SFS 1994:1730 Lag om ändring i vapenlagen (1973:1176)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 1994:1730 Lag om ändring i vapenlagen (1973:1176)
SFS 1994_1730 Lag om ändring i vapenlagen (1973_1176)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6332

SFS 1994:1730
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i vapenlagen (1973:1176);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 45 § vapenlagen (1973:1176)2

skall ha följande lydelse.

45 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte innehav av skjutvapen som över-
lämnats från staten till

1. statlig tjänsteman eller person som tillhör det militära försvaret,

räddningstjänsten eller polisväsendet om denne är skyldig att inneha vap-
net för tjänsten,

2. den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel.

innehav av skjutvapen som överlämnats från staten till sammanslutningar.

Den till vilken vapen överlämnats med stöd av första eller andra stycket

är även berättigad att utan tillstånd inneha behövlig ammuntion till vap-
net.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95: FöU2, rskr. 1994/95:80.

2

Lagen omtryckt 1991:1181.

Regeringen bemyndigas att föreskriva om undantag från 5

§ även för

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.