SFS 1999:433 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 1999:433 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
990433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 15 § vapenlagen (1996:67)

skall ha följande lydelse.

2 kap.

15 §

Skjutvapen eller ammunition, som en resande fört med till Sverige för

personligt bruk men inte haft rätt att föra in, får åter föras ut, om egendomen
anmälts i behörig ordning för Tullverket. Vapnen och ammunitionen tillfaller
staten om egendomen inte förs ut inom antingen fyra månader efter en sådan
anmälan eller den längre tid därefter som Tullverket i det enskilda fallet be-
stämmer. I ett sådant fall skall egendomen behandlas som om den hade för-
klarats förverkad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

SFS 1999:433

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet