SFS 2010:1012 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2010:1012 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
101012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § vapenlagen (1996:67)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

2

Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns

även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380.

2 Senaste lydelse 1998:852.

SFS 2010:1012

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet