SFS 2016:513 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2016:513 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
160513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska infö-

ras en ny paragraf, 9 kap. 8 §, av följande lydelse.

9 kap.

8 §

För försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller syn-

nerligen grovt vapenbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

SFS 2016:513

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.