SFS 1987:1008

871008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1008

om ändring i vapenlagen (1973 :1176);

Utkom från trycket

den 1 december 1 987

Utfärdad den 12 november 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 2, 4, 5, 9, 22 och 26 §§ vapen­

lagen (1973: 1176)^ skall ha följande lydelse.

1

Med skjutvapen förstås i denna lag

1. vapen med vilket kula, hagel, harpun eller annan projektil kan skjutas

ut med hjälp av krutladdning, kolsyreladdning, komprimerad luft eller

annat liknande uts kjutningsmedel,

2. apparat eller anordning som beträffande verkan och ändamål är jäm­

förlig med vapen som av ses under 1.

Vad som sägs om skju tvapen gäller även
a. obrukbart vapen, som i bruk bart skick skulle räknas som skjutvapen,

b. löst slutstycke, ljuddämpare, eldrör, pipa till skjutvapen eller trumma

till revolver,

c. annan anordning som möjliggör att till ett skjutvapen användes annan

ammunition än vapnet är avsett för och

d. sådana start- eller skrämskottsvapen (startvapen) och signalvapen

som är avsedda för patroner.

Bestämmelserna om skjutvapen tillämpas också på apparater eller an­

ordningar som är konstruerade för att med elektrisk ström bedöva en

person eller tillfoga honom smä rta och som är avsedda att bäras i handen.

Regeringen får för eskriva att dessa bestämmelser eller vissa av dem skall
tillämpas även i fråga om a ndra föremål som är särskilt ägnade att använ­
das vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet.

2 §'' Lagen gäller ej

1. skjutvapen som har tillverkats före år 1890, om inte vapnet är avsett

för gastäta enhetspatroner,

2. bultpistol, som är avsedd för byggnadsarbete, eller annat arbetsverk­

tyg, som är avsett för industriellt eller därmed jämförligt bruk, och

3. skjutapparat för slakt, livräddning eller annat därmed jämförligt ända­

mål och salutkanon.

' Prop. 1986/87: 154, JuU 87/88: 1, rskr. 7.

^ Lagen omtryckt 1981: 1360.

' Senaste lydelse 1986:909.

'' Senaste lydelse 1981:1360.

2499

¬

background image

SFS 1987:1008

4 §' Med undantag för bestämmelserna i 26, 3 2, 33 och 40 §§ gäller lagen

ej

1. hagel eller annan massiv kula,
2. projektil, avsedd för luft-, Qäder- eller harpunvapen,

<

3. hagelpatron eller tändhatt därtill,

4. kolsyrepatron,
5. patronhylsa utan tändhatt, avsedd för handvapen på vilket lagen är

tillämplig,

6. kulpatroner och tändhattar som är avsedda för gevär, i den mån inte

regeringen för viss typ av ammunition har föreskrivit annorlunda, samt

7. ammunition avsedd för start- eller signalvapen.

5

Utan tillstånd enligt denna lag får ej någon

1. inneha skjutvapen ,
2. förvärva ammunition,
3. införa skjutvapen eller ammunition till riket eller
4. driva handel med skju tvapen.

Om luft- eller ijädervapen, som är avsett för målskjutning, eller har­

punvapen har en i förhållande till andra jämförliga skjutvapen begränsad

effekt skall första stycket ej tillämpas på vapnet. Enskild person får dock

icke utan tillstånd inneha, införa till riket eller driva handel med sådana

vapen, om han inte har fyllt aderton år .

Första stycket 1 gäller inte i fråga om verksapthet som omfattas av

tillstånd enligt lagen (198 3: 1034) om kontroll över tillverkningen av krigs­

materiel, m. m. Första stycket 4 gäller inte i fråga om verksamhet som

avses i 3 § samma lag.

Regeringen kan föreskriva undantag från kravet på tillstånd för att

inneha start- eller signalvapen.

Om ytterligare undantag i vissa fall från skyldigheten att inhämta till­

stånd finns bestämmelser i 13, 16, 21, 22, 25 , 25 a, 26 och 45 §§.

9

Enskild person får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen endast

om han har behov av vapnet och det skäligen kan antagas att han ej

kommer att missbruka det. I fråga om skjutvapen som huvudsakligen har

prydnadsvärde får tillstånd dock meddelas även för den som vill inneha
vapnet för annat ändamål än skj utning. Detsamma gäller i fråga om vape n

som har särskilt affek tionsvärde för den sökande.

Tillstånd att inneha pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol

eller annat helautomatiskt vapen får meddelas endast om det finns synner­
liga skäl. Detta gäller dock inte start- eller signalvapen.

2500

22

Den som är berättigad att inneha skjutvapen får tillfälligt låna ut

vapnet till annan under följande villkor, nämligen

1. Utlåning får ske endast för kortare tid, högst två veckor.

2. Vapnet får lånas ut endast för samma ändamål som innehavarens

tillstånd avser.

' Senaste lydelse 1981: 1360.

'• Senas te lydelse 1983: 1035.

' Senaste lydelse 1981: 1360.
" Senaste lydelse 1986:909.

¬

background image

6 3. Låntagaren skall ha fyllt aderton år. Vapen får dock utlånas till den

SFS 1987:1008

'som är under aderton är, om

' a) vapnet skall användas vid övning ellef tävling som äger rum under

/kontroll av en sådan sammanslutning som avses i 8 §,

b) vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt och det

är fråga om annat vapen än enhandsvapen eller helautomatiskt vapen samt
låntagaren har fyllt femton år,

c) utlåningen av ser sådant luft- eller Qädervapen som avses i 5 § andr a

stycket och vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt,
eller

d) utlåningen avser start- eller signalvapen för användning vid idrottstäv­

ling eller idrottsträning.

4. Utlåning av pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol eller

annat helautomatiskt vapen får ske endast för användning i upplåtarens

närvaro eller f ör övning eller tävling som äger rum under kontroll av en

sådan sammanslutning som avse s i 8 §, om inte låntagaren själv är berätti­

gad att i nneha ett vapen av samma typ. Detta gäller inte i fråga om start-
eller signalvapen.

5. Om det för att en enskild skall få tillstånd att inneha ett visst slag av

skjutvapen enligt särsk ilda föreskrifter krävs att han skall ha avlagt skyt­

teprov eller genomgå tt viss utbildning eller på annat sätt visat at t han ä r
lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut endast till den som
uppfyller samma krav. Vad nu sagts gäller dock ej när vapnet skall använ­
das enbart för provskjutning, övning eller tävling på s kjutbana. Det gäller
inte heller när vapnet används vid jakt under förutsättning att det innehas
under upplåtarens omedelbara kontroll.

6. Vapenh andlare får till spekulant, som fyllt a derton år, för provskjut­

ning på skjutbana utlåna vapen under de förutsättningar som anges i 4.
Vapenhandlare får därvid anlita annan person som godkänts av polismyn­

digheten att n ärvara vid provskju tning.

Den som med stöd av denna paragraf lånar ut skjutvapen till någon som

har sitt hemvist i en stat som har tillträtt den europeiska konventionen den

28 juni 1978 om kontroll av ensk ilda personers införskaffande och innehav
av skjutvapen (den europeiska vapenkonventionen), skall omedelbart an­

mäla det till polismyndigheten, om inte vapnet skall innehas och användas

av låntagaren endast inom Sverige. Regeringen kan föreskriva undantag
från anmälningsskyldigheten för vissa typer av vapen.

26

Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta vård

om egendomen på ett sådant sätt att det inte är fara för att någon obehörig

kommer åt den.

Skjutvapen eller en för vapnets funktion vital del samt ammunition skall

förvaras under lås. Ammunitionen skall förvaras i e tt annat utrymme än

vapnet eller vapendelen, om inte förvaringen sker i ett säk erhetsskåp eller
på något a nnat lika betryggande sätt. Vad som har sagts nu gäller inte i

fråga om start- eller signalvapen och ammunition avsedd för sådant vapen.

Om in nehavaren av skjutvapen eller ammunition är förhindrad att ta

vård om egendomen, får han överlämna vapnet eller ammunitionen till

^ Senaste lydelse 1981:1360,

2501

¬

background image

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

SFS 1987:1008

annan för förvaring under högst e tt år, sedan detta anmälts skriftligt hos

polismyndigheten. Förvaring får dock ej ske hos en person som är under

aderton år eller som kan antas komma att missbruka vapnet eller ammuni­
tionen.

f

Den hos vilken vapnet förvaras enligt tredje stycket får inte använda

P

vapnet, om han inte har tillstånd att inneha det enligt 8 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Innehar någon vid lagens ikraftträdande start- eller signalvapen som

enligt äld re bestämmelser fick innehas utan tillstånd, får han inneha det

utan tillstånd även i fortsättningen.

3. En ansökan om tillstånd att bedriva handel med start- eller signal va­

pen får prövas före den 1 januari 1988. Den som vid lagens ikraftträdande
bedriver sådan handel får utan särskilt tillstånd fortsätta till utgången av

juni 1988 att försälja start- eller signal vapen som han innehade vid ikraft-

trädandet.

CS'i

m

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.