SFS 1993:208 Lag om ändring i vapen lagen (1973:1176)

SFS 1993_208 Lag om ändring i vapen lagen (1973_1176)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:208 Lag

om ändring i vapen lagen (1973:1176);

Utkom från trycket
den 27 april 1993

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § vapenlagen (1973:1176)2

skall ha följande lydelse.

37 § Till fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen

1. innehar skjutvapen utan att vara berättigad till det,

2. överlåter eller upplåter skjutvapen till den som inte är berättigad att

inneha vapnet.

Är brott som anges i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex

månader och högst fyra år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms

till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93: 141, bet. 1992/93: JuU 16, rskr. 1992/93:220.

2

Lagen omtryckt 1991: 1181.

676

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.