SFS 2007:1428 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

071428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

ska ha följande lydelse.

19 §

3

Om en överlåtelse har skett enligt 18 § tredje stycket får landstinget

lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtel-
sen.

Ingår samtliga kommuner inom ett landstings område i överlåtelsen får

kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för
kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1992:567.

SFS 2007:1428

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007