SFS 2007:3 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

070003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 11 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen

(1995:450)

dels att 34, 36 och 42 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 a och 35 a §§, av

följande lydelse.

2 a §

Lagen tillämpas också när Konsumentombudsmannen fullgör sina

skyldigheter som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan
de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskydds-
lagstiftningen

2.

34 §

3

På uppmaning av Konsumentombudsmannen skall

1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende

om tillämpningen av denna lag,

2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande

som kan ha betydelse för utredningen i ett ärende där beslut om förbud eller
åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § kan antas komma i fråga.

35 a § Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 34 § 2 eller
35 § får Konsumentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de
lokaler eller motsvarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock
inte bostäder, tillgängliga för inspektion.

36 § Om en uppmaning enligt 34, 35 eller 35 a § inte följs, får Konsument-
ombudsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite.

42 § Konsumentombudsmannens beslut enligt 34 §, 35 och 35 a § samt
om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas hos Stockholms
tingsrätt. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 37 § eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

1 Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

3 Senaste lydelse 2002:565.

SFS 2007:3

Utkom från trycket
den 23 januari 2007

background image

2

SFS 2007:3

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhets-
departementet)

;