SFS 2020:900 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2020:900 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
SFS2020-900.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vapenlagen (1996:67)

Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 1 a § och 11 kap. 3 § vapen-
lagen (1996:67) ska ha följande lydelse.

9 kap.
1 a §
2 Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt
vapenbrott
till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av
om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där

människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,

2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen,
4. vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras

komma till brottslig användning, eller

5. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för

synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid
bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om
innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen eller
flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

Vid bedömningen enligt första och andra styckena ska ett enhandsvapen

anses vara av särskilt farlig beskaffenhet, om det är kraftfullt eller har en
särskilt farlig konstruktion eller utformning.

11 kap.
3 §
3 Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten får
i enskilda fall besluta att lagen inte ska gälla skjutvapen och ammunition
som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i
Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell
krishantering.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

1 Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31.
2 Senaste lydelse 2017:1139.
3 Senaste lydelse 2004:1005.

SFS

2020:900

Publicerad
den

10 november 2020

background image

SFS

2020:900

2

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.