SFS 1990:1483

901483.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1483

om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utkom r,i« trycket

den 28 december 1990

Utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 32 och 41 §§ vapenlagen

(1973:1176)^ skall ha följande lydelse.

32 § ' Föreligger risk för missbruk av skjutvapen, kan polismyndighet

besluta att vapnet och därtill hörande ammunition skall omhändertagas.

Ar faran för missbruk överhängande, får polisman även utan sådant beslut
omhändertaga vapnet och ammunitionen. I så dant fall skall polismannen

skyndsamt anmäla åtgärden hos polismyndigheten, som omedelbart skall

pröva om omhänd ertagandet skall bestå.

Vad som i första stycket sägs om polisman gäller även av länsstyrelsen

förordnade jakttillsynsmän samt personal vid kustbevakningen, domän­
verket, tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen.

Finns någon som har tillstånd att inneha den omhändertagna egendo­

men o ch återkallas ej tillståndet, skall egendomen återlämnas till inneha­
varen så sn art det skäligen kan antagas att det ej längre föreligger någon
risk för missbruk. Detsamma gäller, om den omhändertagna egendomen

lår innehas utan tillstå nd enligt denna lag.

' Prop. 1990/91:27. BoU 5, rskr. 65.

Lagen omtryckt 198 1:1360.

'i

'Senaste lydelse 1988:447.

2711

/

¬

background image

SFS 1990:1483

41 §" Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad

enligt 40 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med föl­
jande avvikelser.

1. Av länsstyrelsen förordnade jakttillsynsmän samt personal vid kust­

bevakningen. domänverket, tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän
vid länsstyrelsen har samma rätt att ta egendom i beslag som tillkommer

en polisman.

2. Bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid gäller ej i anna t fall

än då rätten utsatt sådan tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

•* Senaste lydelse 1988:447.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.