SFS 2007:1094 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

071094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MAMGEP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MAMGEP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MAMGEP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:MAMGEP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MAMGEP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MAMGEP+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMGEO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna <br/>f�rvaltningsdomstolar;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 18 � lagen (1971:289) om all-</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nna f�rvaltningsdomstolar</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren domare ensam</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. n�r �tg�rd som avser endast m�ls beredande vidtages,<br/>2. vid s�dant f�rh�r med vittne eller sakkunnig som beg�rts av annan l�ns-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tt,</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vid beslut som avser endast r�ttelse av felr�kning, felskrivning eller an-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nat uppenbart f�rbiseende,</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avg�rande av m�l.<br/>Om det inte �r p�kallat av s�rskild anledning att m�let pr�vas av fullsutten</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">r�tt, �r l�nsr�tt domf�r med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte<br/>innefattar pr�vning av m�let i sak.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder som avser endast beredandet av ett m�l och som inte �r av s�dant</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">slag att de b�r f�rbeh�llas lagfarna domare f�r utf�ras av en annan tj�nste-<br/>man som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet och som �r anst�lld vid l�ns-<br/>r�tten eller vid en tingsr�tt p� samma ort som l�nsr�tten. N�rmare best�m-<br/>melser om detta meddelas av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Vad som s�gs i andra stycket g�ller �ven vid avg�rande i sak av<br/>1. m�l av enkel beskaffenhet,<br/>2. m�l enligt lagen (1994:466) om s�rskilda tv�ngs�tg�rder i beskattnings-</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningss�kring f�r skatter, tullar<br/>och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om<br/>handlings undantagande fr�n taxeringsrevision, skatterevision eller annan<br/>granskning och om befrielse fr�n skyldighet att l�mna upplysningar, visa<br/>upp handling eller l�mna kontrolluppgift enligt skattef�rfattningarna,</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. m�l om omedelbart omh�ndertagande enligt 6 � lagen (1990:52) med</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga, m�l om v�rd i enskildhet enligt<br/>15 b � samma lag, m�l om avskildhet enligt 15 c � samma lag, m�l om till-<br/>f�lligt flyttningsf�rbud enligt 27 � samma lag, m�l om omedelbart omh�n-<br/>dertagande enligt 13 � lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,<br/>m�l om v�rd i enskildhet eller avskildhet enligt 34 � samma lag, m�l om</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1981:1323.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2005:719.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:1094</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1094</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">v�rd i enskildhet enligt 14 � lagen (1998:603) om verkst�llighet av sluten<br/>ungdomsv�rd, m�l om avskildhet enligt 17 � samma lag, m�l om tillf�llig<br/>isolering enligt 5 kap. 3 � smittskyddslagen (2004:168), m�l enligt 12 �<br/>f�rsta stycket och 33 � lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd, m�l<br/>enligt 18 � f�rsta stycket 24 s�vitt avser de fall d� v�rden inte har f�renats<br/>med s�rskild utskrivningspr�vning eller 5 lagen (1991:1129) om r�ttspsykia-<br/>trisk v�rd, m�l om f�rvar och uppsikt enligt utl�nningslagen (2005:716), m�l<br/>enligt lagen (1974:202) om ber�kning av strafftid m.m., m�l enligt lagen<br/>(1974:203) om kriminalv�rd i anstalt samt m�l enligt lagen (1963:193) om<br/>samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang�ende verkst�llighet<br/>av straff m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. m�l enligt folkbokf�ringsf�rfattningarna, m�l r�rande prelimin�r skatt</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">eller om anst�nd med att betala skatt eller avgifter enligt skattef�rfattning-<br/>arna,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. m�l enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">(2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och<br/>posttj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. m�l som avser en fr�ga av betydelse f�r inkomstbeskattningen, dock</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">endast om v�rdet av vad som yrkas i m�let uppenbart inte �verstiger h�lften<br/>av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring,</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. m�l enligt lagen (2004:629) om tr�ngselskatt.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om m�l som avser upp-</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">handlingar p� vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling �r till�mp-<br/>lig.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Monika S�rbom<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna
f�rvaltningsdomstolar;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 18 � lagen (1971:289) om all-

m�nna f�rvaltningsdomstolar

2 skall ha f�ljande lydelse.

18 �

3 L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren domare ensam

1. n�r �tg�rd som avser endast m�ls beredande vidtages,
2. vid s�dant f�rh�r med vittne eller sakkunnig som beg�rts av annan l�ns-

r�tt,

3. vid beslut som avser endast r�ttelse av felr�kning, felskrivning eller an-

nat uppenbart f�rbiseende,

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avg�rande av m�l.
Om det inte �r p�kallat av s�rskild anledning att m�let pr�vas av fullsutten

r�tt, �r l�nsr�tt domf�r med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte
innefattar pr�vning av m�let i sak.

�tg�rder som avser endast beredandet av ett m�l och som inte �r av s�dant

slag att de b�r f�rbeh�llas lagfarna domare f�r utf�ras av en annan tj�nste-
man som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet och som �r anst�lld vid l�ns-
r�tten eller vid en tingsr�tt p� samma ort som l�nsr�tten. N�rmare best�m-
melser om detta meddelas av regeringen.

Vad som s�gs i andra stycket g�ller �ven vid avg�rande i sak av
1. m�l av enkel beskaffenhet,
2. m�l enligt lagen (1994:466) om s�rskilda tv�ngs�tg�rder i beskattnings-

f�rfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningss�kring f�r skatter, tullar
och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
handlings undantagande fr�n taxeringsrevision, skatterevision eller annan
granskning och om befrielse fr�n skyldighet att l�mna upplysningar, visa
upp handling eller l�mna kontrolluppgift enligt skattef�rfattningarna,

3. m�l om omedelbart omh�ndertagande enligt 6 � lagen (1990:52) med

s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga, m�l om v�rd i enskildhet enligt
15 b � samma lag, m�l om avskildhet enligt 15 c � samma lag, m�l om till-
f�lligt flyttningsf�rbud enligt 27 � samma lag, m�l om omedelbart omh�n-
dertagande enligt 13 � lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,
m�l om v�rd i enskildhet eller avskildhet enligt 34 � samma lag, m�l om

1 Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2005:719.

SFS 2007:1094

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1094

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

v�rd i enskildhet enligt 14 � lagen (1998:603) om verkst�llighet av sluten
ungdomsv�rd, m�l om avskildhet enligt 17 � samma lag, m�l om tillf�llig
isolering enligt 5 kap. 3 � smittskyddslagen (2004:168), m�l enligt 12 �
f�rsta stycket och 33 � lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd, m�l
enligt 18 � f�rsta stycket 24 s�vitt avser de fall d� v�rden inte har f�renats
med s�rskild utskrivningspr�vning eller 5 lagen (1991:1129) om r�ttspsykia-
trisk v�rd, m�l om f�rvar och uppsikt enligt utl�nningslagen (2005:716), m�l
enligt lagen (1974:202) om ber�kning av strafftid m.m., m�l enligt lagen
(1974:203) om kriminalv�rd i anstalt samt m�l enligt lagen (1963:193) om
samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang�ende verkst�llighet
av straff m.m.,

4. m�l enligt folkbokf�ringsf�rfattningarna, m�l r�rande prelimin�r skatt

eller om anst�nd med att betala skatt eller avgifter enligt skattef�rfattning-
arna,

5. m�l enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen

(2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och
posttj�nster,

6. m�l som avser en fr�ga av betydelse f�r inkomstbeskattningen, dock

endast om v�rdet av vad som yrkas i m�let uppenbart inte �verstiger h�lften
av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring,

7. m�l enligt lagen (2004:629) om tr�ngselskatt.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om m�l som avser upp-

handlingar p� vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling �r till�mp-
lig.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Monika S�rbom
(Justitiedepartementet)

;