SFS 2007:1123 Lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete

071123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion
för utgifter för hushållsarbete;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:346) om skat-

tereduktion för utgifter för hushållsarbete

dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå,
dels att rubriken till lagen, 1, 5, 6, 8, 15 och 17 §§ samt rubriken närmast

före 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 a §, samt närmast före

13 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny rubrik närmast före 14 § som ska lyda

⬝Förfarandet⬝.

Lag om skattereduktion för hushållsarbete

1 § Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas fysiska personer som

� varit obegränsat skattskyldiga under beskattningsåret,
� vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och
� har haft utgifter för hushållsarbete eller fått skattepliktig förmån av hus-

hållsarbete som ska hänföras till inkomstslaget tjänst.

Sådan skattereduktion tillgodoräknas också begränsat skattskyldiga enligt

3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2 inkomstskattelagen (1999:1229), om de-
ras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande
eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i
Sverige.

Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete som har

utförts före dödsfallet.

5 § Skattereduktion tillgodoräknas bara om följande förutsättningar är
uppfyllda.

1. Det utförda hushållsarbetet ska vara hänförligt till den som ansöker om

eller begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll. Föräldern ska
dock vara bosatt i Sverige.

2. Den som utför hushållsarbetet ska, när avtalet om arbetet träffas eller

när ersättningen betalas ut, inneha F-skattsedel eller, beträffande ett ut-
ländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget i fråga om

1 Prop. 2007/08:13, bet. 2007/08:SkU7, rskr. 2007/08:43.

SFS 2007:1123

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1123

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

skatter och avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som inne-
havare av F-skattsedel.

3. Arbetet får inte utföras av
a) den som ansöker om eller begär skattereduktion eller en till denne när-

stående person,

b) ett företag i vilket den som ansöker om eller begär skattereduktion eller

en till denne närstående person, direkt eller indirekt, genom en ägarandel el-
ler på annat sätt har ett väsentligt inflytande.

6 § Underlag för skattereduktionen är utgifter för hushållsarbete som har
betalats under beskattningsåret eller värdet av sådan förmån som tillhanda-
hållits den som begär skattereduktion under beskattningsåret, förutsatt att
villkoren i 5 § är uppfyllda. I underlaget räknas inte utgifter för material, ut-
rustning och resor in. Utgifterna för hushållsarbetet utgörs av det fakturerade
beloppet inklusive mervärdesskatt.

Ansökan

8 § En ansökan om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete ska gö-
ras skriftligen hos Skatteverket.

Begäran i självdeklaration

13 a § En begäran om skattereduktion för förmån av hushållsarbete ska
göras i självdeklarationen vid taxeringen för det beskattningsår då förmånen
har tillhandahållits. Skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slut-
lig skatt enligt taxeringen för detta år.

15 § Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap. skattebetalningslagen
(1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag. Vid be-
dömningen av om en felaktighet eller underlåtenhet framstår som ursäktlig
ska det, utöver vad som sägs i 15 kap. 10 § andra stycket skattebetalningsla-
gen, särskilt beaktas om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha för-
anletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt be-

stämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen.

17 § Belopp som tillgodoräknas enligt 7 § ska anges i hela krontal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. De nya bestämmelserna till-

lämpas på skattepliktig förmån av hushållsarbete som tillhandahållits den
skattskyldige efter den 31 december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)