SFS 1987:807

870807.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:807

Utkom från trycket

den 9 juli 1987

1920

Lag

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 33 § vapenlagen (1973:1176)^

skall ha följande lydelse.

33 § Skjutvapen och därtill hörande ammunition skall inlösas av staten

om

1. tillstånd som medför rätt att inneha vapnet har återkallats utan att

egendomen har förklarats förverkad eller är tagen i beslag,

2. vapeninnehavaren har avlidit,
3. ansökan om tillstånd till innehav av vapen som förvärvats genom arv,

testamente eller bodelning har avslagits,

4. domstol har funnit att vapen, som innehas av någon som ej är berätti­

gad d ärtill, ej skall förklaras förverkat eller åklagaren i ett sådant fall har

beslutat att ej föra talan om f örverkande.

Denna lag trä der i kraft den I januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:86, LU 2 6. rskr. 247.

^ Lagen omtryckt 1981: 1360.

''*2;

ttll

•Ii.

' •

•-Cl.

VI

i •»

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.