SFS 1999:74 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

990074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels

att 1 kap. 8 §, 2 kap. 17 § och 11 kap. 2 § samt rubriken före 2 kap.

17 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 18–21 §§, samt

närmast före 2 kap. 18, 20 och 21 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

8 §

I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast bestämmel-

serna i 2 kap. 17–21 §§. Lagen gäller inte ammunition som innehas av sta-
ten.

2 kap.

Lokala vapenregister

17 §

Varje polismyndighet skall med hjälp av automatiserad behandling

föra ett lokalt register över tillståndspliktiga vapeninnehav och beslut enligt
denna lag.

Registret skall även innehålla uppgifter om personer som är hemvärnsmän

och som av Försvarsmakten tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden.
Uppgifter om vilka vapen som tilldelats får inte registreras.

Ett lokalt register får inte användas för att göra automatiserade samman-

ställningar över hemvärnsmän.

Centrala vapenregister

18 §

Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra

separata centrala register över

1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats till-

stånd att inneha skjutvapen eller ammunition samt personer som är hem-
värnsmän och som av Försvarsmakten tilldelats skjutvapen för förvaring i
bostaden (vapeninnehavarregistret),

1

Prop. 1998/99:36, bet 1998/99:Ju14, rskr. 1998/99:144.

SFS 1999:74

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

2

SFS 1999:74

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna

lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (va-
penregistret) och

3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna

lag att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för över-
syn, reparation eller skrotning (vapenhandlarregistret).

Det får av vapeninnehavarregistret inte framgå att en registrerad person är

hemvärnsman.

19 §

De centrala vapenregistren får inte samköras med varandra.

Vapenregistrens ändamål

20 §

Vapenregistren skall ha till ändamål att

1. ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, upp-

täcka och utreda brott med anknytning till skjutvapen,

2. underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag.

Rättelse och skadestånd

21 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt 17–20 §§ eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 2 § j.

11 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela fö-

reskrifter om

a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i öv-

rigt som skall vara uppfyllda för tillstånd till innehav av skjutvapen,

c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och

vad som i övrigt skall gälla vid sådan handel,

d) vad som skall iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring, repa-

ration och skrotning av skjutvapen,

e) krav på vapenhandlares, museers och skyttesammanslutningars förva-

ring av andra vapen än effektbegränsade vapen och på skyttesammanslut-
ningars förvaring av ammunition,

f) de förutsättningar i övrigt som skall vara uppfyllda för tillstånd enligt

denna lag,

g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att

inneha skjutvapen i Sverige,

h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer

bosatta i Sverige skall få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,

i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt

i ett främmande land skall underrätta den staten om förvärvet, och

j) förande av vapenregister enligt 2 kap. 17–19 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

background image

3

SFS 1999:74

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.