SFS 2000:1257 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2000:1257 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
001257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 9 kap. 4 § vapenlagen (1996:67)

orden ⬝lagen (1960:418) om straff för varusmuggling⬝ skall bytas ut mot
⬝lagen (2000:1225) om straff för smuggling⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

SFS 2000:1257

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet