SFS 1992:788

920788.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1992:788 Lag

utkom från trycket

oiB ändring 1 vapenlagen (1973:1176);

den 24 juni 1992

utfärdad den 11 juni 1992.

1594

•( : nj

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 32 och 41 §§ vapenlägcn

^

(1973; 1176)^ skall ha följande lydelse.

'

32 § Föreligger risk för missbruk av skjutvapen, kan polismyndighet

besluta att vapnet och därtill hörande ammunition skall omhändertagas..

Är faran för missbruk överhängande, får polisman även utan sådant beslut '
omhändertaga vapnet och ammunitionen. I sådant fall skall polism annen
skyndsamt anmäla åtgärden hos polismyndigheten, som omedelbart skall j

pröva om omhändertagandet .skall bestå.

' .

Vad som i första stycket sägs om polisman gäller även jakttillsynsinän ;

som förordnats av länsstyrelsen samt personal vid Kustbevakningen öÉvi
Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen.

Finns någon som har tillstånd att inneha den omhändertagna egendo,-'''^

men och återkalla s ej tillståndet, skall egendomen återlämnas till innehäW
våren så snart det skäligen kan antagas att det ej längre föreligger någon^^

risk för missbruk. Detsamma gäller, om den omhändertagna egendomen r

får innehas utan tillstånd enligt d enna lag.

mv ' ;

41 § Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad
enligt 40 §, gäller bestämme lserna om beslag i rättegångsbalken med. föl­
jande avvikelser.

''^1

1. Av länsstyrelsen förordnade jakttillsynsmän samt personal vid Kusu j

bevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid läns-:
styrelsen har samma rätt att ta egendom i beslag som tillkommerlen;

polisman.

2. Bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid gäller ej i annat fa lj

än då rätten utsatt sådan tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop, 1991/92; 134, NU33, rskr. 351

' Lagen omtryckt 1991: 1181.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.