SFS 1999:433 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

990433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 15 § vapenlagen (1996:67)

skall ha följande lydelse.

2 kap.

15 §

Skjutvapen eller ammunition, som en resande fört med till Sverige för

personligt bruk men inte haft rätt att föra in, får åter föras ut, om egendomen
anmälts i behörig ordning för Tullverket. Vapnen och ammunitionen tillfaller
staten om egendomen inte förs ut inom antingen fyra månader efter en sådan
anmälan eller den längre tid därefter som Tullverket i det enskilda fallet be-
stämmer. I ett sådant fall skall egendomen behandlas som om den hade för-
klarats förverkad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

SFS 1999:433

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.