SFS 2000:147 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

000147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels

att 2 kap. 1, 3–6, 8, 10, 13, 14 och 16 §§, 3 kap. 3, 4, 6 och 8 §§, 4

kap. 3 §, 5 kap. 2–4 §§, 6 kap. 1–4 och 6 §§, 9 kap. 2 och 3 §§ samt 11 kap.
1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 2 kap. 5 a §,

5 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 4 a § samt 9 kap. 7 §, av följande lydelse.

2 kap.

1 §

Tillstånd krävs för att

a) inneha skjutvapen eller ammunition,
b) driva handel med skjutvapen,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn,
d) ta emot skjutvapen för skrotning, eller
e) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.
Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kol-

syre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpun-
vapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga
skjutvapen (effektbegränsade vapen).

Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt

3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

3 §

Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

a) enskilda personer,
b) sammanslutningar för jakt eller målskytte, som har en stabil organisa-

tion och kontinuerlig skytteverksamhet samt uppfyller höga krav på säkerhet
i fråga om handhavande av vapen,

c) huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt särskilda före-

skrifter eller om museet ägs av en kommun, ett landsting eller en stiftelse
som står under länsstyrelsens tillsyn: för vapen som skall ingå i samlingarna,
och

d) auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som har med-

delats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen.

1

Prop. 1999/2000:27, bet. 1999/2000:JuU9, rskr. 1999/2000:150.

SFS 2000:147

Utkom från trycket
den 18 april 2000

2*

SFS 2000:144–171

background image

2

SFS 2000:147

4 §

En enskild person får meddelas tillstånd att inneha ett skjutvapen en-

dast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål. Tillstånd
att inneha ett skjutvapen som huvudsakligen har samlarvärde, prydnads-
värde eller särskilt affektionsvärde för sökanden, får meddelas även för an-
dra ändamål än skjutning. I ett sådant fall får vapnet inte utan särskilt till-
stånd användas för skjutning.

5 §

Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen

kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.

Tillstånd får meddelas endast för särskilt angivna ändamål. Tillstånd till

innehav av skjutvapen för skjutning får meddelas endast om vapnet är läm-
pat för det ändamål som tillståndet skall avse. Tillståndet får förenas med
villkor att vapnet skall förvaras på ett visst sätt eller att vapnet skall göras
varaktigt obrukbart. Tillståndet får tidsbegränsas, om det med hänsyn till
särskilda omständigheter kan förutses att vapnet inte kommer att behövas
varaktigt.

5 a §

Tillstånd att inneha skjutvapen, som huvudsakligen har prydnads- el-

ler särskilt affektionsvärde, för andra ändamål än skjutning, får meddelas en-
dast om vapnet görs varaktigt obrukbart. Trots detta får tillstånd meddelas
om det finns särskilda skäl för att vapnet skall få behållas i brukbart skick.

6 §

Tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen får med-

delas endast om det finns synnerliga skäl. Detta gäller dock inte för start- el-
ler signalvapen.

Tillstånd för enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen

för flerskott skall tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda
skäl talar emot en sådan begränsning.

8 §

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning

får utan särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen
är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vap-
net avser.

Tillstånd att i andra fall inneha ammunition får meddelas enskilda perso-

ner samt sådana sammanslutningar och huvudmän för museer som får med-
delas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas att ammuni-
tionen inte kommer att missbrukas.

10 §

Tillstånd att driva handel med skjutvapen får meddelas den som har

rätt att driva handel i allmänhet, har de kunskaper som behövs samt är or-
dentlig och pålitlig. Tillstånd får meddelas endast för handel som skall be-
drivas yrkesmässigt.

I tillståndet skall det anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal av

varje typ av skjutvapen tillståndet avser. Tillståndet medför rätt att inneha de
skjutvapen som anges där. Tillståndet får förenas med villkor om hur skjut-
vapnen skall förvaras.

Ett tillstånd enligt första stycket medför inte rätt att inneha andra helauto-

matiska skjutvapen än sådana som tagits in för en viss köpare.

background image

3

SFS 2000:147

13 §

Skjutvapen eller ammunition får föras in till Sverige utan särskilt till-

stånd i följande fall:

a) Enskilda personer får föra in de skjutvapen och den ammunition som de

i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta gäller också sådana
sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får
meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

b) Enskilda personer som har permanent tillstånd från behörig myndighet

i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen
för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition till
Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling i Sverige. Vapnen och
ammunitionen får i ett sådant fall under högst tre månader från dagen för in-
förandet innehas utan tillstånd i Sverige av den som har fört in egendomen.

14 §

Skjutvapen och ammunition får inte förvaras på tullager eller i frizon

eller frilager utan medgivande av polismyndigheten.

16 §

Den som har rätt att driva handel med skjutvapen får meddelas till-

stånd att till Sverige föra in sådana skjutvapen som omfattas av handelstill-
ståndet. I fråga om helautomatiska skjutvapen krävs tillstånd för införsel i
varje särskilt fall.

3 kap.

3 §

Ett skjutvapen får lånas ut till den som är under arton år endast om

a) vapnet skall användas vid en övning eller tävling som äger rum under

uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha
skjutvapen,

b) låntagaren har fyllt femton år, vapnet skall innehas och användas under

långivarens uppsikt och det inte är fråga om ett enhandsvapen eller helauto-
matiskt vapen,

c) utlåningen avser ett effektbegränsat vapen och vapnet skall innehas och

användas under långivarens uppsikt,

d) utlåningen avser start- eller signalvapen som skall användas vid tävling

eller övning, eller

e) låntagaren har tillstånd att inneha ett vapen av samma typ.

4 §

Enhandsvapen och helautomatiska vapen får lånas ut endast för an-

vändning under långivarens uppsikt eller för övning eller tävling som äger
rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd
att inneha skjutvapen.

Detta gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett sådant vapen el-

ler i fråga om start- eller signalvapen.

6 §

Vapenhandlare får låna ut skjutvapen till den som fyllt arton år för så-

dan provskjutning på skjutbana som äger rum under uppsikt av en sådan
sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen eller av
vapenhandlaren själv eller någon annan person som har godkänts av polis-
myndigheten att närvara vid provskjutning.

background image

4

SFS 2000:147

Kravet på uppsikt gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett va-

pen av den typ som lånet avser eller i fråga om start- eller signalvapen.

8 §

Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått något skjutvapen för-

klarat förverkat eller tillståndet till innehav av skjutvapen återkallat, om inte
låntagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser.
Detta hindrar dock inte att ett vapen efter särskilt tillstånd av polismyndighe-
ten lånas ut för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan
sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

4 kap.

3 §

För reparation, översyn eller skrotning får skjutvapen lämnas till och

tillfälligt innehas av den som får driva handel med sådana vapen eller den
som har tillstånd att ta emot vapen för sådana åtgärder. För reparation eller
översyn får ett vapen också lämnas till den som skulle ha rätt att låna och
självständigt handha vapnet.

5 kap.

2 §

När skjutvapen inte brukas, skall de förvaras i säkerhetsskåp eller i nå-

got annat lika säkert förvaringsutrymme.

Trots vad som sägs i första stycket får effektbegränsade skjutvapen samt

sådana föremål som enligt 1 kap. 3 § jämställs med skjutvapen förvaras på
annat betryggande sätt så att det inte finns risk för att någon obehörig kom-
mer åt dem. Ammunition skall förvaras under säkert lås eller på något annat
lika betryggande sätt.

3 §

En innehavare får lämna över sitt skjutvapen eller sin ammunition till

någon annan för förvaring om han eller hon inte själv kan ta hand om egen-
domen eller om det annars finns särskilda skäl. För sådan förvaring krävs
tillstånd om inte utlåning i motsvarande fall är tillåten enligt 3 kap. Vid till-
ståndsprövningen skall polismyndigheten särskilt beakta möjligheten för
mottagaren att erbjuda en säker förvaring. Tillståndet skall tidsbegränsas.

Den hos vilken vapnet förvaras får använda vapnet endast om han eller

hon har tillstånd att inneha vapen av samma typ.

4 §

Den som skickar eller transporterar ett skjutvapen eller ammunition

skall vidta betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kom-
mer åt vapnet eller ammunitionen. Vapnet skall vara oladdat och, om det
lämpligen kan ske, isärtaget och nerpackat.

6 §

Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet enligt sär-

skilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller
om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga
omständigheter är att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutva-
pen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs,
eller i fordon på allmän plats.

background image

5

SFS 2000:147

7 §

Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att låta polis-

myndigheten få tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna
följs.

6 kap.

1 §

Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till

Sverige skall återkallas av polismyndigheten om

a) tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
b) tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat polismyndigheten

tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,

c) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
d) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara skjutvapen hos

någon annan.

2 §

Ett tillstånd att inneha ammunition skall återkallas av polismyndighe-

ten om

a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
b) tillståndshavaren har missbrukat sin ammunition, eller
c) om det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

3 §

Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen skall återkallas av polis-

myndigheten om

a) tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,
b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en be-

stämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med
stöd av lagen.

Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd

att ta emot skjutvapen för reparation, översyn eller skrotning.

4 §

Polismyndigheten skall besluta att ett vapen med tillhörande ammuni-

tion skall tas om hand om

a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller
b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas

och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.

Om risken för missbruk är överhängande, får vapen eller ammunition tas

om hand även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän,
jakttillsynsmän som länsstyrelsen förordnat, personal vid Kustbevakningen
och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen. Åtgär-
den skall skyndsamt anmälas till polismyndigheten, som omedelbart skall
pröva om omhändertagandet skall bestå.

4 a §

Medför någon ett skjutvapen utan att kunna visa att han eller hon har

rätt att inneha vapnet, får vapnet omhändertas. En sådan åtgärd får vidtas av
en polisman, jakttillsynsman som länsstyrelsen förordnat eller av personal
vid Kustbevakningen eller Tullverket.

background image

6

SFS 2000:147

Sedan en vecka förflutit efter omhändertagandet skall vapnet återställas,

om det inte har tagits i beslag eller det tillstånd som medfört rätt att inneha
vapnet har återkallats. Detsamma gäller dessförinnan, om den som medförde
vapnet kan styrka sin rätt att ha detta med sig.

6 §

Om den som vårdas för psykisk störning bedöms vara olämplig att

inneha skjutvapen, skall den läkare som är ansvarig för den psykiatriska vår-
den omedelbart anmäla förhållandet till polismyndigheten i den ort där pa-
tienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till
omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte innehar tillstånd för
skjutvapen.

9 kap.

2 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet

a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för

något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,

b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon

annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om användning vid sådan förvaring i 5
kap. 3 § andra stycket eller om transport i 5 kap. 4 § eller mot föreskrifter el-
ler villkor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna
lag,

c) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om

skjutvapen eller ammunition som innehas av sammanslutningar, huvudmän
för museer eller auktoriserade bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen
som innehas av vapenhandlare,

d) innehar ammunition utan att ha rätt till det eller inte följer ett beslut att

lämna över ammunition för inlösen,

e) överlåter ammunition till någon som inte har rätt att inneha ammunitio-

nen,

f) driver handel med skjutvapen utan tillstånd,
g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §, eller
h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d ge-

nom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land.

Ansvar för otillåtet innehav av ammunition eller överträdelse av bestäm-

melserna i 5 kap. 6 § skall inte dömas ut i ringa fall.

3 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

a) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § e ge-

nom att underlåta att på föreskrivet sätt anmäla utförsel eller utlåning av
skjutvapen, eller

b) underlåter att inom en månad på föreskrivet sätt anmäla till polismyn-

digheten att ett vapen lämnats till skrotning.

7 §

Om någon frivilligt lämnar in skjutvapen eller ammunition till en po-

lismyndighet, får åtal mot denne för olovligt innehav av vapnet eller ammu-
nitionen väckas av åklagaren endast om det är motiverat från allmän syn-
punkt.

background image

7

SFS 2000:147

11 kap.

1 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att

a) denna lag eller vissa föreskrifter i lagen skall tillämpas även i fråga om

andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är sär-
skilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga sä-
kerhet,

b) anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjut-

vapen skall understiga ett visst värde för att vapnet skall anses vara effektbe-
gränsat enligt 2 kap. 1 §,

c) bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte skall gälla innehav av

skjutvapen som lämnats över från staten till

– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, rädd-

ningstjänsten eller polisväsendet,

– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
– frivilliga försvarsorganisationer,
d) tillstånd skall krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition

från Sverige till ett annat land; och

e) den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett

skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte skall an-
vända vapnet endast i Sverige, skall anmäla detta till polismyndigheten.

2 §

2

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i öv-

rigt som skall vara uppfyllda för tillstånd till innehav av skjutvapen,

c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och

vad som i övrigt skall gälla vid sådan handel,

d) vad som skall iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring, repa-

ration och skrotning av skjutvapen,

e) krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av

andra vapen än effektbegränsade vapen och på sammanslutningars förvaring
av ammunition,

f) de förutsättningar i övrigt som skall vara uppfyllda för tillstånd enligt

denna lag,

g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att

inneha skjutvapen i Sverige,

h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer

bosatta i Sverige skall få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,

i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt

i ett främmande land skall underrätta den staten om förvärvet,

j) förande av vapenregister enligt 2 kap. 17–19 §§,
k) vilka sammanslutningar som skall anses uppfylla kraven i 2 kap. 3 § b

för att kunna meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, och

l) vad som skall iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga om trans-

port av skjutvapen och ammunition.

2

Senaste lydelse 1999:74.

background image

8

SFS 2000:147

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelserna i 2 kap. 10 §

tredje stycket och 5 kap. 7 § träder dock i kraft den 1 juli 2002.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a § om tillstånd att inneha vissa skjutvapen

för andra ändamål än skjutning tillämpas endast i fråga om tillstånd som
meddelas efter den 1 juli 2000. Detsamma gäller bestämmelserna i 2 kap.
6 § andra stycket om tidsbegränsning av tillstånd att inneha helautomatiskt
vapen eller enhandsvapen för flerskott.

3. Den som före den 1 juli 2000 av polismyndigheten har godkänts att ta

emot skjutvapen för reparation, översyn eller skrotning skall anses ha till-
stånd till det enligt denna lag.

4. Den som före den 1 juli 2000 hos polismyndigheten har gjort anmälan

om förvaring hos annan skall anses ha tillstånd till det enligt denna lag till
den 1 juli 2002.

5. I fråga om förvaring av skjutvapen tillämpas äldre bestämmelser till

den 1 juli 2002, om tillstånd att inneha skjutvapnet meddelats före den 1 juli
2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders

Perklev

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.