SFS 1994:1421 Lag om ändring i vapenlagen (1973:1176)

SFS 1994_1421 Lag om ändring i vapenlagen (1973_1176)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2930

SFS 1994:1421
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 § vapenlagen (1973:1176)

skall ha följande lydelse.

41 §2 Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad

enligt 40 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med

följande avvikelse.

1

Prop 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2

Senaste lydelse 1992:1088.

background image

2931

SFS 1994:1421

Av länsstyrelsen förordnade jakttillsynsmän samt personal vid Kust-

bevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid
länsstyrelsen har samma rätt att ta egendom i beslag som tillkommer
en polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.