SFS 2005:507 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2005:507 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
050507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEMCOH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEMCOH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:DEMCOH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DEMCOH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:DEMCOH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEMCOH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DEMCOH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEMCNH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i vapenlagen (1996:67);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 kap. 1 � vapenlagen (1996:67)</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">a) denna lag eller vissa f�reskrifter i lagen skall till�mpas �ven i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">andra f�rem�l �n s�dana som anges i 1 kap. 2 och 3 ��, om f�rem�len �r s�r-<br/>skilt �gnade att anv�ndas vid brott mot n�gons liv, h�lsa eller personliga s�-<br/>kerhet,</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">b) anslagsenergin eller utg�ngshastigheten hos en projektil fr�n ett skjut-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">vapen skall understiga ett visst v�rde f�r att vapnet skall anses vara effekt-<br/>begr�nsat enligt 2 kap. 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">c) best�mmelserna om tillst�nd i 2 kap. 1 � inte skall g�lla innehav av</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skjutvapen som l�mnats �ver fr�n staten till</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10"> statliga tj�nstem�n eller personer som tillh�r det milit�ra f�rsvaret,</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ddningstj�nsten eller polisv�sendet,</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"> den som f�r statens r�kning tillverkar krigsmateriel, eller<br/> frivilliga f�rsvarsorganisationer,<br/>d) tillst�nd skall kr�vas f�r �verf�ring av skjutvapen eller ammunition</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n Sverige till ett annat land,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">e) den som avser att f�ra ut ett skjutvapen fr�n Sverige eller l�nar ut ett</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">skjutvapen till n�gon som �r fast bosatt i ett annat land och inte skall an-<br/>v�nda vapnet endast i Sverige, skall anm�la detta till polismyndigheten, och<br/>om att</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">f) denna lag inte skall g�lla i fr�ga om skjutvapen och ammunition som en</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">f�retr�dare f�r en annan stats myndighet medf�r vid tillf�llig tj�nstg�ring i<br/>Sverige eller vid resa f�r tj�nste�ndam�l genom Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2004/05:143, bet. 2004/05:JuU28, rskr. 2004/05:274.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2000:348.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2005:507</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:507</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Charlotte von Essen<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i vapenlagen (1996:67);

utf�rdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 kap. 1 � vapenlagen (1996:67)

skall ha f�ljande lydelse.

11 kap.

1 �

2 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att

a) denna lag eller vissa f�reskrifter i lagen skall till�mpas �ven i fr�ga om

andra f�rem�l �n s�dana som anges i 1 kap. 2 och 3 ��, om f�rem�len �r s�r-
skilt �gnade att anv�ndas vid brott mot n�gons liv, h�lsa eller personliga s�-
kerhet,

b) anslagsenergin eller utg�ngshastigheten hos en projektil fr�n ett skjut-

vapen skall understiga ett visst v�rde f�r att vapnet skall anses vara effekt-
begr�nsat enligt 2 kap. 1 �,

c) best�mmelserna om tillst�nd i 2 kap. 1 � inte skall g�lla innehav av

skjutvapen som l�mnats �ver fr�n staten till

 statliga tj�nstem�n eller personer som tillh�r det milit�ra f�rsvaret,

r�ddningstj�nsten eller polisv�sendet,

 den som f�r statens r�kning tillverkar krigsmateriel, eller
 frivilliga f�rsvarsorganisationer,
d) tillst�nd skall kr�vas f�r �verf�ring av skjutvapen eller ammunition

fr�n Sverige till ett annat land,

e) den som avser att f�ra ut ett skjutvapen fr�n Sverige eller l�nar ut ett

skjutvapen till n�gon som �r fast bosatt i ett annat land och inte skall an-
v�nda vapnet endast i Sverige, skall anm�la detta till polismyndigheten, och
om att

f) denna lag inte skall g�lla i fr�ga om skjutvapen och ammunition som en

f�retr�dare f�r en annan stats myndighet medf�r vid tillf�llig tj�nstg�ring i
Sverige eller vid resa f�r tj�nste�ndam�l genom Sverige.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:143, bet. 2004/05:JuU28, rskr. 2004/05:274.

2 Senaste lydelse 2000:348.

SFS 2005:507

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:507

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.