SFS 1987:1283

871283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1283 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i vapenlagcn (1973:1176);

den 30 december 1987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 § vapenlagen (1973:1176)^

skall ha följande lydelse.

16 § Införsel av skjutvapen eller ammunition får ske utan särskilt till­
stånd i följande fall, nämlig en

1. Enskild p erson får införa skjutvapen, som han är berättigad att här i

riket inneha för personligt bruk, samt ammunition som behörigen har

förvärvats här i riket. Vad som har sagts nu skall också tillämpas på
sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som av­

ses i 8 §.

2. För tillfällig användning vid Jakt eller tävling här i riket får svenska,

danska, finska eller norska medborgare, som inte har hemvist här i riket,

från Danmark, Finland eller Norge införa Jakt- eller tävlingsskjutvapen

' Prop. 1987/88:42, SkU 16, rskr. 97.

3764

^ L agen omtryckt 1981:1 360.

'C

fe.-

¬

background image

med tillhörande amm unition. Vapnet och ammunitionen får i sådant fall

SFS 1987; 1283

utan tillstånd in nehas här i riket av den som har infört egendomen under
högst tre månader från införseldagen.

3. Skjutvapen och ammunition får inte tas om hand på sätt som avses i

8 § första stycket tullagen (1987:1065) av annan än den som har tillstånd att

införa sådana varor och inte heller utan medgivande av länsstyrelse förva­
ras på tullager eller i frihamn. I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport,

förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

fe-

Ii

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.