SFS 2017:1139 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

171139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 1 och 1 a §§ vapenlagen

(1996:67) ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §

2

Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller

överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha
vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till

böter eller fängelse i högst sex månader.

1 a §

3

Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt

vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där

människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,

2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller
4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för syn-

nerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sex år. Vid be-
dömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om
innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65.

2 Senaste lydelse 2014:894.

3 Senaste lydelse 2014:894.

SFS 2017:1139

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.