SFS 2006:386 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

060386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 13, 17 och 18 §§, 3 kap. 1 och 8 §§, 4 kap.

2–4 §§, 6 kap. 3 och 6 §§, 9 kap. 3 § samt 11 kap. 1 och 2 §§ skall ha föl-
jande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 3 kap. 1 a §, 9 och

10 §§ samt 6 kap. 3 a och 7 §§, av följande lydelse.

1 kap.

4 § Vad som sägs om skjutvapen gäller inte

a) salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner,
b) skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är avsedda för

gastäta enhetspatroner,

c) bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,
d) andra arbetsverktyg avsedda för slakt eller för industriellt eller liknande

bruk, och

e) skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål.

2 kap.

1 §

2 Tillstånd krävs för att

a) inneha skjutvapen eller ammunition,
b) driva handel med skjutvapen,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
d) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.
Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kol-

syre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpun-
vapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga
skjutvapen (effektbegränsade vapen). Tillstånd krävs inte heller om inneha-
varen har lånat vapnet enligt bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.

Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt

3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

1 Prop. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, rskr. 2005/06:225.

2 Senaste lydelse 2000:147.

SFS 2006:386

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:386

13 §

3 Skjutvapen eller ammunition får föras in till Sverige utan särskilt till-

stånd i följande fall:

a) Enskilda personer får föra in de skjutvapen och den ammunition som

de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta gäller också sådana
sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får
meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

b) Enskilda personer, som har permanent tillstånd från behörig myndighet

i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen
för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition

– vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling här,
– vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i anslutning

till tillfällig användning vid jakt eller tävling i något av dessa länder.

Den som har fört in vapen och ammunition för sådan jakt eller tävling i

Sverige som avses i första stycket b får utan tillstånd inneha vapnen och am-
munitionen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet.

17 §

4 Varje polismyndighet skall med hjälp av automatiserad behandling

föra ett lokalt register över tillståndspliktiga vapeninnehav och beslut enligt
denna lag.

Registret skall även innehålla uppgifter om personer som tillhör hem-

värnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för
förvaring i bostaden. Uppgifter om vilka vapen som har tilldelats får inte re-
gistreras.

Ett lokalt register får inte användas för att göra automatiserade samman-

ställningar över personer som tillhör hemvärnets personal.

18 §

5 Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra

separata centrala register över

1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats till-

stånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjut-
vapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvars-
makten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavar-
registret),

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna

lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (va-
penregistret) och

3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna

lag att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för över-
syn eller reparation (vapenhandlarregistret).

Det får av vapeninnehavarregistret inte framgå att en registrerad person

tillhör hemvärnets personal.

3 kap.

1 § Ett tillståndspliktigt skjutvapen får inte lånas ut till någon annan än den
som har tillstånd att inneha vapnet.

3 Senaste lydelse 2000:147.

4 Senaste lydelse 1999:74.

5 Senaste lydelse 1999:74.

background image

3

SFS 2006:386

Trots första stycket får utlåning ske i de fall som anges i 1 a och 7 §§.

1 a § Den som har rätt att inneha ett skjutvapen får vid enstaka tillfällen
låna ut vapnet om

1. utlåningen sker för samma ändamål som utlånarens tillstånd avser,
2. utlåningen avser en tid om högst två veckor, och
3. låntagaren har tillstånd enligt 9 § att låna skjutvapen.
Sådant tillstånd som avses i första stycket 3 krävs dock inte om
1. låntagaren har tillstånd att inneha vapen av samma typ som lånet avser,
2. vapnet innehas och används under långivarens uppsikt, under uppsikt

av någon annan person som har godkänts av polismyndigheten att närvara
vid provskjutning eller under uppsikt av en sådan sammanslutning som får
meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, eller

3. lånet avser ett start- eller signalvapen.

8 §

6 Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förkla-

rat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallat, om inte lån-
tagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har
någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhän-
dertagits inte lånas ut till honom eller henne.

Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av polismyndighe-

ten, lånas ut för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan
sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

9 § Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska personer. Sådant till-
stånd får meddelas endast till den som behöver låna vapen för ett godtagbart
ändamål och om det skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att
missbruka sådana vapen som ansökan avser.

10 § Den som har tillstånd att låna skjutvapen får under den tid som han
eller hon innehar ett vapen som lån utan särskilt tillstånd även inneha ammu-
nition till vapnet.

4 kap.

2 § Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt tillstånd, en försliten
eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas ut mot en ny likadan.

Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken, ljuddämpare, eldrör,

pipor, stommar, lådor eller trummor eller armborststommar med avfyrnings-
anordningar får utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den
utbytta delen lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till polismyndig-
heten.

3 §

7 För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt

innehas av den som får driva handel med sådana vapen eller den som har till-
stånd att ta emot vapen för sådana åtgärder. För reparation eller översyn får

6 Senaste lydelse 2000:147.

7 Senaste lydelse 2000:147.

background image

4

SFS 2006:386

ett vapen också lämnas till den som skulle ha rätt att låna och självständigt
handha vapnet.

4 § Skjutvapen som skall skrotas skall lämnas till en polismyndighet. Den
som lämnar ett vapen för skrotning skall bifoga tillståndsbeviset.

6 kap.

3 §

8 Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen skall återkallas av polis-

myndigheten om

a) tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,
b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en be-

stämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med
stöd av lagen.

Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd

att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.

3 a § Ett tillstånd att låna skjutvapen skall återkallas av polismyndigheten
om

a) innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
b) förutsättningar för tillståndet inte längre finns, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

6 §

9 En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig

att inneha skjutvapen skall omedelbart anmäla detta till polismyndigheten i
den ort där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det
med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har
tillstånd för skjutvapen.

7 § Om en polismyndighet får kännedom om omständigheter som kan
medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha
skjutvapen, skall myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om
dessa omständigheter.

9 kap.

3 §

10 Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § e genom att under-
låta att på föreskrivet sätt anmäla utförsel eller utlåning av skjutvapen.

8 Senaste lydelse 2000:147.

9 Senaste lydelse 2000:147.

10 Senaste lydelse 2000:147.

background image

5

SFS 2006:386

11 kap.

1 §

11 Regeringen får meddela föreskrifter om att

a) denna lag eller vissa föreskrifter i lagen skall tillämpas även i fråga om

andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är sär-
skilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga sä-
kerhet,

b) anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjut-

vapen skall understiga ett visst värde eller att vapnet skall vara konstruerat
på ett visst sätt för att vapnet skall anses vara effektbegränsat enligt 2 kap.
1 §,

c) bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte skall gälla innehav av

skjutvapen som lämnats över från staten till

– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,

räddningstjänsten eller polisväsendet,

– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
– frivilliga försvarsorganisationer,
d) tillstånd skall krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition

från Sverige till ett annat land,

e) den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett

skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte skall an-
vända vapnet endast i Sverige, skall anmäla detta till polismyndigheten, och
om att

f) denna lag inte skall gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som en

företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i
Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.

2 §

12 Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i öv-

rigt som skall vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,

c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och

vad som i övrigt skall gälla vid sådan handel,

d) vad som skall iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och

reparation av skjutvapen,

e) krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av

andra vapen än effektbegränsade vapen och på sammanslutningars förvaring
av ammunition,

f) de förutsättningar i övrigt som skall vara uppfyllda för tillstånd enligt

denna lag,

g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att

inneha skjutvapen i Sverige,

h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer

bosatta i Sverige skall få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,

i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt

i ett främmande land skall underrätta den staten om förvärvet,

j) förande av vapenregister enligt 2 kap. 17–19 §§,

11 Senaste lydelse 2005:507.

12 Senaste lydelse 2000:147.

6 SFS 2006:343–398

background image

6

SFS 2006:386

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

k) vilka sammanslutningar som skall anses uppfylla kraven i 2 kap. 3 § b

för att kunna meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, och

l) vad som skall iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga om tran-

sport av skjutvapen och ammunition.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Den som vid ikraftträdandet innehar en salutkanon, som genom denna

lag kommit att omfattas av tillståndskravet i 2 kap. 1 §, får inneha salutkano-
nen utan tillstånd till och med den 30 juni 2007. Om en ansökan om tillstånd
görs innan dess, får salutkanonen innehas utan tillstånd till dess att beslutet i
ansökningsärendet har vunnit laga kraft. För en salutkanon som får innehas
utan tillstånd med stöd av denna punkt gäller äldre bestämmelser.

3. För vapen som har tagits emot för skrotning före ikraftträdandet gäller

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.