SFS 2010:364 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

100364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska in-

föras en ny paragraf, 2 kap. 22 §, samt närmast före 2 kap. 22 § en ny rubrik
av följande lydelse.

2 kap.

Utlämnande av personuppgifter och uppgiftsskyldighet

22 § Bestämmelserna om utlämnande av personuppgifter och uppgiftsskyldig-
het i 2 kap. 14 och 15 §§ polisdatalagen (2010:361) gäller även när person-
uppgifter behandlas i vapenregister enligt denna lag.

Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i

andra fall.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.

SFS 2010:364

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.