sådana vapen,

om han inte har fyllt aderton år.

Första stycket 1 gäller inte i fråga om verksamhet som omfattas av

tillstånd enligt lagen (1983:1 034) om kontro ll över tillverkningen av krigs­
materiel, m. m. Första stycket 4 gäller inte i fråga om verksamhet som
avses i 3 § samma lag.

Om undantag i vissa fall från skyldigheten att inhämta tillstånd finns

bestämmelser i 13 , 16, 21, 22, 25, 25 a, 26 och 45 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anita Meyerson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84; 36. NU 6. rskr 74.

Lagen omtryckt 198): 1360,

2777

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.