SFS 2007:74 Lag om ändring i rättegångsbalken

070074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 1 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 5 och 6 §§ rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

2

Nämndemän utses genom val.

Om det i en domsaga ingår mer än en kommun eller, utöver en eller flera

kommuner, en del av en annan kommun, fördelar tingsrätten antalet nämn-
demän mellan kommunerna i förhållande till kommunernas respektive kom-
mundelens folkmängd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall för varje

län inom hovrätts domkrets eller, om del av län ingår i hovrätts domkrets, för
sådan del fastställa det antal nämndemän i hovrätt som skall utses.

6 §

3

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som inte är un-

derårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. För att vara val-
bar till nämndeman krävs vidare, i tingsrätt att han eller hon är folkbokförd i
kommunen eller den del därav som hör till tingsrätten och i hovrätt att han
eller hon är folkbokförd i länet eller den del därav som hör till hovrätten.
Den som är lagfaren domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman eller
advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta får inte
vara nämndeman.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt.
Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesför-

måga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för
uppdraget.

Den som fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att

ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är
inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

1

Prop. 2006/07:35, bet. 2006/07:JuU11, rskr. 2006/07:109.

2

Senaste lydelse 1988:616.

3

Senaste lydelse 2006:850.

SFS 2007:74

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:74

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)