SFS 1994:1421 Lag om ändring i vapenlagen (1973:1176)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 1994:1421 Lag om ändring i vapenlagen (1973:1176)
SFS 1994_1421 Lag om ändring i vapenlagen (1973_1176)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2930

SFS 1994:1421
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 § vapenlagen (1973:1176)

skall ha följande lydelse.

41 §2 Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad

enligt 40 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med

följande avvikelse.

1

Prop 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2

Senaste lydelse 1992:1088.

background image

2931

SFS 1994:1421

Av länsstyrelsen förordnade jakttillsynsmän samt personal vid Kust-

bevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid
länsstyrelsen har samma rätt att ta egendom i beslag som tillkommer
en polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.