SFS 2005:311 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2005:311 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
050311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67)

skall ha följande lydelse.

9 kap.

5 §

Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 1 § eller 2 § a

skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
ammunition som har varit föremål för brott som avses i 2 § d eller 2 § e. I
stället för vapnet eller ammunitionen kan dess värde förklaras förverkat. Om
ett vapen förklaras förverkat får även ammunition som hör till vapnet förkla-
ras förverkad.

Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är

uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:311

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

3 SFS 2005:282�350

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet