SFS 2004:1005 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2004:1005 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
041005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 3 § vapenlagen (1996:67)

skall ha följande lydelse.

11 kap.

3 §

Regeringen får besluta att lagen inte skall gälla skjutvapen och ammu-

nition som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i
Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell
krishantering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

SFS 2004:1005

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet