SFS 2007:2 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

070002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden;

utfärdad den 11 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1512) om

avtalsvillkor i konsumentförhållanden

dels att 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 a § och 8 a�c §§, av

följande lydelse.

1 a § Bestämmelserna i 3�9 §§ denna lag tillämpas också när Konsument-
ombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den
27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter
som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

2.

8 § På uppmaning av Konsumentombudsmannen skall

1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende

enligt denna lag,

2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar som kan ha betydelse för

utredningen i ett ärende där ett förbud enligt 3 eller 7 § kan antas komma i
fråga.

8 a § Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 8 § 2 får Konsu-
mentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de lokaler eller mot-
svarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock inte bostäder,
tillgängliga för inspektion.

8 b § Om en uppmaning enligt 8 eller 8 a § inte följs, får Konsumentom-
budsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite.

8 c § Konsumentombudsmannens beslut enligt 8 § och 8 a § samt om
vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas till Stockholms
tingsrätt.

Tingsrättens beslut överklagas hos Marknadsdomstolen.

1 Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

SFS 2007:2

Utkom från trycket
den 23 januari 2007

2* SFS 2007:2�5

background image

2

SFS 2007:2

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)