SFS 2007:2 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

070002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KOLGCJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KOLGCJ+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KOLGCK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KOLGCJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:KOLGCJ+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:10px;font-family:KOLGCK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KOLGCJ+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:KOLGCJ+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KOLGCI+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i <br/>konsumentf�rh�llanden;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 januari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1512) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">avtalsvillkor i konsumentf�rh�llanden</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 8 � skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i lagen skall inf�ras fyra nya paragrafer, 1 a � och 8 ac ��, av</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 a � </b>Best�mmelserna i 39 �� denna lag till�mpas ocks� n�r Konsument-<br/>ombudsmannen fullg�r sina skyldigheter som beh�rig myndighet enligt<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 2006/2004 av den<br/>27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter<br/>som ansvarar f�r konsumentskyddslagstiftningen</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft13">2.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 � </b>P� uppmaning av Konsumentombudsmannen skall</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. var och en yttra sig och l�mna de upplysningar som beh�vs i ett �rende</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en n�ringsidkare tillhandah�lla de handlingar som kan ha betydelse f�r</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">utredningen i ett �rende d�r ett f�rbud enligt 3 eller 7 � kan antas komma i<br/>fr�ga.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 a � </b>Om det beh�vs f�r tillsynen i ett �rende som avses i 8 � 2 f�r Konsu-<br/>mentombudsmannen uppmana n�ringsidkaren att h�lla de lokaler eller mot-<br/>svarande utrymmen d�r n�ringsverksamheten ut�vas, dock inte bost�der,<br/>tillg�ngliga f�r inspektion.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 b � </b>Om en uppmaning enligt 8 eller 8 a � inte f�ljs, f�r Konsumentom-<br/>budsmannen f�rel�gga den som ber�rs att fullg�ra sin skyldighet vid vite.</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 c � </b>Konsumentombudsmannens beslut enligt 8 � och 8 a � samt om<br/>vitesf�rel�ggande efter en s�dan uppmaning �verklagas till Stockholms<br/>tingsr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Tingsr�ttens beslut �verklagas hos Marknadsdomstolen.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:2</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 januari 2007</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2* <i>SFS 2007:25</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:2</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentf�rh�llanden;

utf�rdad den 11 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1512) om

avtalsvillkor i konsumentf�rh�llanden

dels att 8 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras fyra nya paragrafer, 1 a � och 8 ac ��, av

f�ljande lydelse.

1 a � Best�mmelserna i 39 �� denna lag till�mpas ocks� n�r Konsument-
ombudsmannen fullg�r sina skyldigheter som beh�rig myndighet enligt
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 2006/2004 av den
27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter
som ansvarar f�r konsumentskyddslagstiftningen

2.

8 � P� uppmaning av Konsumentombudsmannen skall

1. var och en yttra sig och l�mna de upplysningar som beh�vs i ett �rende

enligt denna lag,

2. en n�ringsidkare tillhandah�lla de handlingar som kan ha betydelse f�r

utredningen i ett �rende d�r ett f�rbud enligt 3 eller 7 � kan antas komma i
fr�ga.

8 a � Om det beh�vs f�r tillsynen i ett �rende som avses i 8 � 2 f�r Konsu-
mentombudsmannen uppmana n�ringsidkaren att h�lla de lokaler eller mot-
svarande utrymmen d�r n�ringsverksamheten ut�vas, dock inte bost�der,
tillg�ngliga f�r inspektion.

8 b � Om en uppmaning enligt 8 eller 8 a � inte f�ljs, f�r Konsumentom-
budsmannen f�rel�gga den som ber�rs att fullg�ra sin skyldighet vid vite.

8 c � Konsumentombudsmannens beslut enligt 8 � och 8 a � samt om
vitesf�rel�ggande efter en s�dan uppmaning �verklagas till Stockholms
tingsr�tt.

Tingsr�ttens beslut �verklagas hos Marknadsdomstolen.

1 Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

SFS 2007:2

Utkom fr�n trycket
den 23 januari 2007

2* SFS 2007:25

background image

2

SFS 2007:2

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2007.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

;