SFS 2005:507 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2005:507 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
050507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 1 § vapenlagen (1996:67)

skall ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

2 Regeringen får meddela föreskrifter om att

a) denna lag eller vissa föreskrifter i lagen skall tillämpas även i fråga om

andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är sär-
skilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga sä-
kerhet,

b) anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjut-

vapen skall understiga ett visst värde för att vapnet skall anses vara effekt-
begränsat enligt 2 kap. 1 §,

c) bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte skall gälla innehav av

skjutvapen som lämnats över från staten till

� statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,

räddningstjänsten eller polisväsendet,

� den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
� frivilliga försvarsorganisationer,
d) tillstånd skall krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition

från Sverige till ett annat land,

e) den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett

skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte skall an-
vända vapnet endast i Sverige, skall anmäla detta till polismyndigheten, och
om att

f) denna lag inte skall gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som en

företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i
Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:143, bet. 2004/05:JuU28, rskr. 2004/05:274.

2 Senaste lydelse 2000:348.

SFS 2005:507

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:507

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.