SFS 1985:430

850430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:430

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utkom från trycket

den 17juni 1985

utfärdad den 6juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § vapenlagen ( 1973; 1176) skall

ha följande lydelse.

3 § Med ammunition förstås i denna lag patron eller proj ektil till handva­

pen på vilket lagen äger tillämpning samt tändhatt eller annat tändmedel till

sådan patron eller projektil.

Om ammunition som är att hänföra till explosiv vara eller som innehåller

gift finns bestämmelser även i förordningen (1949: 341) om explosiva varor

och i lagen (1985 :426) om kemiska produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

^063

' Prop. 1984/85: 118, JoU 30. rskr 340.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.