SFS 1998:852 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 1998:852 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
980852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 6 § vapenlagen (1996:67)

skall ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns

även i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

SFS 1998:852

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet