SFS 2010:364 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2010:364 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
100364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska in-

föras en ny paragraf, 2 kap. 22 §, samt närmast före 2 kap. 22 § en ny rubrik
av följande lydelse.

2 kap.

Utlämnande av personuppgifter och uppgiftsskyldighet

22 § Bestämmelserna om utlämnande av personuppgifter och uppgiftsskyldig-
het i 2 kap. 14 och 15 §§ polisdatalagen (2010:361) gäller även när person-
uppgifter behandlas i vapenregister enligt denna lag.

Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i

andra fall.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.

SFS 2010:364

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.