SFS 2005:311 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

050311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67)

skall ha följande lydelse.

9 kap.

5 §

Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 1 § eller 2 § a

skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
ammunition som har varit föremål för brott som avses i 2 § d eller 2 § e. I
stället för vapnet eller ammunitionen kan dess värde förklaras förverkat. Om
ett vapen förklaras förverkat får även ammunition som hör till vapnet förkla-
ras förverkad.

Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är

uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:311

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

3 SFS 2005:282–350

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.