SFS 1993:208 Lag om ändring i vapen lagen (1973:1176)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 1993:208 Lag om ändring i vapen lagen (1973:1176)
SFS 1993_208 Lag om ändring i vapen lagen (1973_1176)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:208 Lag

om ändring i vapen lagen (1973:1176);

Utkom från trycket
den 27 april 1993

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § vapenlagen (1973:1176)2

skall ha följande lydelse.

37 § Till fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen

1. innehar skjutvapen utan att vara berättigad till det,

2. överlåter eller upplåter skjutvapen till den som inte är berättigad att

inneha vapnet.

�r brott som anges i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex

månader och högst fyra år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms

till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93: 141, bet. 1992/93: JuU 16, rskr. 1992/93:220.

2

Lagen omtryckt 1991: 1181.

676

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.