SFS 2019:895 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

SFS2019-895.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vapenlagen (1996:67)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § vapenlagen (1996:67) ska
ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

1. enskilda personer,
2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga krav på

säkerhet i fråga om handhavande av vapen och

a) har auktoriserats enligt 17 §, eller
b) är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil orga-

nisation och kontinuerlig skytteverksamhet,

3. huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt särskilda före-

skrifter eller om museet ägs av en kommun, en region eller en stiftelse som
står under länsstyrelsens tillsyn: för vapen som ska ingå i samlingarna, och

4. auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som har med-

delats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2014:895.

SFS

2019:895

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.