SFS 2022:132 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

SFS2022-132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vapenlagen (1996:67)

Utfärdad den 24 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels att 1 kap. 1, 3 och 8 §§, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 8, 9 och 11–15 §§,

3 kap. 10 §, 5 kap. 1–4 §§, 6 kap. 2 och 4 §§, 7 kap. 1–4 §§, 8 kap. 1–3 §§,
9 kap. 2, 4, 5 och 7 §§, 11 kap. 1–3 §§, rubrikerna till 5, 7 och 8 kap. och
rubrikerna närmast före 2 kap. 11 § och 6 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § ska lyda ”Tillstånd att inneha

skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare”.

1 kap.
1 §
Denna lag gäller skjutvapen, vissa föremål som i lagen jämställs med
skjutvapen, ammunition och ljuddämpare.

3 §2 Vad som sägs om skjutvapen gäller också

a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen,
b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
c) start- och signalvapen som laddas med patroner,
d) armborst,
e) tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga

anordningar,

f) slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till

skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,

g) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk

ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och

h) anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan

ammunition än de är avsedda för.

8 §3 I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 1 a kap.
6–11 §§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte ammunition eller ljuddämpare
som innehas av staten.

I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller

endast 2 a kap. 1–4 och 6 §§.

1 a kap.
7 §
4 Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra
separata register över

1 Prop. 2021/22:46, bet. 2021/22:JuU11, rskr. 2021/22:148.
2 Senaste lydelse 2011:467.
3 Senaste lydelse 2014:591.
4 Senaste lydelse 2014:895.

SFS

2022:132

Publicerad
den

26 februari 2022

background image

SFS

2

1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats

tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare eller tillstånd
att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som
av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden
(vapeninnehavarregistret),

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna

lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna
(vapenregistret),

3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna

lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett betydande
inflytande över en sådan juridisk person som har tillstånd att driva handel
med skjutvapen, personer som har godkänts att som föreståndare eller
ersättare svara för sådan verksamhet samt personer och organisationer som
har meddelats tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn
eller reparation (vapenhandlarregistret), och

4. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (registret över

auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte).

Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som

Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal.
Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar
över personer som tillhör hemvärnets personal.

2 kap.


1 §5 Tillstånd krävs för att

a) inneha skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare,
b) driva handel med skjutvapen,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
d) föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige.
Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har en

begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen
(effektbegränsade vapen) och vapnet är

1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat

liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller

2. ett harpunvapen.
Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt

bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.

Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt

3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

8 §6 Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning
får utan särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen
är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av
vapnet avser.

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får

även utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet.

Tillstånd att i andra fall inneha ammunition och ljuddämpare får meddelas

enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvudmän för museer
som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas
att egendomen inte kommer att missbrukas.


5 Senaste lydelse 2014:895.
6 Senaste lydelse 2000:147.

2022:132

background image

SFS

3

9 § Skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare får överlåtas endast till den
som har tillstånd eller rätt att inneha egendomen. Om ammunition eller
ljuddämpare överlåts genom ett ombud ska ombudet ha eget vapentillstånd.

Tillstånd att föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till

Sverige


11 § För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma
förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3–6 §§.

Tillstånd att föra in ammunition eller ljuddämpare får meddelas den som

har rätt att inneha egendomen i Sverige, om det skäligen kan antas att
egendomen inte kommer att missbrukas.

12 §7 Införseltillstånd ger rätt att under den begränsade tid och för det
ändamål som anges i tillståndet i Sverige inneha de skjutvapen, den
ammunition och de ljuddämpare som förts hit med stöd av tillståndet.
Tillståndet gäller under förutsättning att egendomen förs in inom sex
månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten
bestämmer.

13 §8 Skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare får föras in till Sverige
utan särskilt tillstånd i följande fall:

a) Enskilda personer får föra in de skjutvapen, den ammunition och de

ljuddämpare som de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta
gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för museer och
bevakningsföretag som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

b) Enskilda personer som har permanent tillstånd från en behörig

myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller
tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande
ammunition och ljuddämpare

– vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling här,
– vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i anslutning

till tillfällig användning vid jakt eller tävling i något av dessa länder.

Den som har fört in vapen, ammunition och ljuddämpare för sådan jakt

eller tävling i Sverige som avses i första stycket b får utan tillstånd inneha
egendomen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet.

14 §9 Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare får inte förvaras på
tullager eller i frizon utan medgivande av Polismyndigheten.

15 §10 Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som en resande fört med
till Sverige för personligt bruk men inte haft rätt att föra in, får föras ut om
egendomen anmälts i behörig ordning för Tullverket. Egendomen tillfaller
staten om den inte förs ut inom antingen fyra månader efter en sådan
anmälan eller inom den längre tid som Tullverket i det enskilda fallet
bestämmer. I ett sådant fall ska egendomen behandlas som om den hade
förklarats förverkad.


7 Senaste lydelse 2014:591.
8 Senaste lydelse 2006:386.
9 Senaste lydelse 2016:268.
10 Senaste lydelse 1999:433.

2022:132

background image

SFS

4

3 kap.


10 §11 Den som har tillstånd att låna skjutvapen får under den tid som han
eller hon innehar ett vapen som lån även inneha ammunition och
ljuddämpare till vapnet utan särskilt tillstånd.

5 kap. Förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och

ljuddämpare


1 §12 Den som innehar skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare är
skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det
inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den.

2 §13 När skjutvapen inte används ska de förvaras i säkerhetsskåp eller i
något annat lika säkert förvaringsutrymme.

Effektbegränsade skjutvapen samt sådana föremål som enligt 1 kap. 3 §

jämställs med skjutvapen får dock förvaras på annat betryggande sätt så att
det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. Ammunition och
ljuddämpare ska förvaras under säkert lås eller på något annat lika
betryggande sätt.

3 §14 En innehavare får lämna över sina skjutvapen, sin ammunition eller
sina ljuddämpare till någon annan för förvaring, om han eller hon inte själv
kan ta hand om egendomen eller om det annars finns särskilda skäl. För
sådan förvaring krävs tillstånd om inte utlåning i motsvarande fall är tillåten
enligt 3 kap. Vid tillståndsprövningen ska Polismyndigheten särskilt beakta
möjligheten för mottagaren att erbjuda en säker förvaring. Tillståndet ska
tidsbegränsas.

Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har

tillstånd att inneha vapen av samma typ.

4 §15 Den som skickar eller transporterar ett skjutvapen, ammunition eller
ljuddämpare ska vidta betryggande åtgärder för att förhindra att någon
obehörig kommer åt egendomen. Vapnet ska vara oladdat och, i den
utsträckning det är lämpligt, isärtaget och nerpackat.

6 kap.


2 §16 Ett tillstånd att inneha ammunition eller ljuddämpare ska återkallas
av Polismyndigheten om

a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
b) tillståndshavaren har missbrukat den egendom som tillståndet gäller,

eller

c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.


11 Senaste lydelse 2006:386.
12 Senaste lydelse 2014:591.
13 Senaste lydelse 2000:147.
14 Senaste lydelse 2014:591.
15 Senaste lydelse 2000:147.
16 Senaste lydelse 2014:591.

2022:132

background image

SFS

5

Omhändertagande av vapen, ammunition, ljuddämpare och

tillståndsbevis17


4 §18 Polismyndigheten ska besluta att ett vapen med tillhörande
ammunition, ljuddämpare och tillståndsbevis ska tas om hand om

a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller
b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas

och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.

Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand

även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän,
jakttillsynsmän som länsstyrelsen förordnat, personal vid Kustbevakningen
och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen.
Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten, som omedelbart ska
pröva om omhändertagandet ska bestå.

7 kap. Inlösen av vapen, ammunition och ljuddämpare


1 § Skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare ska lösas in av staten om

a) tillståndet att inneha egendomen har återkallats utan att den samtidigt

har förklarats förverkad eller tagits i beslag,

b) innehavaren har avlidit,
c) ansökan har avslagits i fråga om tillstånd att inneha vapen, ammunition

eller ljuddämpare som förvärvats genom arv, testamente eller bodelning,
eller

d) en domstol har beslutat att vapen, ammunition eller ljuddämpare, som

någon innehar utan att ha rätt till det, inte ska förverkas eller åklagaren i ett
sådant fall har beslutat att inte föra talan om förverkande.

2 § Skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare ska inte lösas in om
egendomen lämnas för skrotning eller överlåts till någon som har rätt att
inneha den och om detta görs inom

a) ett år från det att innehavaren avled, eller
b) tre månader från det att tillståndet att inneha egendomen återkallades,

ansökan om innehav avslogs, beslut i förverkandefrågan meddelades av en
domstol eller en åklagare eller beslaget hävdes.

Vapnen, ammunitionen eller ljuddämparna ska inte heller lösas in om

ansökan om tillstånd att inneha egendomen görs inom samma tid. Om
ansökan avslås ska egendomen lösas in, om den inte inom tre månader från
dagen för beslutet i tillståndsärendet överlåts till någon som har rätt att
inneha den.

Polismyndigheten får medge förlängning av tidsfristerna, varje gång med

högst sex månader.

3 §19 En innehavare av skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare som ska
lösas in är skyldig att enligt Polismyndighetens beslut lämna över
egendomen till myndigheten eller den som myndigheten bestämmer. Om det
finns ett tillståndsbevis eller någon annan motsvarande handling, ska även
den lämnas över till Polismyndigheten.

4 § För vapen, ammunition eller ljuddämpare som löses in ska en
ersättning betalas med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet.


17 Senaste lydelse 2012:306.
18 Senaste lydelse 2014:591.
19 Senaste lydelse 2014:591.

2022:132

background image

SFS

6

8 kap. Vapen, ammunition och ljuddämpare i dödsbon och

konkursbon


1 § Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som ingår i ett dödsbo eller
ett konkursbo, får utan särskilt tillstånd innehas av den som har tagit hand
om boet till dess

a) egendomen har överlåtits till någon som är berättigad att inneha den,
b) egendomen ska överlämnas enligt 2 § eller, i fråga om dödsbon, 7 kap.

3 §, eller

c) i fråga om konkursbon, konkursen har avslutats.

2 §20 Om skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare ingår i ett dödsbo
eller ett konkursbo, får Polismyndigheten besluta att egendomen tills vidare
ska förvaras av myndigheten eller någon annan som myndigheten anvisar,
när det finns särskild anledning till det. Den som har hand om boet är i så
fall skyldig att efter Polismyndighetens beslut lämna över egendomen till
den som ska förvara egendomen.

3 § Bestämmelser om inlösen av vapen, ammunition och ljuddämpare i
dödsbon finns i 7 kap.

9 kap.


2 §21 Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för

något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,

b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon

annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport i 5 kap. 4 § eller mot
villkor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna lag,

c) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om

skjutvapen,

ammunition

eller

ljuddämpare

som

innehas

av

sammanslutningar,

huvudmän

för

museer

eller

auktoriserade

bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen som innehas av
vapenhandlare,

d) innehar ammunition eller ljuddämpare utan att ha rätt till det,
e) överlåter ammunition eller ljuddämpare till någon som inte har rätt att

inneha egendomen,

f) driver handel med skjutvapen utan tillstånd,
g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §,
h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d

genom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land, eller

i) förvarar skjutvapen eller ljuddämpare åt någon annan utan att ett

föreskrivet tillstånd till förvaringen finns, eller bryter mot bestämmelserna
om användning vid förvaring i 5 kap. 3 § andra stycket.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar för otillåtet innehav av

ammunition eller ljuddämpare eller överträdelse av bestämmelserna i 5 kap.
6 §.

Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan döms det

inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §.


20 Senaste lydelse 2014:591.
21 Senaste lydelse 2014:894.

2022:132

background image

SFS

7

4 §22 Bestämmelser om straff för olovlig införsel av vapen, ammunition
eller ljuddämpare och för försök till sådant brott finns i lagen (2000:1225)
om straff för smuggling.

5 §23 Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 1 §, 1 a §, 1 b §
eller 2 § första stycket a ska förklaras förverkat om det inte är uppenbart
oskäligt. Detsamma gäller ammunition och ljuddämpare som har varit
föremål för brott som avses i 2 § första stycket d eller e. I stället för att
förklara egendomen förverkad kan dess värde förklaras förverkat. Om ett
vapen förklaras förverkat får även ammunition och ljuddämpare som hör till
vapnet förklaras förverkade.

Det som föreskrivs i första stycket om ett vapen ska också gälla en

vapendel.

Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är

uppenbart oskäligt.

7 §24 Om någon frivilligt lämnar in skjutvapen, ammunition eller ljud-
dämpare till Polismyndigheten, får åtal för olovligt innehav av egendomen
väckas mot honom eller henne av åklagaren endast om det är motiverat från
allmän synpunkt.

11 kap.


1 §25 Regeringen får meddela föreskrifter om

a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga

om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är
särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga
säkerhet,

b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett

skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat
på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap.
1 §,

c) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla innehav av

skjutvapen eller ljuddämpare som lämnats över från staten till

– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,

räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
– frivilliga försvarsorganisationer,
d) att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition

från Sverige till ett annat land,

e) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut

ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska
använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,

f) att denna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen, ammunition och

ljuddämpare som en företrädare för en annan stats myndighet medför vid
tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom
Sverige,

g) storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §, och


22 Senaste lydelse 2000:1257.
23 Senaste lydelse 2014:894.
24 Senaste lydelse 2014:591.
25 Senaste lydelse 2020:81.

2022:132

background image

SFS

8

h) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla införsel av

skjutvapen som lämnats över från staten till statliga tjänstemän eller
personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndig-
heten eller Säkerhetspolisen, eller ammunition eller ljuddämpare till sådana
vapen.

2 §26 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i

övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,

c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och

vad som i övrigt ska gälla vid sådan handel,

d) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och

reparation av skjutvapen,

e) krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av

andra vapen än effektbegränsade vapen och på sammanslutningars förvaring
av ammunition eller ljuddämpare,

f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt

denna lag,

g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att

inneha skjutvapen i Sverige,

h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer

bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,

i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt

i ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet,

j) kraven för auktorisation enligt 2 kap. 17 §, och
k) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga om transport

av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare.

3 §27 Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten
får i enskilda fall besluta att lagen inte ska gälla skjutvapen, ammunition och
ljuddämpare som innehas av en främmande stats militära styrka som
befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller
internationell krishantering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Stensbäck

(Justitiedepartementet)


26 Senaste lydelse 2014:895.
27 Senaste lydelse 2020:900.

2022:132

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.