SFS 1986:909

860909.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:909

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utkom från trycket

den 9 december 1986

Utfärdad den 27 november 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 22 §§ vapenlagen

(1973:1176) skall ha följande lydelse.

1

Med skjutvapen förstås i denna lag

1, vapen med vilket kula , hagel, harpun eller annan projektil kan skjutas

ut med hjälp av krutladdning, kolsyreladdning, komprimerad luft eller
annat liknande utskjutningsmedel,

2. apparat eller anordning som beträffande verkan och ändamål är jäm­

förlig med vapen som avses under 1.

Vad som sägs om skjutvapen gäller även

a. obrukbart vapen, som i brukb art skick skulle räknas som skjutvapen,

b. löst slutstycke, ljuddämpare, eldrör, pipa till skjutvapen eller trumma

till revolver och

c. annan anordning som möjliggör att till ett skjutvapen användes annan

ammunition än vapnet är avsett för.

Bestämmelserna om skjutvapen tillämpas också på apparater eller an­

ordningar som är konstruerade för att med elektrisk ström bedöva en

person eller tillfoga honom s märta och som är avsedda att bäras i handen .

22

Den som är berättigad att inneha skjutvapen får tillfälligt lån a ut

vapnet till annan under följande villkor, nämligen

1. Utlåning får ske endast för kortare tid, högst två veckor.
2. Vapnet får lånas ut endast för samma ändamål som innehavarens

tillstånd avser.

3. Låntagaren skall ha fyllt aderton år. Vapen får dock utlånas till den

som är under aderton år, om

a) vapnet skall användas vid övning eller tävling som äger rum under

kontroll av en så dan sammanslutning som avses i 8 §,

b) vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt och det

är fråga om annat vapen än enhandsvapen eller helautomatiskt vapen samt

låntagaren har fyllt femton år, eller

c) utlåningen avser sådant luft- eller fjädervapen som avses i 5 § andra

stycket och vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt.

4. Utlåning av pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol eller

annat helautomatiskt vapen får ske endast för användning i upplåtarens

närvaro eller för övning eller tävling som äger rum under kontroll av en

sådan sammanslutning som avses i 8 §, om inte låntagaren själv är berätti­
gad att inneha ett vapen av samma typ,

5. Om det för att en enskild skall få tillstånd att inneha ett visst slag av

skjutvapen enligt särskilda föreskrifter krävs att han skall ha avlagt skytte­

prov eller genomgått viss utbildning eller på annat sätt visat att han är

' Prop. 1985/86: 176, JuU 1986 /87: 1, rskr. 17.
^ Senaste lydelse 1981 : 1360.

^ Senaste lydelse 198 1: 1360.

1647

¬

background image

SFS 1986:909

lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut end ast till den som
uppfyller samma krav. Vad nu sagts gäller dock ej när vapnet skall använ­

das enbart för provskjutning, övning eller tävling på s kjutbana. Det gäller
inte heller när vapnet används vid jakt under förutsättning att det innehas

under upplåtarens omedelbara kontroll.

6. Vapenhandlare får till spekulant, som fyllt aderton år, för provskjut­

ning på skjutbana utlåna vapen under de förutsättningar som anges i 4.
Vapenhandlare får därvid anlita annan person som godkänts av polismyn­

digheten att närvara vid provskjutn ing.

Den som med stöd av denna paragraf lånar ut skjutvapen till någon som

har sitt hemvist i en stat som har tillträtt den europeiska konventionen den
28 juni 1978 om kontroll av enskilda personers införskaffande och innehav
av skjutvapen (den europeiska vapenkonventionen), skall omedelbart an­

mäla det till polismyndigheten, om in te vapnet skall innehas och användas

av låntagaren endast inom Sverige. Regeringen kan föreskriva undantag
från anmälningsskyldigheten för vissa typer av vapen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
2. Innehar någon vid lagens ikraftträdande en sådan anordning som

avses i 1 § tre dje stycket och som enligt äldre bestämmelser fick innehas

utan tillstånd men som inte får det enligt de nya bestämmelserna, får han

fortfarande inneha anordningen utan tillstånd till den 1 juli 198 7 eller, om
ansökan om tillstånd har gjorts före sistnämnda tidpunkt, till dess ansök­

ningen har blivit slutligt pr övad.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.