SFS 2007:1433 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

071433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1571) om in-

sättningsgaranti

2

dels

att i 3, 9, 12, 13, 18, 20, 22 och 24 §§ ordet ⬝nämnden⬝ ska bytas ut

mot ⬝garantimyndigheten⬝,

dels

att i 4 b och 11 a §§ ordet ⬝Insättningsgarantinämnden⬝ ska bytas ut

mot ⬝garantimyndigheten⬝,

dels

att 1, 2, 15, 16, 17 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Denna lag innehåller bestämmelser om garanti för insättningar hos

banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag.

Frågor om insättningsgarantin handläggs av den myndighet som rege-

ringen bestämmer.

2 §

4

I denna lag betyder

1.

institut

: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kredit-

marknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappers-
bolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot
kunders medel på konto,

2.

insättare

: den som har en insättning i ett institut,

3.

insättning

: nominellt bestämda tillgodohavanden som är tillgängliga

för insättaren med kort varsel,

4.

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

5.

garantimyndigheten

: den myndighet som handlägger frågor om insätt-

ningsgarantin.

15 §

5

Garantimyndigheten ska, sedan myndighetens förvaltningskostnader

för garantin har räknats av, placera inbetalda avgifter på räntebärande konto
i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

1

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112.

2

Senaste lydelse av

4 b § 2000:95
11 a § 2004:320
12 § 2005:257
13 § 2006:1380.

3

Senaste lydelse 2004:320.

4

Senaste lydelse 2004:320.

5

Senaste lydelse 2002:52.

SFS 2007:1433

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1433

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut er-

sättningar får garantimyndigheten låna medel i Riksgäldskontoret.

16 §

6

Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till

garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift och i
övrigt för sin verksamhet enligt denna lag. De uppgifter som myndigheten
behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats av en revisor
som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen
(1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker
eller, när det gäller bankaktiebolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktie-
bolagslagen (2005:551).

17 §

Har ett institut som omfattas av garantin försatts i konkurs, ska kon-

kursförvaltaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver
för att betala ut ersättning till insättarna. Konkursförvaltaren ska även i
övrigt lämna myndigheten det biträde som den behöver för utbetalning av
ersättning.

21 §

7

Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till följd av ett

beslut enligt 3 § andra stycket men detta inte utgör en förutsättning för till-
stånd enligt 4 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden, och institutet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag,
får garantimyndigheten förelägga institutet att vidta rättelse.

Om institutet inte har vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får

garantimyndigheten besluta att garantin inte längre ska gälla beträffande in-
sättningarna. Ett sådant beslut får, när det är fråga om ett utländskt institut
från ett EES-land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institu-
tets hemland har samtyckt till beslutet. �r det fråga om ett institut från ett
land utanför EES, får beslut om att garantin inte längre ska gälla meddelas
endast om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underrättats i förväg
om beslutet.

Har garantimyndigheten beslutat att garantin inte längre ska gälla beträf-

fande insättningar hos en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut,
ska myndigheten underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns
om beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som Insättnings-

garantinämnden har fattat och på ansökningar som har gjorts före lagens
ikraftträdande.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 2005:920.

7

Senaste lydelse 2007:544.