SFS 2010:1012 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2010:1012 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
101012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § vapenlagen (1996:67)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

2

Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns

även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380.

2 Senaste lydelse 1998:852.

SFS 2010:1012

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.