SFS 2011:467 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2011:467 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
110467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:APNBEC+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:20px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:22px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:15px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:APNBED+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag<br/>om �ndring i vapenlagen (1996:67);</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om vapenlagen (1996:67)<br/><i>dels </i>att 1 kap. 3 och 8 �� samt 9 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras ett nytt kapitel, 2 a kap., och en ny paragraf,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">9 kap. 1 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som s�gs om skjutvapen g�ller ocks�</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">a) anordningar som till verkan och �ndam�l �r j�mf�rliga med skjutvapen,<br/>b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle r�knas som skjutvapen,<br/>c) start- och signalvapen som laddas med patroner,<br/>d) armborst,<br/>e) t�rgasanordningar och andra till verkan och �ndam�l j�mf�rliga anord-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ningar,</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">f) slutstycken, ljudd�mpare, eldr�r, pipor, stommar, l�dor, trummor och</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">g) anordningar som kan b�ras i handen och �r avsedda att med elektrisk</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">str�m bed�va m�nniskor eller tillfoga dem sm�rta, och</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">h) anordningar som g�r att skjutvapen kan anv�ndas med annan ammuni-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tion �n de �r avsedda f�r.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om skjutvapen som innehas av staten g�ller endast 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">1721 �� och 2 a kap. 5 �. Lagen g�ller inte ammunition som innehas av sta-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om skjutvapen och ammunition som tillverkas f�r staten g�ller en-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dast 2 a kap. 14 och 6 ��.</p> <p style="position:absolute;top:983px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210.</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om �nd-</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ring av r�dets direktiv 91/477/EEG om kontroll av f�rv�rv och innehav av vapen</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">(EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 1999:74.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 2011:467<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 17 maj 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:467</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 a kap. M�rkning</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Vid tillverkning m.m.</i></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Med tillverkning f�rst�s i denna lag framst�llning av s�dana vapen och</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">vapendelar som anges i 2 och 3 ��. Med tillverkning f�rst�s �ven s�dan �nd-<br/>ring eller ombyggnad av ett vapen som medf�r att det till funktions- eller<br/>verkningsgrad blir ett v�sentligt annorlunda vapen.</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:313px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som tillverkar ett skjutvapen som �r avsett att skjuta ut hagel, ku-</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">lor eller andra projektiler med hj�lp av ett ant�ndbart driv�mne, ska f�rse<br/>vapnet med en unik m�rkning som omfattar tillverkarens namn, landet eller<br/>platsen f�r tillverkningen, serienummer och tillverknings�r, om tillverk-<br/>nings�ret inte framg�r av serienumret. Detta g�ller inte den som tillverkar ett<br/>skjutvapen av vapendelar som redan �r m�rkta p� f�reskrivet s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">M�rkningen ska vara placerad p� skjutvapnets<br/>1. slutstycke eller trumma,<br/>2. eldr�r eller pipa, och<br/>3. stomme, l�da och mantel.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som anges i 2 � g�ller ocks� den som tillverkar ett obrukbart va-</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">pen, om vapnet i brukbart skick skulle utg�ra ett s�dant skjutvapen som om-<br/>fattas av n�mnda paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som tillverkar n�gon av de vapendelar som anges i 2 � andra</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">stycket ska f�rse vapendelen med en unik m�rkning av det slag som f�re-<br/>skrivs i 2 � f�rsta stycket. Detta g�ller dock inte om tillverkaren ska infoga<br/>vapendelen i ett vapen som ska m�rkas vid tillverkningen.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ett s�dant vapen som anges i 2 eller 3 � �verl�ts fr�n staten till an-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">nan f�r permanent civilt bruk ska den myndighet som �verl�ter vapnet se till<br/>att det har en unik m�rkning varav framg�r att �verl�telsen har skett fr�n en<br/>svensk myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte vapen som staten har l�st in enligt 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som tillverkar ammunition till ett s�dant skjutvapen som anges i</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 � ska m�rka varje f�rpackning med komplett ammunition med uppgift om<br/>ammunitionstyp, kaliber, varupartiets identifikationsnummer och tillverka-<br/>rens namn.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte ammunition som anges i 3 � 2 f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">(1992:1303) om krigsmateriel.</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Vid inf�rsel</i></p> <p style="position:absolute;top:932px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:929px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som f�r in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 �� till Sve-</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">rige ska senast inom en m�nad efter inf�rseln se till att f�rem�let har en unik<br/>m�rkning med identifikationsnummer eller annan uppgift som g�r det m�j-<br/>ligt att identifiera det. M�rkningen ska ocks� visa att f�rem�let har f�rts in<br/>till Sverige och �ret f�r inf�rseln.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:467</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller inte den som tillf�lligt, under h�gst tre m�nader fr�n</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dagen f�r inf�rseln, f�r in vapen eller vapendelar till Sverige f�r</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. anv�ndning vid jakt eller t�vlingsskytte,<br/>2. reparation, �versyn, service eller v�rdering,<br/>3. utst�llning eller m�ssa,<br/>4. resa genom landet, eller<br/>5. anv�ndning av f�retr�dare f�r en annan stats myndighet vid tillf�llig</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">tj�nstg�ring i landet.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen bry-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ter mot best�mmelserna om m�rkning i 2 a kap. 24 eller 7 �. Detsamma<br/>g�ller den som upps�tligen f�rfalskar eller utan lov utpl�nar, avl�gsnar eller<br/>�ndrar s�dan m�rkning.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ansvar f�r brott mot best�mmelserna om m�rkning i 2 a kap. 7 � ska inte</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">d�mas ut om g�rningen �r belagd med straff enligt 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett vapen som har varit f�rem�l f�r brott som avses i 1 �, 1 a � eller</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">2 � f�rsta stycket a ska f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart osk�ligt.<br/>Detsamma g�ller ammunition som har varit f�rem�l f�r brott som avses i 2 �<br/>f�rsta stycket d eller e. I st�llet f�r vapnet eller ammunitionen kan dess v�rde<br/>f�rklaras f�rverkat. Om ett vapen f�rklaras f�rverkat f�r �ven ammunition<br/>som h�r till vapnet f�rklaras f�rverkad.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad som i f�rsta stycket f�reskrivs om ett vapen ska ocks� g�lla en vapen-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">del.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Utbyte av brott enligt denna lag ska f�rklaras f�rverkat, om det inte �r up-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">penbart osk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.<br/>2. Best�mmelserna i 2 a kap. 24 och 6 �� till�mpas p� tillverkning som</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">avslutas efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Den som vid ikrafttr�dandet innehar en mantel f�r inneha denna utan</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">tillst�nd till utg�ngen av december 2011 eller, om ans�kan om tillst�nd har<br/>gjorts f�re sistn�mnda tidpunkt, till dess att slutligt beslut i tillst�ndsfr�gan<br/>har vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">BIRGITTA OHLSSON</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft36">Charlotte von Essen<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2005:311.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1057px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i vapenlagen (1996:67);

utf�rdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om vapenlagen (1996:67)
dels att 1 kap. 3 och 8 �� samt 9 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras ett nytt kapitel, 2 a kap., och en ny paragraf,

9 kap. 1 a �, av f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

Vad som s�gs om skjutvapen g�ller ocks�

a) anordningar som till verkan och �ndam�l �r j�mf�rliga med skjutvapen,
b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle r�knas som skjutvapen,
c) start- och signalvapen som laddas med patroner,
d) armborst,
e) t�rgasanordningar och andra till verkan och �ndam�l j�mf�rliga anord-

ningar,

f) slutstycken, ljudd�mpare, eldr�r, pipor, stommar, l�dor, trummor och

mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,

g) anordningar som kan b�ras i handen och �r avsedda att med elektrisk

str�m bed�va m�nniskor eller tillfoga dem sm�rta, och

h) anordningar som g�r att skjutvapen kan anv�ndas med annan ammuni-

tion �n de �r avsedda f�r.

8 �

3

I fr�ga om skjutvapen som innehas av staten g�ller endast 2 kap.

1721 �� och 2 a kap. 5 �. Lagen g�ller inte ammunition som innehas av sta-
ten.

I fr�ga om skjutvapen och ammunition som tillverkas f�r staten g�ller en-

dast 2 a kap. 14 och 6 ��.

1 Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om �nd-

ring av r�dets direktiv 91/477/EEG om kontroll av f�rv�rv och innehav av vapen

(EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).

3 Senaste lydelse 1999:74.

SFS 2011:467
Utkom fr�n trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:467

2 a kap. M�rkning

Vid tillverkning m.m.

1 �

Med tillverkning f�rst�s i denna lag framst�llning av s�dana vapen och

vapendelar som anges i 2 och 3 ��. Med tillverkning f�rst�s �ven s�dan �nd-
ring eller ombyggnad av ett vapen som medf�r att det till funktions- eller
verkningsgrad blir ett v�sentligt annorlunda vapen.

2 �

Den som tillverkar ett skjutvapen som �r avsett att skjuta ut hagel, ku-

lor eller andra projektiler med hj�lp av ett ant�ndbart driv�mne, ska f�rse
vapnet med en unik m�rkning som omfattar tillverkarens namn, landet eller
platsen f�r tillverkningen, serienummer och tillverknings�r, om tillverk-
nings�ret inte framg�r av serienumret. Detta g�ller inte den som tillverkar ett
skjutvapen av vapendelar som redan �r m�rkta p� f�reskrivet s�tt.

M�rkningen ska vara placerad p� skjutvapnets
1. slutstycke eller trumma,
2. eldr�r eller pipa, och
3. stomme, l�da och mantel.

3 �

Vad som anges i 2 � g�ller ocks� den som tillverkar ett obrukbart va-

pen, om vapnet i brukbart skick skulle utg�ra ett s�dant skjutvapen som om-
fattas av n�mnda paragraf.

4 �

Den som tillverkar n�gon av de vapendelar som anges i 2 � andra

stycket ska f�rse vapendelen med en unik m�rkning av det slag som f�re-
skrivs i 2 � f�rsta stycket. Detta g�ller dock inte om tillverkaren ska infoga
vapendelen i ett vapen som ska m�rkas vid tillverkningen.

5 �

N�r ett s�dant vapen som anges i 2 eller 3 � �verl�ts fr�n staten till an-

nan f�r permanent civilt bruk ska den myndighet som �verl�ter vapnet se till
att det har en unik m�rkning varav framg�r att �verl�telsen har skett fr�n en
svensk myndighet.

F�rsta stycket g�ller inte vapen som staten har l�st in enligt 7 kap.

6 �

Den som tillverkar ammunition till ett s�dant skjutvapen som anges i

2 � ska m�rka varje f�rpackning med komplett ammunition med uppgift om
ammunitionstyp, kaliber, varupartiets identifikationsnummer och tillverka-
rens namn.

F�rsta stycket g�ller inte ammunition som anges i 3 � 2 f�rordningen

(1992:1303) om krigsmateriel.

Vid inf�rsel

7 �

Den som f�r in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 �� till Sve-

rige ska senast inom en m�nad efter inf�rseln se till att f�rem�let har en unik
m�rkning med identifikationsnummer eller annan uppgift som g�r det m�j-
ligt att identifiera det. M�rkningen ska ocks� visa att f�rem�let har f�rts in
till Sverige och �ret f�r inf�rseln.

background image

3

SFS 2011:467

F�rsta stycket g�ller inte den som tillf�lligt, under h�gst tre m�nader fr�n

dagen f�r inf�rseln, f�r in vapen eller vapendelar till Sverige f�r

1. anv�ndning vid jakt eller t�vlingsskytte,
2. reparation, �versyn, service eller v�rdering,
3. utst�llning eller m�ssa,
4. resa genom landet, eller
5. anv�ndning av f�retr�dare f�r en annan stats myndighet vid tillf�llig

tj�nstg�ring i landet.

9 kap.

1 a �

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen bry-

ter mot best�mmelserna om m�rkning i 2 a kap. 24 eller 7 �. Detsamma
g�ller den som upps�tligen f�rfalskar eller utan lov utpl�nar, avl�gsnar eller
�ndrar s�dan m�rkning.

Ansvar f�r brott mot best�mmelserna om m�rkning i 2 a kap. 7 � ska inte

d�mas ut om g�rningen �r belagd med straff enligt 1 �.

5 �

4

Ett vapen som har varit f�rem�l f�r brott som avses i 1 �, 1 a � eller

2 � f�rsta stycket a ska f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart osk�ligt.
Detsamma g�ller ammunition som har varit f�rem�l f�r brott som avses i 2 �
f�rsta stycket d eller e. I st�llet f�r vapnet eller ammunitionen kan dess v�rde
f�rklaras f�rverkat. Om ett vapen f�rklaras f�rverkat f�r �ven ammunition
som h�r till vapnet f�rklaras f�rverkad.

Vad som i f�rsta stycket f�reskrivs om ett vapen ska ocks� g�lla en vapen-

del.

Utbyte av brott enligt denna lag ska f�rklaras f�rverkat, om det inte �r up-

penbart osk�ligt.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.
2. Best�mmelserna i 2 a kap. 24 och 6 �� till�mpas p� tillverkning som

avslutas efter ikrafttr�dandet.

3. Den som vid ikrafttr�dandet innehar en mantel f�r inneha denna utan

tillst�nd till utg�ngen av december 2011 eller, om ans�kan om tillst�nd har
gjorts f�re sistn�mnda tidpunkt, till dess att slutligt beslut i tillst�ndsfr�gan
har vunnit laga kraft.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:311.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.