SFS 2019:430 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

SFS2019-430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vapenlagen (1996:67)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)2

dels att 1 a kap. 2 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 1 a kap. 1 § ska betecknas 1 a kap. 2 §,
dels att 1 a kap. 3, 4, 6 och 10 §§ och rubriken närmast före 1 a kap. 6 §

ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 a kap. 1 § ska sättas närmast före 1 a kap.

2 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a kap. 1 och 1 a §§, och när-

mast före 1 a kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 a kap.
Förhållandet till annan reglering
1 § Bestämmelserna i detta kapitel kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskydds-

förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till den lagen, om inte annat följer av detta kapitel eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till kapitlet.

1 a § Vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen
(2018:1177) gäller bestämmelserna i detta kapitel utöver den lagen.

3 §3 Om uppgifter om en person behandlas, får de kompletteras med
känsliga personuppgifter när detta är absolut nödvändigt för syftet med
behandlingen. Känsliga personuppgifter får också behandlas om det är nöd-
vändigt för diarieföring eller om uppgifterna har lämnats till Polismyndig-
heten i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för hand-
läggningen.

1 Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

2 Senaste lydelse av

1 a kap. 1 § 2014:591

1 a kap. 2 § 2014:591

1 a kap. 9 § 2014:591.

3 Senaste lydelse 2014:591.

SFS

2019:430

Publicerad
den

12 juni 2019

background image

SFS

2019:430

2

Vad som avses med känsliga personuppgifter framgår av artikel 9.1 i EU:s

dataskyddsförordning och 2 kap. 11–13 §§ brottsdatalagen (2018:1177).

4 §4 Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av
personer grundat på känsliga personuppgifter.

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av

brottsdatalagen5
6 §6 Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdata-
lagen skett i strid med detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till kapitlet.

10 §7 Uppgifter om skjutvapen och sådana vapendelar som avses i 2 a kap.
ska bevaras i vapenregister i 20 år. Detsamma gäller uppgifter om namn,
adress och organisations- eller personnummer avseende den som har
meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller tillstånd att driva handel med
skjutvapen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:591.

5 Senaste lydelse 2014:591.

6 Senaste lydelse 2014:591.

7 Senaste lydelse 2014:591.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.