SFS 1985:932

850932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:932

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utkom från trycket

utfärdad den 5 decemb er 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 a och 42 §§ vapenlagen

[1973: 1176)^ skall ha nedan angivna lydelse.

28 a § Skickas skjutvapen med posten, skall fö rsändelsen vara assure-
rad, om det int e är fråga om vapen som avses i 5 § andr a stycket.

Den som åtar sig att transportera skjutvapen eller ammunition bör vidta

betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer åt
vapnen eller ammunitionen.

42 § Polismyndighets beslut enligt denna lag får överklagas hos länssty­
relse genom besvär.

Länsstyrelsens beslut enligt 18, 29, 30 eller 31 § eller i fråga om inlösen

av skj utvapen eller ammunition får överklagas hos kammarrätten genom

besvär.

Länsstyrelsens beslut i an nat ärende än som avses i andra st ycket får ej

överklagas.

Denna lag t räder i kraft den I januari 1986. I fråga om överklagande av

beslut som länsstyrelser har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher

(Justitiedepartementet)

den 12 december 19 85

' Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86: I. rskr 17.

Lagen omtryckt 1981 : 1360.

2113

67-SFS 1985

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.