SFS 2004:1005 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2004:1005 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
041005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 3 § vapenlagen (1996:67)

skall ha följande lydelse.

11 kap.

3 §

Regeringen får besluta att lagen inte skall gälla skjutvapen och ammu-

nition som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i
Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell
krishantering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

SFS 2004:1005

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.