SFS 2022:1062 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

SFS2022-1062.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vapenlagen (1996:67)

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) ska
ha följande lydelse.

11 kap.
1 §
2 Regeringen får meddela föreskrifter om

a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga

om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är
särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga
säkerhet,

b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett

skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat
på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap.
1 §,

c) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla innehav av

skjutvapen eller ljuddämpare som lämnats över från staten till

– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret,

räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
– frivilliga försvarsorganisationer,
d) att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition

från Sverige till ett annat land,

e) att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut

ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska
använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,

f) att denna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen, ammunition och

ljuddämpare som en företrädare för en annan stats myndighet eller för
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån medför vid tillfällig
tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige,

g) storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §, och
h) att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla införsel av

skjutvapen som lämnats över från staten till statliga tjänstemän eller
personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polis-
myndigheten eller Säkerhetspolisen, eller ammunition eller ljuddämpare till
sådana vapen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Prop. 2021/22:227, bet. 2021/22:JuU47, rskr. 2021/22:410.
2 Senaste lydelse 2022:132.

SFS

2022:1062

Publicerad
den

29 juni 2022

background image

SFS

2022:1062

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.