SFS 2007:141 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

070141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4

§ högskolelagen

(1992:1434) skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse. Rektor skall

ingå i styrelsen. Lärare och studenter vid högskolan har rätt att vara repre-
senterade i styrelsen. Bestämmelser om vem som utser sådana representanter
finns i förordning. Regeringen utser övriga ledamöter i styrelsen.

Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens

sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 25 april 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122.

2

Senaste lydelse 1997:797. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:141

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007