SFS 2007:167 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

070167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 12 § plan- och bygglagen

(1987:10) skall ha följande lydelse.

9 kap.

12 §

2 Byggnadsarbetena får inte påbörjas

1. om det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant färdigställan-

deskydd som avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., förrän
ett bevis om försäkringen respektive färdigställandeskyddet har visats upp
för byggnadsnämnden,

2. om det krävs ett besked om skyddsrum enligt 3 kap. 4 § lagen

(2006:545) om skyddsrum, förrän ett bevis om beskedet har visats upp för
byggnadsnämnden, eller

3. om det krävs en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem

enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, förrän
redovisningen har visats upp för byggnadsnämnden.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får rivningsarbetena inte

påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt rivningsplanen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

2 Senaste lydelse 2006:986.

SFS 2007:167

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007