SFS 1991:1181

911181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1181 Lag

Utkom från trycket

oisi ändring! vapenlagcn (1973:1176);

den 23 juli 1991
Omtryck

Utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om vapenlagen (1973:1176)^
dels att 49 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 �6, 8 �38, 39�43, 45, 46 och 48 §§ samt rubrikerna närmast

före 12 och 42 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf, 25 b §, av följande lydelse.

Lagen komm er därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1

Med skjutvapen förstås i denna lag ett vapen med vilket kulor,

hagel, ha rpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krut­

laddning, kolsyreladdning, komprimerad luft eller något annat liknande
utskjutningsmedel.

Vad som sägs om skjutvapen gäller även
1. apparater eller anordningar som beträffande verkan och ändamål är

jämförliga med skjutvapen,

2. obrukbara vapen, som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
3. start- eller signal vapen som laddas med patroner,
4. armborst,
5. tårgasanordningar,

6. slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor till

skjutvapen, eller armborststommar med avfymingsanordningar,

7. apparater och anordningar som är konstruerade för att med elektrisk

ström bedöva en person eller tillfoga honom smärta och som är avsedda att

bäras i ha nden och

8. anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan ammu­

nition än de är avsedda för.

Regeringen bemyndigas att föreskriva att denna lag eller vissa föreskrif­

ter i lagen skall tillä mpas även i fråga om andra föremål som är särs kilt
ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller perso nliga säker­
het. Lag (1991:1181).

2116

' Prop. 1990/91:130, JuU33, rskr. 300.

' Lagen omtryckt 1981; 1360.

' Senaste lydelse 1987:1008.

s

¬

background image

2 §" Lagen gäller inte

SFS 1991:1181

1. salutkanoner eller sådana skjutvapen som har tillverkats före år 1890

och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner,

2. bultpistoler som är avsedda för byggnadsarbete,
3. andra arbetsverktyg som är avsedda för slakt eller för industriellt eller

liknande bruk, och

4. skjutapparater som är avsedda för livräddning eller något annat

liknande ändamål. Lag (1991:1181).

3

Med ammunition förstås i denna lag patroner och projektiler till

handvapen som lag en tilläm pas på samt tändhattar och andra tändmedel
till sådana patroner och projektiler.

Bestämmelser om ammunition som är att hänför a till explosi va varo r

eller som innehåller gift finns även i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor och i lagen (1985:426) om kemiska produkter. Lag

(1991:1181).

4

Med undantag för bestämmelserna i 26, 32, 33 och 40 §§ gäller lagen

inte

1. hagel och andra massiva kulor,
2. projektiler, avsedda för armborst, luft-, fjäder- eller harpunvapen,

3. kolsyrepatroner,

4. patronhylsor utan tändhatt avsedda för handvapen som lagen tilläm­

pas på, samt

5. patroner avsedda för start- eller signalvapen. Lag (1991:1181).

Allmänna bestämmelser

5 §' Utan tillstånd enligt denna lag får inte någon

1. inneha skjutvapen,

2. införa skjutvapen eller ammunition till Sverige, eller
3. driva handel med skjutvapen.
Om ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen, som är avsett för målskjutning,

eller ett harpunvapen har en i förhållande till andra jämförliga skjutvapen

begränsad effekt skall första stycket inte tillämpas på vapnet. En ensk ild
person får dock inte utan tillstånd inneha, införa till Sver ige eller driva

handel med sådana vapen, om han inte har fyllt arton år.

Första stycket 1 gäller inte i fråga om verksamhet som omfattas av

tillstånd enligt lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigs­
materiel, m.m. Första styck et 3 gäller inte i fråga om verksamhet som
avses i 3 § samma lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas

att föreskriva undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller

signalvapen.

Bestämmelser om ytterligare undantag i vissa fall från skyld igheten att

ha tillstånd finns i 13, 16, 21, 22, 25, 25 a, 26 och 45 §§. Lag (1991:1181).

"Senaste lydelse 1987:1008.

'Senaste lydelse 1985:430.

* Senaste lydelse 1987:1008.

' Senaste lydelse 1987:1008,

2117

¬

background image

SFS 1991:1181

'⬢

6 § Skjutvapen eller ammunition får inte överlåtas eller upplåtas tillt

någon annan än den som är berättiga d att inneha vapnet eller amm uni- '

tionen, om inte annat följer av 13, 22, 25, 25 a, 26 eller 45 §. Lag

(1991:1181).

7 § Polismyndigheten prövar fråga om ti llstånd eller inlösen enligt den­

na lag.

Tillstånd att inneha skjutvapen m. m.
8 § Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

1. enskilda personer,

2. skytteförbund, skyttekretsar eller skytteföreningar som tillhör det

frivilliga, statligt kontrollerade skytteväsendet, och

3. huvudmän för museer för vapen som skall ingå i samlingarna, om

museet i fråga får statsbidrag enligt särskilda föreskrifter eller om museet

ägs av en kommun eller en landstingskommun eller av en stiftelse som står

under länsstyrelsens tillsyn.

Auktoriserade bevakningsföretag får meddelas tillstånd att inneha va­

pen för utlåning till företagets väktare i samband med bevakningsuppdrag

som kräver beväpning. Utlåning får ske endast till den som har meddelats
särskilt tillstånd att som lån inneha sådant vapen med ammunition.

Regeringen bemyndigas att föreskriva att andra sammanslutningar än

de som anges i första stycket får ges tillstånd att inneha skjutvapen. Lag
(1991:1181).

9 §® En enskild person får meddelas tillstånd att inneha ett skjutvapen

endast om han har behov av vapnet. Tillstånd att inneha ett skjutvapen
som huvudsakligen har prydnadsvärde, samlarvärde eller särskilt affek­

tionsvärde för sökanden, får meddelas även för andra ändamål än skjut­
ning. 1 sådant fall får vapnet inte användas till skjutning.

Tillstånd får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte

kommer att missbrukas.

Tillstånd att inneha pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol

eller annat helautomatiskt vapen får meddelas endast om det finns synner­

liga skäl. Detta gäller dock inte start- eller signalvapen.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att

meddela föreskrifter om krav i fråga om skjutskicklighet, utbildning, ålder

samt de villkor i övrigt som skall vara uppfyllda för tillstånd till innehav av
skjutvapen. Lag (1991:1181).

10 § Tillstånd att inneha skjutvapen skall meddelas för särskilt angivet

ändamål. Tillståndet får förenas med villkor att vapnet skall förvaras på

visst sätt eller att vapnet skall göras vara lctigt o brukbart. Tillståndet får

tidsbegränsas om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förut­

ses att behovet av vapnet inte kommer att bli varaktigt. Lag (1991:1181).

11 § Om tillstånd att inneha skjutvapen meddelas någon som ännu inte

förvärvat ett sådant vapen gäller tillstånd et endast under förutsättning att

2118

" Senaste lydelse 1987:1008.

¬

background image

förvärv sker inom sex må nader från dagen för tillståndet eller den längre

SFS 1991:1181

tid som tillståndsmyndigheten bestämmer i det enskilda fallet. Lag

(1991:1181).

Innehav och överlåtelse av ammunition

12 § Den som har tillstånd att inneha visst vapen för skjutning får även

inneha ammunition till vapnet.

Tillstånd att inneha ammunition i annat fall än som sägs i första stycket

får meddelas enskilda personer samt sammanslutningar och huvudmän för

museer.

Tillstånd som avses i andra stycket får meddelas endast om det skäligen

kan antas att ammunitionen inte kommer att missbrukas. Sådant tillstånd
gäller en dast under förutsättning att förvärv sker inom ett år el ler den

längre tid som tillståndsmyndigheten bestämmer i det enskilda fallet. Lag
(1991:1181).

13 § Ammunition får överlåtas till sammanslu tningar som avses i 8 §

eller den som enligt 12 § har rätt eller tillstånd att inneha ammunition.

Ammunition får dessutom överlåtas i följande fall.

1. Deltagare i ja kt får till annan deltag are för användning under jakten

överlåta ammunition till vapen som denne är berättigad att inneha.

2. Vid tillfällig upplåtelse av skjutvapen enligt 22 § får upplåtaren även

överlåta den ammunition till vapnet som låntagaren i varje särskilt fall kan
antas behöva.

3. Sammanslutning som avses i 8 § får till egna medlemmar eller till

medlemmar av andra sammanslutn ingar av detta slag överlåta ammuni­
tion att användas vid övning eller tävlingsskjutning som äger rum under en

sådan sammanslutnings kontroll.

Ammunition får vidare överlåtas genom ombud till den som är berätti­

gad att inneha viss typ av ammunition under förutsättning att ombudet
har eget vapentillstånd. Lag (1991:1181).

I Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition

14 § I fråga om tillstånd till inför sel av skjutvapen gäller i tillämpl iga

delar8-10§§.

Tillstånd att införa ammunition får meddelas den som har rätt att

inneha ammunition i Sverige.

Tillstånd som avses i andra stycket får meddelas endast om det skäligen

kan antas att ammunitionen inte kommer att missbrukas. Lag
(1991:1181).

15 § Tillstånd till infö rsel av skjutva pen eller ammunitio n medför rätt

att under den tid och för det ändamål som särski lt anges i tillståndet i

Sverige inneha den egendom som införts hit med stöd av tillståndet.

Tillstånd till införse l gäller en dast under förutsättning att införseln sker

inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som
tillståndsmyndigheten bestämmer i d et enskilda fallet. Lag (1991:1181).

2119

¬

background image

SFS 1991:1181

16 §' Införsel av skjutvapen eller ammunition får ske utan särskilt till-^ ^

stånd i följande fall.

1. En enskild person får införa skjutvapen, som han är berättigad att i

Sverige inneha f�r personligt bruk, samt ammunition som behörigen har

förvärvats i Sverige. Vad som har sagts nu skall också tillämpas på sam­
manslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som avses i

8§.

2. F ör tillfällig användning vid jakt eller tävling i Sverige få r svenska,

danska, finska eller norska medborgare, som inte är fast bosatta i Sverige,
införa jakt- eller tävlingsskjutvapen med tillhörande ammunition från
Danmark, Finland eller Norge. Vapnet och ammunitionen får i sådant fall
utan tillstånd innehas i Sverige av den som har infört egendomen under

högst tre månader från införseldagen.

Skjutvapen och ammunition får inte tas om hand på sätt som avses i 8 §

första stycket tullagen (1987; 1065) av annan än den som har tillstånd att

införa sådana varor och inte heller utan medgivande av länsstyrelse förva­

ras på tullager eller i frihamn. I övrigt gäller lagen (1973:980) o m trans­

port, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag

(1991:1181).

.H

17 § Skjutvapen och ammunition, som en resande medfört till Sverige

för perso nligt bruk men inte varit berättigad att införa, får åter utföras, om

egendomen i behörig ordning anmälts f�r tullmyndighet. Om inte egendo­

men återutförs inom fyra månader efter sådan anmälan eller den längre tid
därefter som' generaltullstyrelsen, eller e fter styrelsens bestä mmande an­
nan tullmyndighet i det enskilda fallet bestämmer, tillfaller egendomen
staten. I sådant fall skal l e gendomen behandlas som om den hade förkla­
rats förverkad. Lag (1991:1181).

2120

I Handel med skjutvapen

18 § Tillstånd att driva handel med skjutvapen får meddelas den som är

berättigad att driva handel i allmänhet och som har de kunskaper som
behövs samt har gjort sig känd för ordentlighet och pålitlighet. Tillstånd

får meddelas endast för handel som skall bedrivas yrkesmässigt.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att

meddela föreskrifter om krav på ku nskap f�r att få tillstånd att driva
handel med sk jutvapen och om vad som i övrigt skall g älla vid handel med
skjutvapen. Lag (1991:1181).

19 § Tillstånd som avses i 18 § medför rätt att inneha skjutvapen. Till­
ståndet får dock begränsas till att omfatta endast vissa typer av skjutvapen

eller endast ett visst antal skjutvapen åt gången. Tillståndet får även

förenas med villkor om att vapnen skall förvaras på visst sätt. Lag

(1991:1181).

20 § Utan hinder av 14 § får den som är berättigad att driva handel med
skjutvapen meddelas tillstånd att till Sverige införa sådana skjutvapen som
omfattas av hans handelstillstånd. Lag (1991:1181).

'Senaste lydelse 1987:1283.

¬

background image

-M;

Vapen i dödsbo och konkursbo

SFS 1991:1181

21 § Skjutvapen som ingår i dödsbo eller konkurs bo får utan särskil t
tillstånd innehas av den som har tagit hand om bo et till dess

1. vapnet har överlåtits till någon som är berättigad att inneha det,

2. vapnet skall överlämnas enligt 28 eller, i fråga om dödsbo, 35 §, eller

3. i fråga om konkursbo, konkursen har avslutats. Lag (1991:1181).

Utlåning av skjutvapen

22

Den som är berättigad att inneha skjutvapen får tillfälligt låna ut

vapnet till någon annan under följande villkor.

1. Vapnet får lånas ut endast för kortare tid, högst två ve ckor.

2. Vapnet får lånas ut endast för samma ändamål som innehavar ens

tillstånd avser.

3. Låntagaren skall ha fyllt arton år. Vapen får dock lånas ut till den som

är under arton år, om

a) vapnet skall användas vid övning elle r tävling so m äger rum under

kontroll av en sådan sammanslutning som avses i 8 §,

b) vapnet skall innehas och användas under upplåtarens uppsikt och det

är fråga om annat vapen än enhandsvapen eller helautomatiskt vapen samt
låntagaren har fyllt femton år,

c) utlåningen avser sådant kolsyre-, luft- eller fjädervapen som avses i 5 §

andra stycket och vapnet skall innehas och användas under upplåtarens

uppsikt, eller

d) utlåningen avser start- eller signalvapen för användning vid idrotts­

tävling eller idrottsträning.

4. Pistoler, andra enhandsvapen, kulsprutepistoler och andra helauto­

matiska vapen får lånas ut endast för användning i upplåtarens närvaro

eller för övning eller tävling som äger rum under kontroll av en sådan
sammanslutning som avses i 8 §, om inte låntagaren själv är berättigad att

inneha ett vapen av samma typ. Detta gäller inte i fråga om start- eller

signalvapen.

5. Om det för att en enskild skall få tillstånd att inneha ett visst slag av

skjutvapen enligt särskilda föreskrifter krävs att han skall ha avlag t skyt­

teprov eller genomgått viss utbi ldning eller på annat sätt visat att han är

lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut endast till den som

uppfyller samma krav. Vad nu sagts gäller dock ej när vapnet skall använ­

das enbart för provskjutning, övning eller tävling på skjutbana. Det gäller

inte heller när vapnet används vid jakt under förutsättning att det innehas
under upplåtarens omedelbara kontroll.

6. En vape nhandlare får till en spekulan t, som fyll t arton år, för prov­

skjutning på skjutbana låna ut vapen under de förutsättningar som anges i
4. Vapen handlaren får därvid anlita någon annan person som har god-

käntg av polismyndigheten att närvara vid p rovskjutning.

Den som med stöd av denna paragraf lånar ut skjutvapen till någon som

är fast bosatt i en stat som har tillträtt den e uropeiska konventionen d. 28
juni 1978 om kontroll av enskilda personers införskafiande och innehav av
skjutvapen (den europeiska vapenkonventionen), skall omedelbart anmäla

'"Senaste lydelse 1987:1008,

2121

¬

background image

SFS 1991:1181

utlåningen till polismyndigheten, om inte vapnet skall innehas och anvan-/

das av låntagaren endast inom Sverige.

Regeringen bemyndigas att föreskriva undantag från anmälningsskyldig­

heten för vissa typer av vapen. Lag (1991:1181).

23 § Skjutvapen får inte lånas ut enligt 22 § till den som har fått något

skjutvapen förklarat förverkat eller tillstånd till innehav av skjutvapen
återkallat enligt 29 §, om inte låntagaren är berättigad att inneha ett vapen
av den typ som lånet avser. Vad som har sagts nu hindrar dock inte att ett

vapen efter särskilt tillstånd av polismyndigheten lånas ut för övning eller

tävling som äger rum under kontroll av sådan sammanslutning som avses i

8§.

Ett skjutvapen får inte lånas ut till den som kan antas komma att

missbruka vapnet. Lag (1991:1181).

�ndring, reparation och skrotning av skjutvapen
24 § Den som är berättigad att inneha ett skjutvapen får inte utan nytt

tillstånd till innehav vidta åtgärder med vapnet som innebär att det däref­
ter till funktions- eller verkningsgrad kommer att vara fråga om ett väsent­
ligt a nnorlunda vapen. Detta gäller inte den som har tillstånd att driva
handel med vapen om det ändrade vapnet omfattas av tillståndet.

Vid reparation av skjutvapen får en försliten eller på annat sätt

oanvändbar vapendel av det slag som avses i 1 § andra stycket 6 bytas ut
mot en ny likadan vapendel utan särskilt tillstånd. Lag (1991:1181).

25 § För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt
innehas av

I 1. den som är berättigad att driva handel med sådana vapen,

2. den som med tillämpning av 22 § 3 och 4 samt 23 § skulle vara

berättigad att låna och självständigt handha vapnet eller

3. den som av polismyndighet har godkänts att ta emot vapen för

reparation eller översyn. Lag (1991:1181).

25 a § För skrotning får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av

1. den som är berättigad att driva handel med sådana vapen,
2. den som av polismyndighet har godkänts att ta emot vapen för

reparation eller översyn eller

3. den som av polismyndighet har godkänts att ta emot vapen för

skrotning.

Den som enligt första stycket har lämnat ett vapen för skrotning skall

senast inom en månad därefter anmäla detta till polismyndigheten. Till

anmälan skall fogas tillståndsbeviset, om det finns i behål l, och intyg av
mottagaren, om att han tagit emot vapnet för skrotning. Lag (1991:1181).

25 b § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndi­
gas att medd ela föreskrifter om vad s om i övrigt skall iakttas vid ändring,

reparation och skrotning av skjutvapen. Lag (1991:1181).

2122

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.