SFS 1992:1302

921302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1302 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring I v apenlagen (1973:1176);

den 28 december 1992

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5, 28 a och 46 §§ vapenlagen

(1973:1176)^ skall ha följan de lydelse.

5 § Utan tillstånd enligt denna lag får inte någon

1. inneha skjutvapen,

2. införa skjutvapen eller ammunition till Sverige, eller
3. driva handel med skjutvapen.

Om ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen, som är avsett for målskjutning,

eller ett harpunvapen har en i förhållan de till andra jämförliga skjutvapen

begränsad effekt skall första stycket inte tillämpas på vapnet. En ens kild
person får dock inte utan tillstånd inneha, införa till Sverige eller driva
handel med sådana vapen, om han inte har fyllt arton år.

'Prop. 1991/92:174. bet. 1992/93:UU 1. rskr. 1992/93:61.

3076

^ Lagen omtryckt 1991:1181.

¬

background image

Första stycket 1 gälle r inte i fråga om verksamhet som omfattas av

SFS 1992:1302

tillstånd enligt 3-4 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Första stycket
2 gäller inte i fråga om den som har tillstånd att tillverka eller tillhandahål­
la motsvarande materiel enligt 3 eller 4 § samma lag. Första stycket 3 gäller
inte i fråga om verksamhet som avses i 4 § samma lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas

att föreskriva undantag från kravet på tillstån d för att inneha start- eller

signalvapen.

Bestämmelser om ytterl igare undantag i vis sa fall från skyl digheten att

ha tillstånd finns i 13 , 16, 21, 22, 25, 25 a, 26 och 45 §§.

28 a § Postbefordras skjutvapen skall försändelsen skickas som ESS-
Brev Vär de elle r motsvarande lika säkert sätt, om det inte är fråga om
vapen som avses i 5 § andra stycket.

Den som transporterar skjutvapen eller ammunition åt någon annan,

skall vidta betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig

kommer åt vapnen eller ammunitionen.

46 § Om den som är intagen på sjukvårdsinrättning för vård av en
psykisk störning innehar eller kan tänkas inneha skjutva pen och det kan

antas att han inte bör inneha ett sådant vapen, skall den läkare som är

ansvarig för den psykia triska vården omedelbart anmäla förhållandet till
polismyndigheten i den ort där patienten är folkbokförd.

Denna lag träder i k raft den 1 janu ari 1993.

__ På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

3077

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.